iMeds.se

Avastin

Information för alternativet: Avastin, visa andra alternativ

o

EUROPEAN MEDICINES AGENCY

SCIENCE MEDICINES HEALTH

EMA/487914/2016

EMEA/H/C/000582

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Avastin

bevacizumab

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Avastin. Det förklarar hur kommittén för humanläkemedel (CHMP) bedömt läkemedlet och hur den kommit fram till sitt ställningstagande om att bevilja godkännande för försäljning och sina rekommendationer om hur läkemedlet ska användas.

Vad är Avastin?

Avastin är ett cancerläkemedel som innehåller den aktiva substansen bevacizumab. Det finns som ett

koncentrat som bereds till infusionsvätska, lösning (ges som dropp i en ven).

Vad används Avastin för?

Avastin används i kombination med andra cancerläkemedel för att behandla vuxna med följande typer

av cancer:

•    Cancer i tjocktarmen eller ändtarmen (kolorektalcancer) som är metastatisk (har spridit sig till andra delar av kroppen). Avastin ges i kombination med kemoterapiläkemedel som innehåller en fluoropyrimidin.

•    Metastatisk bröstcancer. Avastin ges i kombination med paklitaxel eller kapecitabin.

•    Avancerad icke-småcellig lungcancer hos patienter vars cancerceller inte huvudsakligen är av skivepiteltyp. Läkemedlet ges då med platinabaserad kemoterapi.

•    Avancerad icke-småcellig lungcancer hos patienter vars cancerceller uppvisar en viss förändring (aktiverande mutationer) i genen för ett protein som kallas EGFR. Läkemedlet ges då i kombination med erlotinib.

•    Avancerad eller metastatisk njurcancer. Avastin ges i kombination med interferon alfa-2a.

An agency of the European Union


30 Churchill Place Canary Wharf London E14 5EU United Kingdom Telephone +44 (0)20 3660 6000 Facsimile +44 (0)20 3660 5555 Send a question via our website www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

•    Epitelial äggstockscancer, äggledarcancer (äggledarna förbinder äggstockarna med livmodern) eller bukhinnecancer. Avastin ges när cancern är avancerad eller återkommande, i kombination med vissa kemoterapiläkemedel.

•    Cancer i livmoderhalsen som är ihållande, återkommande eller metastatisk. Avastin ges i kombination med paklitaxel och endera det platinabaserade läkemedlet cisplatin eller, om detta inte kan användas, kemoterapiläkemedlet topotekan.

Mer information finns i produktresumén (ingår också i EPAR).

Läkemedlet är receptbelagt.

Hur används Avastin?

Behandling med Avastin ska ges under överinseende av en läkare som har erfarenhet av cancerbehandling.

Den första infusionen med Avastin ska pågå i 90 minuter, men efterföljande infusioner kan ges under kortare tid om den första infusionen tolererades väl. Dosen är mellan 5 mg och 15 mg per kilogram kroppsvikt varannan eller var tredje vecka, beroende på vilken typ av cancer som behandlas. Behandlingen fortsätter tills patienten inte längre har någon nytta av den. Läkaren kan besluta att avbryta eller upphöra med behandlingen om patienten får vissa biverkningar.

Hur verkar Avastin?

Den aktiva substansen i Avastin, bevacizumab, är en monoklonal antikropp. En monoklonal antikropp är en antikropp (ett slags protein) som utformats för att känna igen och binda till vaskulär endotel tillväxtfaktor (VEGF), som är ett protein i blodet som behövs för att blodkärlen ska växa. Avastin hindrar VEGF från att ha effekt genom att binda till det. Som en följd av detta kan cancercellerna inte utveckla någon egen blodtillförsel och får därför brist på syre och näringsämnen, vilket gör att tillväxten av cancertumörer bromsas.

Hur har Avastins effekt undersökts?

För behandling av metastatisk tjock- eller ändtarmscancer har effekterna av att lägga till Avastin till kemoterapi där en fluoropyrimidin ingår undersökts i tre huvudstudier. De två första studierna gjordes på patienter vars metastatiska sjukdom behandlades för första gången (förstahandsbehandling): i den första studien (på 923 patienter) och andra studien (på 1 401 patienter) jämfördes Avastin med placebo (overksam behandling) när det gavs i kombination med kemoterapi. Den tredje studien gjordes på 829 patienter som inte svarat på tidigare behandling där fluoropyrimidin och irinotekan (andra kemoterapiläkemedel) ingick.

För behandling av metastatisk bröstcancer har Avastin undersökts i två huvudstudier. I den första studien undersöktes effekterna av Avastin i kombination med paklitaxel med effekterna av enbart paklitaxel hos 722 patienter. I den andra studien jämfördes effekterna av att lägga till antingen Avastin eller placebo till olika typer av kemoterapi, bland annat med kapecitabin, hos 1 237 patienter.

Vid avancerad, metastatisk eller återkommande lungcancer har Avastin undersökts hos 878 patienter vars cancerceller huvudsakligen är av icke-skivepiteltyp. I denna studie jämfördes Avastin plus platinabaserad kemoterapi med enbart kemoterapi.

Hos patienter med en viss undertyp av icke-småcellig lungcancer med aktiverande mutationer i EGFR-genen jämfördes Avastin plus erlotinib med enbart erlotinib i en studie på 152 patienter.

Avastin

För behandling av avancerad eller metastatisk njurcancer har Avastin studerats på 649 patienter med avancerad eller metastatisk sjukdom. I studien jämfördes Avastin med placebo och i båda behandlingarna fick patienterna samtidigt interferon alfa-2a.

För behandling av äggstocks-, äggledar- och bukhinnecancer har två huvudstudier genomförts på 3 401 patienter med nyligen diagnostiserad cancer inräknat avancerad cancer. I dessa studier jämfördes Avastin som togs i kombination med karboplatin och paklitaxel med karboplatin och paklitaxel ensamt.

Två ytterligare studier för behandling av äggstocks-, äggledar- och bukhinnecancer genomfördes på totalt 845 patienter med återkommande cancer (återkom efter tidigare platinabaserad kemoterapibehandling). I den första studien ingick patienter vars cancer hade återkommit sex månader eller senare efter tidigare behandling (platinakänslig sjukdom), medan den andra studien genomfördes på patienter med aggressivare cancer som hade återkommit inom sex månader efter tidigare behandling (platinaresistent sjukdom). I dessa studier studerades effekten av att lägga till Avastin till en kombination av karboplatin och gemcitabin eller till paklitaxel, topotekan eller pegylerat liposomalt doxorubicin.

För behandling av cancer i livmoderhalsen genomfördes en huvudstudie på 452 patienter med avancerad ihållande, återkommande eller metastatisk sjukdom. I studien jämfördes effekten av att lägga till Avastin till kemoterapi med paklitaxel plus cisplatin eller topotekan med resultaten för patienter som fick enbart kemoterapi.

I samtliga studier var huvudeffektmåttet antingen total överlevnad (hur länge patienterna levde) eller progressionsfri överlevnad (hur länge patienterna levde utan att sjukdomen förvärrades).

Vilken nytta har Avastin visat vid studierna?

Vid metastatisk tjock- och ändtarmscancer förlängde Avastin både den totala och den progressionsfria överlevnaden när det gavs som tillägg till kemoterapi med fluoropyrimidin. I den första studien på tidigare obehandlade patienter var den genomsnittliga totala överlevnaden 20,3 månader för patienter som fick Avastin som tillägg, och 15,6 månader för dem som endast fick kemoterapi. I den andra studien var den progressionsfria överlevnaden 9,4 månader för de patienter som fick Avastin och 8,0 månader för dem som fick placebo. Hos patienter som tidigare fått behandling var den genomsnittliga totala överlevnaden 12,9 månader för patienterna som fick Avastin som tillägg och 10,8 månader för dem som endast fick kemoterapi.

Vid metastatisk bröstcancer ökade Avastin också den progressionsfria överlevnadstiden. När det gavs som tillägg till paklitaxel var den genomsnittliga progressionsfria överlevnaden 11,4 månader, jämfört med 5,8 månader för dem som enbart fick paklitaxel. När Avastin gavs som tillägg till kapecitabin var den genomsnittliga progressionsfria överlevnaden 8,6 månader, jämfört med 5,7 månader för dem som fick kapecitabin med placebo.

Vid avancerad, metastatisk eller återkommande lungcancer var den genomsnittliga totala överlevnaden 12,3 månader för patienterna som fick Avastin tillsammans med platinabaserad kemoterapi, och 10,3 månader för dem som fick enbart kemoterapi.

I lungcancerstudien på patienter med aktiverande EGFR-mutationer hade patienter som fick Avastin plus erlotinib en progressionsfri överlevnad på i genomsnitt 16,0 månader, jämfört med 9,7 månader för patienter som fick enbart erlotinib.

Vid avancerad eller metastatisk njurcancer var den genomsnittliga progressionsfria överlevnaden 10,2 månader för patienterna som fick Avastin och 5,4 månader för dem som fick placebo.

Avastin

I studierna av nyligen diagnostiserad äggstocks-, äggledar- och bukhinnecancer var den genomsnittliga progressionsfria överlevnaden i den ena studien 19,3 månader med Avastin jämfört med 16,9 månader med karboplatin och paklitaxel ensamt, och i den andra studien 14,7 månader respektive 10,6 månader.

I studien av äggstocks-, äggledar- och bukhinnecancer som återkom sex månader eller senare efter tidigare kemoterapibehandling var den genomsnittliga progressionsfria överlevnaden 12,4 månader när Avastin lades till karboplatin och gemcitabin, jämfört med 8,4 månader när placebo lades till. I studien på patienter med aggressivare cancer var den progressionsfria överlevnaden 6,7 månader när Avastin lades till paklitaxel, topotekan eller pegylerat liposomalt doxorubicin, jämfört med 3,4 månader när dessa kemoterapier användes separat.

I studien av cancer i livmoderhalsen var den totala överlevnaden 16,8 månader med kemoterapi som innehöll Avastin jämfört med 12,9 månader med enbart kemoterapi. När typen av kemoterapi togs med i beräkningen sågs en tendens att de patienter som fick cisplatin-baserad behandling levde i genomsnitt omkring två månader längre än dem som fick topotekan-baserad behandling, oavsett om Avastin gavs som en del av behandlingsregimerna eller inte.

Vilka är riskerna med Avastin?

De vanligaste biverkningarna som orsakas av Avastin är hypertoni (högt blodtryck), trötthet eller asteni (orkeslöshet), diarré och buksmärtor. De allvarligaste biverkningarna är gastrointestinal perforation (hål i tarmen), blödning och arteriell tromboemboli (blodproppar i artärerna). En fullständig förteckning över biverkningar som rapporterats för Avastin finns i bipacksedeln.

Avastin får inte ges till personer som är överkänsliga (allergiska) mot bevacizumab eller något annat innehållsämne, eller mot läkemedel framtagna med äggstocksceller från kinesisk hamster (CHO-celler) eller andra rekombinanta antikroppar. Det får inte ges till gravida kvinnor.

Varför har Avastin godkänts?

CHMP fann att nyttan med Avastin är större än riskerna och rekommenderade att Avastin skulle godkännas för försäljning.

Vad görs för att garantera säker och effektiv användning av Avastin?

En riskhanteringsplan har tagits fram för att se till att Avastin används så säkert som möjligt. I enlighet med denna plan har säkerhetsinformation tagits med i produktresumén och bipacksedeln för Avastin. Där anges också lämpliga försiktighetsåtgärder som vårdpersonal och patienter ska vidta.

Mer information om Avastin

Den 12 januari 2005 beviljade Europeiska kommissionen ett godkännande för försäljning av Avastin som gäller i hela EU.

EPAR finns i sin helhet på EMA:s webbplats ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Mer information om behandling med Avastin finns i bipacksedeln (ingår också i EPAR). Du kan också kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Denna sammanfattning uppdaterades senast 05-2016.

Avastin

EMA/487914/2016

Sida 4/4