iMeds.se

Atorstad


Bipacksedeln: Information till användaren


Atorstad 10 mg filmdragerade tabletter

Atorstad 20 mg filmdragerade tabletter

Atorstad 40 mg filmdragerade tabletter


atorvastatin


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Atorstad är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Atorstad

3. Hur du tar Atorstad

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Atorstad ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Atorstad är och vad det användsför


Atorstad tillhör en grupp läkemedel som kallas statiner och som reglerar lipider (fett).


Atorstad används vid behandling av förhöjda blodfetter, s.k. kolesterol och triglycerider, när effekten av förändrad livsföring och diet är otillräcklig. Om du har en ökad risk för hjärtsjukdom kan Atorstad också användas för att minska denna risk, även om dina kolesterolnivåer är normala.

Under behandlingen med Atorstad ska du fortsätta med kolesterolfattig diet.


Atorvastatin som finns i Atorstadkan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Atorstad


Ta inte Atorstad:


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Atorstad.


I följande situationer kan Atorstad vara olämpligt för dig:

Tala också om för din läkare eller apotekspersonal om du har en ihållande muskelsvaghet. Ytterligare tester och läkemedel kan behövas för att undersöka och behandla detta.


Under behandlingen med detta läkemedel kommer läkaren att kontrollera dig noggrant om du har diabetes eller löper risk att få diabetes. Det är mer troligt att du löper risk att få diabetes om du har höga blodsocker- och höga blodfettnivåer, är överviktig och har högt blodtryck.


Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Atorstad

om du har allvarliga andningsbesvär


Om något av detta stämmer in på dig, behöver din läkare ta blodprover innan och troligtvis under behandling med Atorstad för att bedöma risken för muskelrelaterade biverkningar. Det är känt att risken för muskelrelaterade biverkningar, såsom rabdomyolys, ökar när vissa läkemedel tas tillsammans (se avsnitt 2 ”Andra läkemedel och Atorstad”).


Andra läkemedel och Atorstad

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel Vissa läkemedel kan påverka effekten av Atorstad, alternativt kan deras effekt påverkas av Atorstad. Denna typ av interaktion kan innebära att ett eller båda läkemedlen blir mindre effektiva. Alternativt kan interaktionen öka risken för, eller allvarlighetsgraden av biverkningar, vilket inkluderar det allvarliga tillståndet med muskelnedbrytning, rabdomyolys, vilket beskrivs i avsnitt 4:


Atorstad med mat, dryck och alkohol

Se avsnitt 3 för instruktioner om hur du ska använda Atorstad. Observera följande:


Grapefruktjuice

Ta inte mer än ett eller två små glas grapefruktjuice per dag, då stora mängder grapefruktjuice kan påverka Atorstad effekt.


Alkohol

Undvik att dricka för mycket alkohol när du tar detta läkemedel. Se avsnitt 2 för mer information.


Graviditet och amning

Använd inte Atorstadunder graviditet eller om du fösöker bli gravid.


Använd inte Atorstad om du är i fertil ålder och inte använder pålitligt preventivmedel.


Använd inte Atorstad om du ammar.


Säkerheten av Atorstadunder graviditet och amning har ännu inte fastställts.


Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Körförmåga och användning av maskiner

I normalfallet påverkar inte detta läkemedel förmågan att köra bil eller hantera maskiner. Du ska dock inte köra bil, om du märker att din förmåga påverkas. Använd inte några verktyg eller maskiner, om din förmåga att använda dem påverkas av detta läkemedel.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du tar Atorstad


Innan du påbörjar behandlingen kommer din läkare att sätta dig på kolesterolfattig diet, som du sedan ska fortsätta med under behandlingen med Atorstad.


Rekommenderad startdos av Atorstad är 10 mg dagligen hos vuxna och barn 10 år eller äldre. Dosen kan ökas gradvis vid behov av din läkare tills du når den dos du behöver. Dosen kommer att justeras av läkaren i intervall om 4 veckor eller mer. Maximal dos av Atorstad är 80 mg dagligen för vuxna och 20 mg dagligen för barn.


Atorstad tabletter ska sväljas hela med vatten och kan tas när som helst på dagen med eller utan mat. Försök dock att ta tabletten vid samma tidpunkt varje dag.


Använd alltid detta läkemedelenligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Behandlingstiden bestäms av din läkare.


Tala med din läkare om du tror att effekten av Atorstad är för stark eller för svag.


Om du har tagit för stor mängd av Atorstad

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att ta Atorstad

Om du glömmer att ta en dos, ska du bara ta nästa dos vid korrekt tidpunkt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.


Om du slutar att använda Atorstad

Kontakta läkare eller apotekspersonal om du har ytterligare frågor om detta läkemedel eller önskar avsluta din behandling.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Om du upplever någon av följande allvarliga biverkningar, sluta ta tabletterna och kontakta din läkare omedelbart eller uppsök akutmottagningen på närmaste sjukhus:


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):


Allvarlig allergisk reaktion som orsakar svullnad av ansikte, tunga och svalg, som kan leda till stora svårigheter att andas.


Allvarlig åkomma med svår fjällning och svullnad av huden, blåsor på hud, mun, ögon och könsorgan samt feber. Hudutslag med rosa-röda fläckar, särskilt på handflator eller fotsulor, som kan brista.


Muskelsvaghet, ömhet eller smärta, speciellt om du samtidigt mår dålig eller har hög feber. Detta kan bero på en onormal muskelnedbrytning som kan vara livshotande och leda till njurproblem.


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):


Om du får problem med oväntade eller ovanliga blödningar eller blåmärken kan detta bero på en leverpåverkan. Du bör då kontakta din läkare så snart som möjligt.


Andra möjliga biverkningar med Atorstad:


Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

vita blodkroppar i urinen


Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):


Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):


Ingen känd frekvens (förekommer hos okänt antal användare):

muskelsvaghet som är ihållande.


Eventuella biverkningar som rapporterats för vissa statiner (läkemedel av samma typ):


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan).Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Atorstad ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Plastburk

Förvaras vid högst 25°C


Al/Al blister.

Förvaras vid högst 30°C


Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter EXP och kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Den aktiva substansen är atorvastatin.


Atorstad 10 mg filmdragerade tabletter:

Varje filmdragerad tablett innehåller 10 mg atorvastatin (som atorvastatinkalcium).


Atorstad 20 mg filmdragerade tabletter:

Varje filmdragerad tablett innehåller 20 mg atorvastatin (som atorvastatinkalcium).


Atorstad 40 mg filmdragerade tabletter:

Varje filmdragerad tablett innehåller 40 mg atorvastatin (som atorvastatinkalcium).


Övriga innehållsämnen hjälpämnen är: Mannitol, mikrokristallin cellulosa, krospovidon, vattenfri natriumkarbonat, povidon K30, metionin, magnesiumstearat

Filmdrageringen: Hypromellos 6cP, titandioxid (E 171), makrogol 6000


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Atorstad 10 mg filmdragerade tabletter:

Vit, oval, bikonvex filmdragerad tablett, präglad ”10” på ena sidan och ”A” på andra sidan.


Atorstad 20 mg filmdragerade tabletter:

Vit, oval, bikonvex filmdragerad tablett, präglad ”20” på ena sidan och ”A” på andra sidan.


Atorstad 40 mg filmdragerade tabletter:

Vit, oval, bikonvex filmdragerad tablett, präglad ”40” på ena sidan och ”A” på andra sidan.


Al/ AlBlisterförpackningareller burksom består avplast,HDPE, och ett vitt runtplastlockav LDPE medöppna riva av-band och entätningsringoch enbehållareav plastHDPE fylld med kiselgeltorkmedel, innehållande:


Blisterförpackning om 7 eller 10 tabletter:

7, 10, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98, 100, 112, 126, 140, 168, 500


Burk:

10 mg: 10, 28, 30, 100, 200 tabletter

20 mg: 7, 10, 14, 28, 30, 90, 98, 100 tabletter

40 mg: 10, 14, 28, 30, 50,56, 98, 100 tabletter


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


Innehavare av godkännande för försäljning

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Tyskland


Tillverkare:

PharmaCoDane ApS, Marielundvej 46A, DK-2730 Herlev, Danmark

STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, D-6111 Bad Vilbel, Tyskland

Eurogenerics NA/SA, Heizel Esplanada Heysel b 22, B-1020, Brussel, Belgien

STADA Arzneimittel GmbH, Muthgasse 36/2, A-1190 Wien, Österrike

STADA Production Ireland, Waterford Road, Clonmel, Co., Tipperary, Irland

Clonmel Healthcare Ltd., Waterford Road, Clonmel, Co., Tipperary, Irland

Actavis ehf - Reykjavikurvegur 76-78 - 220 Hafnarfjordur - Island

Centrafarm Services B.V. - Nieuwe Donk 9 - Etten-Leur – Nederländerna


Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:


STADA Nordic ApS

Marielundvej 46 A

2730 Herlev

Danmark


Denna bipacksedel ändrades senast 2016-04-01


7