iMeds.se

Atosiban Stragen

Information för alternativet: Atosiban Stragen 6,75 Mg/0,9 Ml Injektionsvätska, Lösning, visa andra alternativ

Bipacksedel: Information till patienten


Atosiban Stragen 6,75 mg/0,9 ml injektionsvätska, lösning

atosiban


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du får detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare, barnmorska eller apotekspersonal.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Atosiban Stragen är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du får Atosiban Stragen

3. Hur Atosiban Stragen används

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Atosiban Stragen ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Atosiban Stragen är och vad det används för


Atosiban Stragen innehåller atosiban. Atosiban Stragen kan användas för att fördröja en för tidig födsel av ditt barn. Atosiban Stragen används hos vuxna gravida kvinnor från vecka 24 till vecka 33 av graviditeten.

Atosiban Stragen verkar genom att göra sammandragningarna i livmodern mindre starka. Det gör också att sammandragningarna kommer mindre ofta. Detta sker genom att hämma effekten av ett naturligt hormon i kroppen som kallas oxytocin och som gör att livmodern drar sig samman.


2. Vad du behöver veta innan du får Atosiban Stragen


Använd inte Atosiban Stragen:

- om din graviditet understiger 24 veckor

- om din graviditet överstiger 33 veckor

- om vattnet har gått (prematur hinnbristning) efter 30 veckors graviditet eller mer

- om ditt ofödda barn (fostret) har onormal hjärtfrekvens

- om du har livmoderblödningar och läkaren vill att barnet föds genast

- om du har något som kallas "svår pre‑eklampsi" och läkaren vill att barnet föds genast. Svår pre‑eklampsi innebär högt blodtryck, vätskeansamling och/eller äggvita (protein) i urinen.

- om du har något som kallas "eklampsi", vilket liknar svår pre‑eklampsi" men du får även kramper. Detta innebär att barnet måste födas omedelbart.

- om ditt ofödda barn har dött

- om du har en infektion eller en misstänkt infektion i livmodern

- om placenta (moderkakan) täcker förlossningskanalen

- om placenta är på väg att lossna från livmoderväggen

- om du eller ditt ofödda barn har andra tillstånd där en fortsättning av graviditeten betraktas som riskabel

- om du är allergisk mot atosiban eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

Använd inte Atosiban Stragen om något av ovanstående stämmer in på dig. Om du är osäker, tala med läkaren, barnmorskan eller apotekspersonal innan du får Atosiban Stragen.


Varningar och försiktighet

Tala med läkare, barnmorska eller apotekspersonal innan du får Atosiban Stragen:

- om du tror att vattnet har gått (prematur hinnbristning),

- om du har njur- eller leverproblem

- om du är gravid mellan 24 och 27 veckor

- om du är gravid med mer än ett barn

- om sammandragningarna återkommer kan behandlingen med Atosiban Stragen upprepas ytterligare 3 gånger

- om ditt ofödda barn är litet i förhållande till graviditetslängden

- livmodern kan vara mindre benägen att dra sig samman när ditt barn är fött. Detta kan orsaka blödning.

- om du är gravid med mer än ett barn och/eller får läkemedel för att fördröja en för tidig födsel av ditt barn såsom blodtryckssänkande läkemedel. Detta kan öka risken för lungödem (ackumulering av vätska i lungorna).

Om något av ovanstående stämmer in på dig (eller om du är osäker), tala med läkaren, barnmorskan eller apotekspersonal innan du får Atosiban Stragen.


Barn och ungdomar

Det finns ingen erfarenhet med användning av Atosiban Stragen hos kvinnor under 18 år.


Andra läkemedel och Atosiban Stragen

Tala om för läkare, barnmorska eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Graviditet och amning

Om du är gravid och ammar ett tidigare barn ska du sluta amma under tiden du får Atosiban Stragen.


3. Hur Atosiban Stragen används


Atosiban Stragen ges på sjukhus av läkare, barnmorska eller sköterska. De bestämmer hur mycket du behöver. De kommer också att se till att lösningen är klar och fri från partiklar.

Atosiban Stragen ges i en ven (intravenöst) i tre steg:

- den första injektionen på 6,75 mg i 0,9 ml injiceras långsamt i en ven under en minut

- sedan ges en kontinuerlig infusion (dropp) med en dos på 18 mg/timme under 3 timmar

- sedan ges ytterligare en kontinuerlig infusion (dropp) med en dos på 6 mg/timme under upp till 45 timmar eller tills livmodersammandragningarna avtagit

Behandlingen ska totalt inte överstiga 48 timmar.

Atosiban Stragen kan användas igen, om sammandragningarna skulle komma tillbaka. Behandling med Atosiban Stragen kan upprepas upp till 3 gånger. Mer än ytterligare 3 behandlingar bör inte ges under en graviditet.


Under behandlingen med Atosiban Stragen kan dina sammandragningar och fostrets hjärtfrekvens komma att övervakas.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

De biverkningar som har setts hos modern är i allmänhet lindriga. Man känner inte till några biverkningar hos det ofödda eller det nyfödda barnet.

Följande biverkningar kan uppträda med detta läkemedel:

Mycket vanliga(förekommer hos fler än 1 av 10 användare)

- Illamående

Vanliga(förekommer hos färre än 1 av 10 användare)

- Huvudvärk

- Yrsel

- Värmevallningar

- Kräkningar

- Hjärtklappning

- Lågt blodtryck. Symtom kan inkludera yrsel eller berusningskänsla

- Reaktion vid injektionsstället

- Högt blodsocker

Mindre vanliga(förekommer hos färre än 1 av 100 användare)

- Feber

- Sömnlöshet

- Klåda

- Hudutslag

Sällsynta(förekommer hos färre än 1 av 1000 användare)

- Livmodern kan vara mindre benägen att dra sig samman när ditt barn är fött. Detta kan orsaka blödning

- Allergiska reaktioner

Du kan uppleva andnöd eller lungödem (ackumulering av vätska i lungorna), särskilt om du är gravid med mer än ett barn och/eller får läkemedel som kan fördröja en för tidig födsel av ditt barn, så som blodtryckssänkande läkemedel.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, barnmorska eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Atosiban Stragen ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras i kylskåp (2‑8 °C).

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

När injektionsflaskan väl öppnats måste produkten användas omedelbart.


Använd inte detta läkemedel om du observerar partiklar och missfärgning före administrering.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är atosiban.

Varje injektionsflaska med Atosiban Stragen 6,75 mg/0,9 ml injektionsvätska, lösning, innehåller atosibanacetat motsvarande 6,75 mg atosiban i 0,9 ml.

Övriga innehållsämnen är mannitol, saltsyra (för pH-justering) och vatten för injektionsvätskor


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Atosiban Stragen 6,75 mg/0,9 ml injektionsvätska, lösning är en klar färglös vätska.


Klara injektionsflaskor av glas (typ I) förslutna med grå propp av brombutylgummi med fluorpolymerförsegling med avrivningsflik av aluminium med plastknapp.

En förpackning innehåller en injektionsflaska med 0,9 ml lösning.


Innehavare av godkännande för försäljning


STRAGEN Nordic A/S
Helsingørsgade 8C

3400 Hillerød
Danmark


Tillverkare:

PharmIdea SIA

4 Rupnica Street, Olaine

LV-2114

Lettland


Denna bipacksedel ändrades senast

2016-09-29

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

(Se även avsnitt 3).


Bruksanvisning

Innan Atosiban Stragen används ska lösningen undersökas för att säkra att den är klar och fri från partiklar.

Atosiban Stragen ges intravenöst i tre på varandra följande steg:

- den första intravenösa injektionen på 6,75 mg i 0,9 ml injiceras långsamt i en ven under en minut

- en kontinuerlig infusion med en hastighet av 24 ml/timme ges under 3 timmar

- en kontinuerlig infusion med en hastighet av 8 ml/timme ges under upp till 45 timmar eller tills livmodersammandragningarna avtagit

Behandlingen ska totalt inte överstiga 48 timmar. Atosiban Stragen kan användas i mer än en behandlingsomgång, om sammandragningarna skulle komma tillbaka. Mer än ytterligare tre behandlingar bör inte ges under en graviditet.


När en injektionsflaska väl öppnats måste produkten användas omedelbart.


Sida 9 av 9