iMeds.se

Atovakvon/Proguanil Glenmark


BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN


Atovakvon / Proguanil Glenmark 250 mg/100 mg filmdragerade tabletteratovakvon/proguanilhydroklorid


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedlet. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad Atovakvon / Proguanil Glenmark är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Atovakvon / Proguanil Glenmark

3. Hur du tar Atovakvon / Proguanil Glenmark

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Atovakvon / Proguanil Glenmark ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. VAD ATOVAKVON / PROGUANIL GLENMARK ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR


Atovakvon / Proguanil Glenmark tillhör en grupp läkemedel som kallas antimalariamedel. De innehåller två aktiva ingredienser, atovakvon och proguanilhydroklorid.


Atovakvon / Proguanil Glenmark har två användningsområden:


Malaria sprids genom stick av en infekterad mygga som för över malariaparasiten (Plasmodium falciparum) till blodomloppet. Atovakvon / Proguanil Glenmark förebygger malaria genom att döda denna parasit. Hos personer som redan är infekterade med malaria dödar Atovakvon / Proguanil Glenmark också dessa parasiter.


Skydda dig från att få malaria


Människor i alla åldrar kan få malaria. Det är en allvarlig sjukdom, men den kan förebyggas. Förutom att du tar Atovakvon / Proguanil Glenmark är det mycket viktigt att du också ser till att undvika att bli stucken av myggor.


Om du behöver fler råd, tala med din läkare eller apotekspersonal.


Det är fortfarande möjligt att få malaria trots att de nödvändiga försiktighetsåtgärderna vidtagits. Med vissa typer av malariainfektioner tar det lång tid för symptom att uppstå, så sjukdomen kanske inte märks förrän efter flera dagar, veckor eller månader efter att du har återvänt från utlandet.


Gå till en läkare omedelbart om du får symtom som hög feber, huvudvärk, frossa och trötthet efter hemkomsten.


Atovakvon/Proguanilhydroklorid som finns i Atovakvon/ Proguanil Glenmark kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR ATOVAKVON / PROGUANIL GLENMARK


Ta inte Atovakvon / Proguanil Glenmark :


Varningar och försiktighet

Vid förebyggande av malaria:


Vid behandling av malaria:


Andra läkemedel och Atovakvon / Proguanil Glenmark


Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Vissa läkemedel kan påverka hur Atovakvon / Proguanil Glenmark fungerar, och Atovakvon / Proguanil Glenmark kan förstärka eller försvaga effekten av andra läkemedel som tas samtidigt. Till dessa hör:


metoklopramid, som används för att behandla illamående och kräkningar


Tala om för din läkare om du tar någon av dessa läkemedel. Din läkare kan besluta att Atovakvon / Proguanil Glenmark inte är lämpligt för dig, eller att du behöver extra kontroller medan du tar det.


Kom ihåg att tala om för din läkare om du börjar ta något annat läkemedel under tiden du tarAtovakvon / Proguanil Glenmark.


Atovakvon / Proguanil Glenmark med mat och dryck

Ta Atovakvon / Proguanil Glenmark med mat eller mjölk,när så är möjligt. Det ökar mängden Atovakvon / Proguanil Glenmark som kroppen kan ta upp och gör behandlingen mer effektiv.


Tabletterna bör helst inte krossas.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller om du har för avsikt att bli gravid ska du inte ta Atovakvon / Proguanil Glenmark om inte din läkare rekommenderar det.

Rådfråga din läkare eller apotekspersonal innan du tar Atovakvon / Proguanil Glenmark .

Amma inte medan du tar Atovakvon / Proguanil Glenmark , eftersom ingredienserna i Atovakvon / Proguanil Glenmark kan passera över till bröstmjölken och kan skada ditt barn.


Körförmåga och användning av maskiner

Kör inga fordon om du känner dig yr. Atovakvon / Proguanil Glenmark gör att vissa personer upplever yrsel. Om det händer dig ska du inte köra bil, använda maskiner eller delta i aktiviteter där du kan utsätta dig själv eller andra för risker.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. HUR DU TAR ATOVAKVON / PROGUANIL GLENMARK


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Ta Atovakvon / Proguanil Glenmark med mat eller mjölk, när så är möjligt.

Det är bäst att ta Atovakvon / Proguanil Glenmark vid samma tid varje dag.

För att förebygga malaria

Den vanliga dosen för vuxna och ungdomar som väger mer än 40 kg är 1 tablett en gång om dagen, enligt nedan.


För barn, tala med din läkare.

Atovakvon / Proguanil Glenmark rekommenderas inte för att förebygga malaria hos barn eller hos vuxna eller ungdomar som väger mindre än 40 kg.


Det kan finnas en annan typ av Atovakvon / Proguanil Glenmark -tabletter för barn tillgängliga i ditt land.


För att förebygga malaria hos vuxna:


För att behandla malaria:

Den vanliga dosen för vuxna är 4 tabletter en gång om dagen i 3 dagar.

För barn som väger 11 kg eller mer:


Atovakvon / Proguanil Glenmark rekommenderas inte för behandling av malaria hos barn som väger mindre än 11 kg.

För barn som väger mindre än 11 kg, tala med din läkare. Det kan finnas en annan typ av

Atovakvon / Proguanil Glenmark -tabletter tillgängliga i ditt land.

Om du har tagit för stor mängd av Atovakvon / Proguanil Glenmark

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal. Visa dem om möjligt förpackningen med Atovakvon / Proguanil Glenmark .


Om du har glömt att ta Atovakvon / Proguanil Glenmark

Det är mycket viktigt att du tar hela kuren av Atovakvon / Proguanil Glenmark . Om du glömt att ta en dos, behöver du inte oroa dig. Bara ta din nästa dos så snart du kommer ihåg det. Fortsätt sedan med behandlingen som tidigare. Ta inte dubbel dos för att ersätta en missad dos.


Avbryt inte din behandling med Atovakvon / Proguanil Glenmark utan rådgivning

Fortsätt att ta Atovakvon / Proguanil Glenmark i 7 dagar efter återkomst till malariafritt område. För maximalt skydd måste ordinationen fullföljas. Om behandlingen avbryts tidigare riskerar du att få malaria eftersom det måste gå 7 dagar sedan myggbettet för att man ska vara säker på att alla parasiter i blodet har dött.


Tala med din läkare eller apotekspersonal om du behöver några råd.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Var uppmärksam på följande allvarliga reaktioner. De har förekommit hos ett litet antal människor, men deras exakta förekomst är okänd.

Allvarliga allergiska reaktioner - tecken inkluderar:


Kontakta läkare omedelbart om du får något av dessa symtom. Sluta ta Atovakvon / Proguanil Glenmark .


Allvarliga hudreaktioner:


Om du märker något av dessa symtom ska du kontakta läkare omedelbart.


De flesta av de andra rapporterade biverkningarna har varit milda och har inte varat så länge.


Mycket vanliga: förekommer hos fler än 1 av 10 användare


Vanliga: förekommer hos 1 till 10 personer av 100


Vanliga biverkningar som kan visa sig i blodprover är:


Mindre vanliga: förekommer hos 1 till 10 personer av 1 000

Dessa kan drabba upp till 1 av 100 personer:


Mindre vanliga biverkningar som kan visa sig i blodprover:

en ökning av amylas (ett enzym som bildas i bukspottkörteln)


Sällsynta biverkningar

Kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 individer:

att se och höra saker som inte finns (hallucinationer)


Övriga biverkningar: Övriga biverkningar har förekommit hos ett fåtal individer, men exakt förekomst är okänd.
Andra biverkningar som kan visa sig i blodprover:

minskning av alla typer av blodceller (pancytopeni)


Om någon av biverkningarna blir värre, eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta din läkare eller apotekspersonal.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apoteksopersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. HUR ATOVAKVON / PROGUANIL GLENMARK SKA FÖRVARAS


Förvaras detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på tryckförpackningen eller kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. FÖRPACKNINGENS INNEHALL OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


Innehållsdeklaration

Kärna

Poloxamer 188, mikrokristallin cellulosa, lågsubstituerad hydroxipropylcellulosa, povidon K30, natriumstärkelseglykolat typ A, kolloidal vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat

Dragering

Hypromellos, titandioxid (E171), röd järnoxid (E172), makrogol 400, makrogol 8000


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Atovakvon / Proguanil Glenmark -tabletten är rosabrun till brunfärgad, rund, filmdragerad med bikonvexa fasade kanter och "404" präglat på ena sidan och "G" präglat på andra sidan.


Atovakvon / Proguanil Glenmark levereras i blisterförpackningar av PVC/PVDC (genomskinligt) och hårt härdat PVC/PVDC-aluminiumfolie som innehåller 12 tabletter


Förpackningsstorlek: 12, 24, 36, 60


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning


Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited

Laxmi House, 2 B Draycott Avenue,

Kenton, Middlesex HA3 0BU,

Storbritannien


Tillverkare


Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited.

Building 2, Croxley Green Business Park Croxley Green, Hertfordshire, WD 18 8YA

Storbritannien


Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.

Hvězdova 1716/2b, 140 78 Prague 4,

Tjeckien


Denna bipacksedel godkändes senast 2016-08-22