iMeds.se

Atorvastatin Krka

Information för alternativet: Atorvastatin Krka 60 Mg Filmdragerad Tablett, Atorvastatin Krka 80 Mg Filmdragerad Tablett, Atorvastatin Krka 30 Mg Filmdragerad Tablett, visa andra alternativ
Document: Atorvastatin Krka 30 mg 60 mg 80 mg film-coated tablet PL change

Bipacksedel: Information till användaren


Atorvastatin Krka 30 mg filmdragerade tabletter

Atorvastatin Krka 60 mg filmdragerade tabletter

Atorvastatin Krka 80 mg filmdragerade tabletter


atorvastatin


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Atorvastatin Krka är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Atorvastatin Krka

3. Hur du tar Atorvastatin Krka

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Atorvastatin Krka ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Atorvastatin Krka är och vad det används för


Atorvastatin Krka tillhör en grupp läkemedel som kallas statiner och som reglerar lipider (fett).


Atorvastatin Krka används vid behandling av förhöjda blodfetter, s.k. kolesterol och triglycerider, när effekten av förändrad livsföring och diet är otillräcklig. Om du har en ökad risk för hjärtsjukdom kan Atorvastatin Krka också användas för att minska denna risk, även om dina kolesterolnivåer är normala.

Under behandlingen med Atorvastatin Krka ska du fortsätta med kolesterolfattig diet.


Atorvastatin som finns i Atorvastatin Krka kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Atorvastatin Krka


Ta inte Atorvastatin Krka


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Atorvastatin Krka.

I följande situationer kan Atorvastatin Krka vara olämpligt för dig:


Kontakta läkare eller apotekspersonal innan du tar Atorvastatin Krka om du:

om du har allvarliga andningsbesvär


Om något av detta stämmer in på dig, behöver din läkare ta blodprover innan och troligtvis under behandling med Atorvastatin Krka för att bedöma risken för muskelrelaterade biverkningar. Det är känt att risken för muskelrelaterade biverkningar, såsom rabdomyolys, ökar när vissa läkemedel tas tillsammans (se avsnitt 2 ”Andra läkemedel och Atorvastatin Krka”).


Andra läkemedel och Atorvastatin Krka

Vissa läkemedel kan påverka effekten av Atorvastatin Krka alternativt deras effekt kan påverkas av Atorvastatin Krka. Denna typ av interaktion kan innebära att ett eller båda läkemedlen blir mindre effektiva. Alternativt kan interaktionen öka risken för, samt allvarlighetsgraden av biverkningar, vilket inkluderar det allvarliga tillståndet med muskelnedbrytning, rabdomyolys, vilket beskrivs i avsnitt 4.

Receptfria läkemedel: Johannesört.

Om du måste ta fusidinsyra via munnen för att behandla en bakterieinfektion måste du tillfälligt sluta ta detta läkemedel. Din läkare kommer att säga till när det är säkert att ta Atorvastatin Krka igen. Användning av Atorvastatin Krka tillsammans med fusidinsyra kan i sällsynta fall leda till muskelsvaghet, ömhet eller smärta (rabdomyolys). Se mer information avseende rabdomyolys i avsnitt 4.


Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Under behandlingen med detta läkemedel kommer läkaren att kontrollera dig noggrant om du har diabetes eller löper risk att få diabetes. Det är mer troligt att du löper risk att få diabetes om du har höga blodsocker- och blodfettnivåer, är överviktig och har högt blodtryck.


Atorvastatin Krka med mat, dryck och alkohol

Se avsnitt 3 för instruktioner om hur du ska använda Atorvastatin Krka. Observera följande:


Grapefruktjuice

Ta inte mer än ett eller två små glas grapefruktjuice per dag eftersom stora mängder grapefruktjuice kan påverka effekt av Atorvastatin Krka.


Alkohol

Undvik att dricka för mycket alkohol när du tar detta läkemedel (se avsnitt 2 ” Varningar och försiktighet” för mer information).


Graviditet och amning

Använd inte Atorvastatin Krka om du är gravid eller om du försöker bli gravid.

Använd inte Atorvastatin Krka om du är fertil och inte använder pålitligt preventivmedel.

Använd inte Atorvastatin Krka om du ammar.


Säkerheten av Atorvastatin Krka under graviditet och amning har ännu inte fastställts. Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


Körförmåga och användning av maskiner

I normalfallet påverkar inte detta läkemedel förmågan att köra bil eller hantera maskiner. Du ska dock inte köra bil, om du märker att din förmåga påverkas. Använd inte några verktyg eller maskiner, om din förmåga att använda dem påverkas av detta läkemedel.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Atorvastatin Krka innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


3. Hur du tar Atorvastatin Krka


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Innan du påbörjar behandlingen kommer din läkare att sätta dig på kolesterolfattig diet som du bör fortsätta med under behandlingen med Atorvastatin Krka.


Vanlig startdos av atorvastatin är 10 mg en gång per dag för vuxna och barn över 10 år. Dosen kan ökas av läkaren vid behov tills du uppnår den dos du behöver. Dosen justeras av läkaren i intervall om 4 veckor eller mer. Maximal dos av Atorvastatin Krka är 80 mg en gång per dag för vuxna och 20 mg en gång per dag för barn.


Atorvastatin Krka tabletter ska sväljas hela med vatten och kan tas när som helst på dagen med eller utan mat. Försök dock att ta dosen vid samma tidpunkt varje dag.


Behandlingstiden bestäms av din läkare.


Tala med din läkare om du tror att effekten av Atorvastatin Krka är för stark eller för svag.


Om du har tagit för stor mängd av Atorvastatin Krka

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att ta Atorvastatin Krka

Om du glömmer att ta en dos, ta bara nästa dos vid rätt tidpunkt som vanligt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Kontakta läkare eller apotekspersonal om du har ytterligare frågor om detta läkemedel eller önskar avsluta din behandling.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Om du upplever någon av följande allvarliga biverkningar, sluta ta tabletterna och kontakta din läkare omedelbart eller uppsök akutmottagningen på närmaste sjukhus.


Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):


Allvarlig allergisk reaktion som orsakar svullnad av ansikte, tunga och svalg, som kan leda till stora svårigheter att andas.


Allvarlig åkomma med svår fjällning och svullnad av huden, blåsor på hud, mun, ögon och könsorgan samt feber. Hudutslag med rosa-röda fläckar, särskilt på handflator eller fotsulor, som kan brista.


Muskelsvaghet, ömhet eller smärta, speciellt om du samtidigt mår dålig eller har hög feber. Detta kan bero på en onormal muskelnedbrytning. Den onormala muskelnedbrytningen går inte alltid över trots avslutad behandling med atorvastatin och kan vara livshotande och leda till njurproblem (rabdomyolys).

Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):


Om du får problem med oväntade eller ovanliga blödningar eller blåmärken kan detta bero på en leverpåverkan. Du bör då kontakta din läkare så snart som möjligt.


Andra möjliga biverkningar med Atorvastatin Krka:


Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare) är:


Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare) är:


Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare) är:


Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare) är:


Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

muskelsvaghet som är ihållande


Eventuella biverkningar som rapporterats för vissa statiner (läkemedel av samma typ):


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket, Box 26, SE-751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Atorvastatin Krka ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Inga särskilda temperaturanvisningar.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


InnehållsdeklarationLäkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

30 mg filmdragerade tabletter är vita till nästan vita, runda, aningen konvexa, filmdragerade tabletter med avfasade kanter och diameter på 9 mm.

60 mg filmdragerade tabletter är vita till nästan vita, ovala, bikonvexa, filmdragerade tabletter, dimensioner 16 mm x 8,5 mm.

80 mg filmdragerade tabletter är vita till nästan vita, kapselformade, bikonvexa, filmdragerade tabletter, dimensioner 18 mm x 9 mm.


Kartonger med 4, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98 och 100 filmdragerade tabletter i blisterförpackningar finns tillgängliga.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

KRKA Sverige AB, Göta Ark 175, 118 72 Stockholm, Sverige


Tillverkare

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

TAD Pharma GmbH, Heinz Lohmann Strasse 5, 27472 Cuxhaven, Tyskland


Denna bipacksedel ändrades senast


2016-10-21