iMeds.se

Atorvastatin Orion

Information för alternativet: Atorvastatin Orion 20 Mg Filmdragerad Tablett, Atorvastatin Orion 80 Mg Filmdragerad Tablett, Atorvastatin Orion 10 Mg Filmdragerad Tablett, Atorvastatin Orion 40 Mg Filmdragerad Tablett, visa andra alternativ

Läkemedelsverket 2015-09-24

Bipacksedel: information till användaren


Atorvastatin Orion 10 mg filmdragerade tabletter

Atorvastatin Orion 20 mg filmdragerade tabletter

Atorvastatin Orion 40 mg filmdragerade tabletter

Atorvastatin Orion 80 mg filmdragerade tabletter


atorvastatin


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Atorvastatin Orion är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Atorvastatin Orion

3. Hur du använder Atorvastatin Orion

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Atorvastatin Orion ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Atorvastatin Orion är och vad det används för


Atorvastatin Orion tillhör en grupp läkemedel som kallas statiner och som reglerar lipider (fett).


Atorvastatin Orion används vid behandling av förhöjda blodfetter, s.k. kolesterol och triglycerider, när effekten av förändrad livsföring och diet är otillräcklig. Om du har en ökad risk för hjärtsjukdom kan Atorvastatin Orion också användas för att minska denna risk, även om dina kolesterolnivåer är normala. Under behandlingen med Atorvastatin Orion ska du fortsätta med kolesterolfattig diet.


Atorvastatin som finns i Atorvastatin Orion kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Atorvastatin Orion


Använd inte Atorvastatin Orion


Varningar och försiktighet


Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Atorvastatin Orion.

I följande situationer kan Atorvastatin Orionvara olämpligt för dig:


Rådgör med din läkare eller apotekspersonal innan du tar Atorvastatin Orion

om du har allvarliga andningsbesvär.


Om något av detta stämmer in på dig, behöver din läkare ta blodprover innan och troligtvis under behandling med Atorvastatin Orion för att bedöma risken för muskelrelaterade biverkningar. Det är känt att risken för muskelrelaterade biverkningar, såsom rabdomyolys, ökar när vissa läkemedel tas tillsammans (se avsnitt 2 ”Andra läkemedel och Atorvastatin Orion”).


Tala också om för läkare eller apotekspersonal om du har en muskelsvaghet som är ihållande. Ytterligare tester och läkemedel kan behövas för att undersöka och behandla detta.


Under behandlingen med detta läkemedel kommer läkaren att kontrollera dig noggrant om du har diabetes eller löper risk att få diabetes. Det är mer troligt att du löper risk att få diabetes om du har höga blodsocker- och höga blodfettnivåer, är överviktig och har högt blodtryck.


Andra läkemedel och Atorvastatin Orion

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.


Vissa läkemedel kan påverka effekten av Atorvastatin Orion, alternativt kan deras effekt påverkas av Atorvastatin Orion. Denna typ av interaktion kan innebära att ett eller båda läkemedlen blir mindre effektiva. Alternativt kan interaktionen öka risken för, eller allvarlighetsgraden av biverkningar, vilket inkluderar det allvarliga tillståndet med muskelnedbrytning, rabdomyolys, vilket beskrivs i avsnitt 4:

Atorvastatin Orionmed mat, dryck och alkohol

Se avsnitt 3 för instruktioner om hur du ska använda Atorvastatin Orion. Observera följande:


Grapefruktjuice

Ta inte mer än ett eller två små glas grapefruktjuice per dag, då stora mängder grapefruktjuice kan påverka Atorvastatin Orions effekt.


Alkohol

Undvik att dricka för mycket alkohol när du tar detta läkemedel. Se avsnitt 2 ”Varningar och försiktighet” för mer information.


Graviditet, amning och fertilitet

Använd inte Atorvastatin Orion under graviditet eller om du försöker bli gravid.

Använd inte Atorvastatin Orion om du är i fertil ålder och inte använder pålitligt preventivmedel.

Använd inte Atorvastatin Orion om du ammar.

Säkerheten av Atorvastatin Orion under graviditet och amning har ännu inte fastställts. Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Körförmåga och användning av maskiner

I normalfallet påverkar inte detta läkemedel förmågan att köra bil eller hantera maskiner. Du ska dock inte köra bil, om du märker att din förmåga påverkas. Använd inte några verktyg eller maskiner, om din förmåga att använda dem påverkas av detta läkemedel.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Atorvastatin Orion innehåller laktos

Om din läkare talat om för dig att du inte tål vissa sockerarter, tala då med din läkare innan du använder detta läkemedel.


3. Hur du använder Atorvastatin Orion


Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Innan du påbörjar behandlingen kommer din läkare att sätta dig på kolesterolfattig diet, som du sedan ska fortsätta med under behandlingen med Atorvastatin Orion.


Vanlig startdos av Atorvastatin Orion är 10 mg dagligen hos vuxna och barn 10 år eller äldre. Dosen kan ökas gradvis vid behov av din läkare tills du når den dos du behöver. Dosen kommer att justeras av läkaren i intervall om 4 veckor eller mer. Maximal dos av Atorvastatin Orion är 80 mg dagligen för vuxna och 20 mg dagligen för barn.


Atorvastatin Orion tabletter ska sväljas hela med vatten och kan tas när som helst på dagen med eller utan mat. Försök dock att ta tabletten vid samma tidpunkt varje dag.


Behandlingstiden bestäms av din läkare.

Tala med din läkare om du tror att effekten av Atorvastatin Orion är för stark eller för svag.


Om du har tagit för stor mängd av Atorvastatin Orion

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att ta Atorvastatin Orion

Om du glömmer att ta en dos, ska du bara ta nästa dos vid korrekt tidpunkt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Om du slutar att använda Atorvastatin Orion

Kontakta läkare eller apotekspersonal om du har ytterligare frågor om detta läkemedel eller önskar avsluta din behandling.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Om du upplever någon av följande allvarliga biverkningar, sluta ta tabletterna och kontakta din läkare omedelbart eller uppsök akutmottagningen på närmaste sjukhus:


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

allvarlig allergisk reaktion som orsakar svullnad av ansikte, tunga och svalg, som kan leda till stora svårigheter att andas.


allvarlig åkomma med svår fjällning och svullnad av huden, blåsor på hud, mun, ögon och könsorgan samt feber. Hudutslag med rosa-röda fläckar, särskilt på handflator eller fotsulor, som kan brista.


muskelsvaghet, ömhet eller smärta, speciellt om du samtidigt mår dåligt eller har hög feber. Detta kan bero på en onormal muskelnedbrytning som kan vara livshotande och leda till njurproblem.


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

Om du får problem med oväntade eller ovanliga blödningar eller blåmärken kan detta bero på en leverpåverkan. Du bör då kontakta din läkare så snart som möjligt.


Andra möjliga biverkningar av Atorvastatin Orion:


Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):


Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):


Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):


Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

ihållande muskelsvaghet.


Eventuella biverkningar som rapporterats för vissa statiner (läkemedel av samma typ):


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal.Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se


5. Hur Atorvastatin Orion ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Detta läkemedel kräver inga särskilda förvaringsanvisningar.


Används före utgångsdatum som anges på blister, kartong eller burk efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Hållbarhet efter första öppnandet: 100 dagar för HDPE burk.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Den aktiva substansen är atorvastatin.

Varje filmdragerad tablett innehåller 10 mg atorvastatin (som atorvastatin kalciumtrihydrat).

Varje filmdragerad tablett innehåller 20 mg atorvastatin (som atorvastatin kalciumtrihydrat).

Varje filmdragerad tablett innehåller 40 mg atorvastatin (som atorvastatin kalciumtrihydrat).

Varje filmdragerad tablett innehåller 80 mg atorvastatin (som atorvastatin kalciumtrihydrat).


Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärna: laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, kalciumkarbonat, kroskarmellosnatrium, hydroxipropylcellulosa, polysorbat 80, magnesiumstearat.

Filmdragering: hypromellos, makrogol 6000, titandioxid (E171), talk.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Atorvastatin Orion 10 mg filmdragerade tabletter

Vita till benvita, bikonvexa, ovala, ca 9,8 x 5,1 mm filmdragerade tabletter präglade med "D" på båda sidor om brytskåran på ena sidan och brytskåra på andra sidan.


Atorvastatin Orion 20 mg filmdragerade tabletter

Vita till benvita, bikonvexa, ovala, ca 12,4 x 6,5 mm filmdragerade tabletter präglade med "C" på båda sidor om brytskåran på ena sidan och brytskåra på den andra sidan.


Atorvastatin Orion 40 mg filmdragerade tabletter

Vita till benvita, bikonvexa, ovala, ca 15,6 x 8,8 mm filmdragerade tabletter präglade med "B" på båda sidor om brytskåran på ena sidan och brytskåra på den andra sidan.


Atorvastatin Orion 80 mg filmdragerade tabletter

Vita till benvita, bikonvexa, ovala, ca 19,4 x 10,3 mm filmdragerade tabletter präglade med "A" på båda sidor om brytskåran på ena sidan och brytskåra på den andra sidan.


Tabletten kan delas i två lika stora doser.


OPA/Aluminium/PVC-aluminium blisterförpackningar med 10, 14, 28, 30, 50, 56, 98 och 100 filmdragerade tabletter.


HDPE-burk med PP-lock och induktionsförsegling som innehåller 10, 30, 50, 100 eller 500 (sjukhusförpackning) filmdragerade tabletter.

Burken innehåller också torkmedelskapsel (kiselgel).


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland


Tillverkare

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland


För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:


Orion Pharma AB

Box 520

192 05 Sollentuna

Sverige

Tel: 08- 623 64 40

medinfo@orionpharma.com


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Finland: Liporion

Danmark och Sverige: Atorvastatin Orion


Denna bipacksedel ändrades senast

2015-09-24