iMeds.se

Atorbir

Information för alternativet: Atorbir 20 Mg Filmdragerad Tablett, Atorbir 40 Mg Filmdragerad Tablett, Atorbir 10 Mg Filmdragerad Tablett, visa andra alternativ

Bipacksedel: Information till användaren


Atorbir 10 mg filmdragerade tabletter

Atorbir 20 mg filmdragerade tabletter

Atorbir 40 mg filmdragerade tabletter


atorvastatin


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad Atorbir är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Atorbir

3. Hur du tar Atorbir

4. Eventuella biverkningar

5 Hur Atorbir ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Atorbir är och vad det används för


Atorbir tillhör en grupp läkemedel som kallas statiner och som reglerar blodfetter (lipider).

Atorbir används vid behandling av förhöjda blodfetter, s.k. kolesterol och triglycerider, när effekten av förändrad livsföring och diet är otillräcklig. Om du har en ökad risk för hjärtsjukdom kan Atorbir också användas för att minska denna risk, även om dina kolesterolnivåer är normala. Under behandlingen med Atorbir ska du fortsätta med kolesterolfattig diet.


Atorvastatin som finns i Atorbirkan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek- eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Atorbir


Ta inte Atorbir


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Atorbir.


I följande situationer kan Atorbir vara olämpligt för dig:


Rådgör med din läkare eller apotekspersonal innan du tar Atorbir

om du har allvarliga andningsbesvär


Under behandlingen med detta läkemedel kommer läkaren att kontrollera dig noggrant om du har diabetes eller löper risk att få diabetes. Det är mer troligt att du löper risk att få diabetes om du har höga blodsocker- och höga blodfettnivåer, är överviktig och har högt blodtryck.


Tala om för läkaren eller apotekspersonalen om du har en ihållande muskelsvaghet. Ytterligare tester och läkemedel kan behövas för att undersöka och behandla detta.


Om något av detta stämmer in på dig, behöver din läkare ta blodprover innan och troligtvis under behandling med Atorbir för att bedöma risken för muskelrelaterade biverkningar. Det är känt att risken för muskelrelaterade biverkningar, såsom rabdomyolys, ökar när vissa läkemedel tas tillsammans (se avsnitt 2 ”Andra läkemedel och Atorbir”).


Andra läkemedeloch Atorbir

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Vissa läkemedel kan påverka effekten av Atorbir, alternativt kan deras effekt påverkas av Atorbir. Denna typ av interaktion kan innebära att ett eller båda läkemedlen blir mindre effektiva. Alternativt kan interaktionen öka risken för, eller allvarlighetsgraden av biverkningar, vilket inkluderar det allvarliga tillståndet med muskelnedbrytning, rabdomyolys, vilket beskrivs i avsnitt 4:


Atorbir med mat, dryckoch alkohol

Se avsnitt 3 för instruktioner om hur du ska använda Atorbir. Observera följande:


Grapefruktjuice

Tainte mer än ett eller två små glas grapefruktjuice per dag, dåstora mängder grapefruktjuice kan påverka Atorbirs effekt.


Alkohol

Undvik att dricka för mycket alkohol när du tar detta läkemedel. Se avsnitt 2 ”Varningar och försiktighet” för mer information.

Graviditet och amning

Använd inte Atorbir under graviditet eller om du försöker bli gravid. Använd inte Atorbir om du är i fertil ålder och inte använder tillförlitligt preventivmedel.

Använd inte Atorbir om du ammar.

Säkerheten av Atorbir under graviditet och amning har ännu inte fastställts.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


Körförmåga och användning av maskiner

I normalfallet påverkar inte detta läkemedel förmågan att köra bil eller hantera maskiner. Du ska dock inte köra bil, om du märker att din förmåga påverkas. Använd inte några verktyg eller maskiner, om din förmåga att använda dem påverkas av detta läkemedel.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Atorbir innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. Hur du tar Atorbir


Innan du påbörjar behandlingen kommer din läkare att sätta dig på kolesterolfattig diet, som du sedan ska fortsätta med under behandlingen med Atorbir.


Vanlig startdos av Atorbir är 10 mg dagligen hos vuxna och barn 10 år eller äldre. Dosen kan ökas gradvis vid behov av din läkare tills du når den dos du behöver. Dosen kommer att justeras av läkaren i intervall om 4 veckor eller mer. Maximal dos av Atorbir är 80 mg dagligen för vuxna och 20 mg dagligen för barn.


Atorbir tabletter ska sväljas hela med vatten och kan tas när som helst på dagen med eller utan mat. Försök dock att ta tabletten vid samma tidpunkt varje dag.


Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Behandlingstiden bestäms av din läkare.


Tala meddin läkare om du tror att effekten av Atorbir är för stark eller för svag.


Om du har tagit för stor mängd av Atorbir:

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag,

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112 i Sverige och (09) 471 977 i Finland)för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Atorbir

Om du glömmer att ta en dos, ska du bara ta nästa dos vid korrekt tidpunkt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.


Om du slutar att ta Atorbir

Kontakta läkare eller apotekspersonal om du har ytterligare frågor om detta läkemedel eller önskar avsluta din behandling.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Om du upplever någon av följande allvarliga biverkningar,sluta ta tabletternaoch kontakta din läkare omedelbart eller uppsök akutmottagningen närmaste sjukhus:


Sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare:

Allvarlig allergisk reaktion som orsakar svullnad av ansikte, tunga och svalg, som kan leda till stora svårigheter att andas.


Allvarlig åkomma med svår fjällning och svullnad av huden, blåsor på hud, mun, ögon och könsorgan samt feber. Hudutslag med rosa-röda fläckar, särskilt på handflator eller fotsulor, som kan brista.


Muskelsvaghet, ömhet eller smärta, speciellt om du samtidigt mår dålig eller har hög feber. Detta kan bero på en onormal muskelnedbrytning. Den onormala muskelnedbrytningen går inte alltid över trots avslutad behandling med atorvastatin och kan vara livshotande och leda till njurproblem.


Mycket sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare:

Om du får problem med oväntade eller ovanliga blödningar eller blåmärken kan detta bero på en leverpåverkan. Du bör då kontakta din läkare så snart som möjligt.


Andra möjligabiverkningarmed Atorbir:


Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):


Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):


Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):


Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):


Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

Muskelsvaghet som är ihållande


Eventuella biverkningar som rapporterats för vissa statiner (läkemedel av samma typ):


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal.Detta gäller ävenbiverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedlets säkerhet.

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala. Webbplats: www.lakemedelsverket.se.


5. Hur Atorbir ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på blistret/burken och på ytterförpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


HDPE-burkar:

Efter första öppnande: Förvaringstiden är 6 månader.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.


HDPE-burkar:

Efter första öppnande:

Förvaras vid högst 25°C.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är: atorvastatin (som atorvastatinkalcium).

Varje filmdragerad Atorbir tablett innehåller 10 mg,20 mg eller 40 mg atorvastatin (som atorvastatinkalcium).


Övriga innehållsämnen är:
Tablettkärna: Natriumkarbonat vattenfritt, mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat (typ A), povidon (K 25), kiseldioxid kolloidal vattenfri, magnesiumstearat


Filmdragering:Hypromellos, makrogol 4000, titandioxid (E171), laktosmonohydrat


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Atorbir 10 mg filmdragerade tabletter

Vit, oval, filmdragerad tablett med skåra och märkt ”10”.

Brytskåran ärinte till för att dela tabletteni lika storadoserutan bara för att underlätta nedsväljning.


Atorbir 20 mg filmdragerade tabletter

Vit,oval,filmdragerad tablett med skåra och märkt ”20”.

Tabletten kan delas i två lika stora delar.


Atorbir 40 mg filmdragerade tabletter

Vit, rund,filmdragerad tablett med skåra för fyrdelning och märkt ”40”.

Tabletten kan delas i fyra lika stora delar.


Aluminium/aluminiumblister

10 mg och 20 mg:

Förpackningsstorlekar: 7, 10, 15, 20, 28, 30, 50, 90, 98, 100 filmdragerade tabletter.


40 mg:

Förpackningsstorlekar: 10, 15, 20, 28, 30, 50, 90, 98, 100 filmdragerade tabletter.


HDPE burk med barnskyddande skruvlock med medföljande torkmedel.
Förpackningsstorlek: 50, 100, 250 filmdragerade tabletter


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark


Tillverkare:

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Tyskland

eller

Salutas Pharma GmbH, Dieselstrasse 5, 70839 Gerlingen, Tyskland

eller

Lek Pharmaceuticals d.d, Verovskova 57, 1526 Ljubljana, Slovenien

eller

Lek Pharmaceuticals d.d, Trimlini 2 D, 9220 Lendava, Slovenien

eller

LEK S.A., Ul. Domaniewska 50 C, 02-672 Warszawa, Polen

eller

Aeropharm GmbH, Francois-Mitteramd-Allee I, 07407 Rudolstadt, Tyskland


Denna bipacksedel ändrades senast 2016-02-19