iMeds.se

Atropin Bausch & Lomb

Läkemedelsverket 2015-10-15

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN


Atropin Bausch & Lomb 1% (10 mg/ml) ögondroppar, lösning, endosbehållare


Atropinsulfat


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.


I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad Atropin Bausch & Lomb ögondroppar är och vad det används för

2. Innan du tar Atropin Bausch & Lomb

3. Hur du tar Atropin Bausch & Lomb

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Atropin Bausch & Lomb ska förvaras

6. Övriga upplysningar


1. VAD ATROPIN BAUSCH & LOMB ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR


Atropin Bausch & Lomb används för att vidga pupillen i ditt öga och att få ringmuskeln i ögats stålkropp att slappna av. Din läkare eller ögonspecialist kan använda det för att göra närmare undersökningar av ditt öga, eller som en del av ett behandlingsprogram om du har en inflammation i regnbågshinnan och strålkroppen. Atropin Bausch & Lomb används också efter ögonoperationer.


Denna medicin är avsedd för barn, vuxna och äldre personer.


Atropinsulfat som finns i Atropin Bausch & Lomb kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. INNAN DU TAR ATROPIN BAUSCH & LOMB

Ta inte Atropin Bausch & Lomb:


Intag av andra läkemedel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid, tror att du kan bli gravid eller planerar att föda barn, rådgör med din läkare eller ögonspecialist innan du tar den här medicinen. Din läkare eller ögonspecialist avgör om du ska använda dessa ögondroppar eller ta en annan medicin.

Atropin passerar över i modersmjölk och risk för påverkan på barnet kan inte uteslutas. Atropin Bausch & Lomb bör därför inte användas vid amning.

Kontaktlinser

Din läkare kommer att be dig avlägsna kontaktlinserna innan du tar ögondropparna. Det finns ingen information om hur den här produkten påverkar kontaktlinser. Därför ska du inte använda kontaktlinser förrän effekten av ögondropparna har försvunnit fullständigt.


Körförmåga och användning av maskiner

Som för alla ögondroppar kan du få dimsyn efter det att du tagit dropparna. Vänta tills du ser klart igen innan du kör eller använder maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. HUR DU TAR ATROPIN BAUSCH & LOMB


Ta alltid den här medicinen exakt enligt läkarens eller ögonspecialistens anvisningar. Rådfråga läkare, ögonspecialist eller apotekspersonalom du är osäker.


Dropparna kommer i speciella endosbehållare som räcker för behandling av båda ögonen om nödvändigt. Kasta därefter endosbehållaren.


Dosering

Vanlig dos för vuxna är en droppe 1-5 gånger dagligen.


Användning för barn

Vanlig dos för barn över 6 år är en droppe 1-2 gånger dagligen.


Bruksanvisning

Om du själv tar ögondropparna ska du noga följa dessa instruktioner:


Tvätta händerna.

Använd en spegel eftersom det kommer att hjälpa dig att se vad du gör

Torka ögonen noga med en servett och vrid av förslutningen på endosbehållaren.

Dra försiktigt ner det undre ögonlocket och droppa omsorgsfullt 1 droppe i ögonspringan.

Slut ögat och blinka några gånger så att du är säker på att lösningen täcker ögat.

Slut ögonlocken. Du bör trycka försiktigt på inre ögonvrån i 3 minuter. Detta kommer att hindra lösningen från att rinna in i näsan och svalget. Detta gäller speciellt för barn, äldre och riskpatienter.

Upprepa steg 4, 5 och 6 för det andra ögat. Kasta sedan endosbehållaren även om det finns lösning kvar i den.


Om du har tagit för stor mängd av Atropin Bausch & Lomb eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedel av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att ta Atropin Bausch & Lombta det så snart som möjligt och fortsätt sedan som tidigare. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta din läkare, ögonspecialist eller apotekspersonal.


4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


Liksom alla läkemedel kan Atropin Bausch & Lomb orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Följande biverkningar kan förekomma:


Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):


Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):


Barn har ökad risk att få biverkningar på grund av överdosering.


Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare, ögonspecialist eller apotekspersonal.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se


5. HUR ATROPIN BAUSCH & LOMB SKA FÖRVARAS


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras vid högst 25C. Får ej frysas. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.


Dropparna kommer i endosbehållare som räcker för behandling av båda ögonen om nödvändigt.


Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


Innehållsdeklaration


Denna medicin innehåller inga konserveringsmedel eftersom det är en steril engdosbehållare.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Varje kartong innehåller 20 endosbehållare.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


Innehavare av godkännande för försäljning

BAUSCH & LOMB U.K. LIMITED

106 London Road

Kingston-upon-Thames

Surrey, KT2 6TN – Storbritannien


Tillverkare

Laboratoire Chauvin S.A.

Z.I. Ripotier

07200 Aubenas – Frankrike


För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta den lokala företrädaren för innehavaren av godkännande för försäljning:


Lokal företrädare

Bausch & Lomb Nordic AB

Söder Mälarstrand 45

118 25 Stockholm


Denna bipacksedel godkändes senast

2015-10-15