iMeds.se

Aurorix

Information för alternativet: Aurorix 300 Mg Tablett, Aurorix 150 Mg Tablett, visa andra alternativ

Läkemedelsverket 2014-08-19

Bipacksedel: Information till användaren


Aurorix 150 mg tabletter

Aurorix 300 mg tabletter


moklobemid


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Aurorix är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Aurorix

3. Hur du använder Aurorix

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Aurorix ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar1. Vad Aurorix är och vad det används för


Aurorix används mot olika former av depression och vid behandling av social fobi (rädsla för situationer där man står i centrum för andras uppmärksamhet).


Orsaken till depression är inte helt klarlagd. Man vet att vid vissa typer av depressioner är mängden av nervernas budbärarämnen, de s.k. signalsubstanserna, låg. Därigenom störs överföringen av impulser mellan nervceller i hjärnan. Genom att hämma ett visst äggviteämne (enzymet MAO-A) ökar Aurorix mängden av signalsubstanser i hjärnan och förbättrar därmed den störda impulsöverföringen.


2. Vad du behöver veta innan du använder Aurorix


Använd inte Aurorix


Ge inte heller Aurorix till barn eftersom erfarenhet saknas.


Varningar och försiktighet

De som har nedsatt leverfunktion bör rådgöra med läkare innan behandling med Aurorix påbörjas.

Hos vissa personer kan Aurorix, i sällsynta fall, ge upphov till muntorrhet. Det är då viktigt med noggrann munhygien.


Om du skulle uppleva sömnlöshet, nervositet eller darrningar under de första behandlingsveckorna ska du genast kontakta läkare.


Om du skulle uppleva mani som innebär ett tillstånd av ovanliga och snabbt skiftande tankar, omotiverad glädje och överdriven fysisk aktivitet ska du genast kontakta läkare.


Om du börjar må sämre och har tankar på att skada dig själv

Du som är deprimerad och/eller lider av oro/ångest kan ibland ha tankar på att skada dig själv eller begå självmord. Dessa symtom kan förvärras när man börjar använda läkemedel mot depression eftersom det tar tid innan läkemedel av den här typen har effekt, vanligtvis cirka 2 veckor, ibland längre tid.

Dessa tankar kan vara vanliga:


Kontakta snarast läkare eller uppsök närmaste sjukhus om du har tankar på att skada dig själv eller begå självmord.


Det kan vara till hjälp att berätta för en släkting eller nära vän att du är deprimerad och/eller lider av oro/ångest. Be dem gärna läsa igenom denna bipacksedel. Du kan också be dem berätta för dig om de tycker att du verkar må sämre eller om de tycker att ditt beteende förändras.


Viktig information om några hjälpämnen i Aurorix

Aurorix innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


Användning av andra läkemedel

Behandlingseffekten kan påverkas om Aurorix tas samtidigt med vissa andra läkemedel. Behandlande läkare behöver därför känna till samtidig medicinering med läkemedel innehållande:

adrenalinliknande läkemedel (bl a mot astma samt lågt blodtryck), cimetidin (mot magsår), linezolid (mot svåra infektioner), omeprazol (mot magsår), dextrometorfan (hostdämpande), vissa medel mot depressioner (fluoxetin, venlafaxin, citalopram, escilatopram, paroxetin, sertralin, fluvoxamin, trimipramin, maprotilin och klomipramin), selegilin (mot Parkinson’s sjukdom), sibutramin (mot fetma), vissa medel vid migrän (t. ex. sumatriptan, zolmitriptan, rizatriptan) samt vissa medel mot smärta (tramadol, fentanyl, petidin, dextropropoxifen, morfin, hydromorfin och kodein) kan påverka eller påverkas av behandlingen med Aurorix.


(Traditionellt) växtbaserade läkemedel som innehåller Johannesört (hypericum) bör användas med försiktighet i kombination med detta läkemedel.


Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Det gäller även receptfria läkemedel, (traditionellt) växtbaserade läkemedel och naturläkemedel.


Användning av Aurorix med mat och dryck

Vid normala matvanor krävs inga speciella dietrestriktioner. Du bör dock undvika att äta stora mängder lagrad ost (mer än 100 g per måltid).


Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.


Graviditet

Begränsad erfarenhet av användning under graviditet.


Amning

Går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas.


Körförmåga och användning av maskiner

Aurorix kan hos vissa personer försämra reaktionsförmågan, vilket man bör tänka på vid tillfällen då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning och precisionsbetonat arbete.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Aurorix


Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Dosen bestäms av läkaren, som anpassar den individuellt för varje patient. Ändra aldrig själv den dos som föreskrivits utan att rådgöra med din läkare.


Rekommenderad begynnelsedos är 300 mg dagligen, vanligtvis uppdelad på 2-3 tillfällen. Vid svårare depressioner kan dosen ökas upp till 600 mg dagligen.


Efter det att behandlingen startat kan det dröja upp till ett par veckor innan man känner sig bättre. Behandlingen brukar pågå 3-6 månader.


Ta Aurorix direkt efter avslutad måltid.


Aurorixrekommenderas intetill barn.

Om du har använt för stor mängd av Aurorix

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt

rådgivning.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan Aurorix orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Om något av följande inträffar ska du inte ta mer Aurorix. Tala genast om det för läkaren, eller uppsök närmaste akutmottagning.


Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare): Yrsel, huvudvärk, sömnbesvär, muntorrhet (noggrann munhygien är därför viktig), illamående


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare) är:Kräkningar, diarré, förstoppning, agitation, ångest, myrkrypningar (parestesier), irritabilitet, rastlöshet, lågt blodtryck och utslag


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Synstörningar, förvirring, smakförändring, rodnad, vätskeansamling (ödem), klåda, nässelutslag och svaghetskänsla


Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare) är: Låga natriumnivåer i blodet (hyponatremi), förhöjda leverenzymer, vanföreställningar och minskad aptit


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal.Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
Webbplats:www.lakemedelsverket.se5. Hur Aurorix ska förvaras


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningsinnehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Den aktiva substansen är: moklobemid 150 mg respektive 300 mg per tablett.


Övriga innehållsämnen i 150 mg tabletter är: laktosmonohydrat 148 mg, titandioxid (färgämne E 171), gul järnoxid (färgämne E 172), magnesiumstearat, hypromellos, povidon, etylcellulosa, natriumstärkelseglykollat, talk, majsstärkelse och makrogol 6000.


Övriga innehållsämnen i 300 mg tabletter är: laktosmonohydrat 26,5 mg, titandioxid (färgämne E 171), magnesiumstearat, etylcellulosa, natriumstärkelseglykollat, talk, majsstärkelse, makrogol 6000, hypromellos och povidon.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


150 mg tabletter: Ljusgul, oval, bikonvex tablett med brytskåra, märkt 150. Förpackningsstorlek: 100 st.


300 mg tabletter Vit, oval, bikonvex tablett med brytskåra, märkt 300: Förpackningsstorlek: 60 st.


Innehavare av godkännande för försäljning


Meda AB

Box 906

170 09 Solna

Tel: 08 630 1900

E-mail: info@medasverige.se


Tillverkare


Meda Pharma GmbH & Co. KG

Benzstr. 1

61352 Bad Homburg

Tyskland


Alternativt


Cenexi SAS

52, rue Marcel et Jacques Gaucher

94120 Fontenay-sous-Bois

Frankrike


Denna bipacksedel godkändes senast


2014-08-19

5