iMeds.se

Avelox

Information för alternativet: Avelox 400 Mg/250 Ml Infusionsvätska, Lösning, visar 2 alternativ

Läkemedelsverket 2015-11-02

Bipacksedel: Information till användaren


Avelox 400 mg/250 ml infusionsvätska, lösning

För användning till vuxna

moxifloxacin


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Avelox är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du ges Avelox

3. Hur du använder Avelox

4. Eventuella biverkningar

Hur Avelox ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Avelox är och vad det används för


Avelox innehåller den aktiva substansen moxifloxacin som tillhör en grupp av antibiotika som kallas fluorokinoloner. Avelox verkar genom att döda bakterier som orsakar infektioner, om de är orsakade av bakterier som är känsliga mot den aktiva substansen moxifloxacin.


Avelox används till vuxna för behandling av följande bakteriella infektioner:


2. Vad du behöver veta innan du ges Avelox


Kontakta din läkare om du inte är säker på om du tillhör någon patientgrupp som beskrivs nedan.


Använd inte Avelox


Varningar och försiktighet


Tala med din läkare innan du ges Avelox för första gången


Under behandling med Avelox

 • Om du känner av hjärtklappning eller oregelbundna hjärtslag under behandlingstiden, ska du informera din läkare omedelbart. Han/hon kan vilja göra ett EKG för att mäta din hjärtrytm.

 • Risken för hjärtproblem kan öka med ökad dos och infusionshastighet in i din ven.

 • Det finns en sällsynt risk för att du kan få en allvarlig, plötslig allergisk reaktion (en anafylaktisk reaktion/chock), redan vid första dosen, med symtom som kan vara tryck över bröstet, att du känner dig yr, mår illa, känner dig svimfärdig eller yr när du reser dig upp. Om detta händer, ska behandlingen med Avelox infusionsvätska genast avslutas.

 • Avelox kan orsaka plötslig och svår inflammation i levern vilket kan leda till livshotande leversvikt (inklusive dödsfall, se avsnitt 4. Eventuella biverkningar). Kontakta din läkare innan du fortsätter behandlingen om du plötsligt börjar må dåligt eller upptäcker gulnande ögonvitor, mörk urin, klåda i huden, blödningstendenser eller tankestörningar och förändrad vakenhet

 • Om det uppstår hudreaktioner eller blåsor och/eller fjällande hud och/eller reaktioner på slemhinnorna (se avsnitt 4. Eventuella biverkningar) kontakta din läkare omedelbart innan du fortsätter behandlingen.

 • Antibiotika av kinolon-typ, inklusive Avelox, kan orsaka kramper. Om det händer, måste behandlingen med Avelox avslutas.

 • Du kan uppleva symtom på neuropati såsom smärta, brännande känsla, krypande känsla (stickningar), domningar och/eller svaghet. Om detta händer informera genast din läkare innan behandlingen med Avelox återupptas.

 • Du kan uppleva problem med din psykiska hälsa när du tar antibiotika av kinolon-typ, inklusive Avelox, för första gången. I mycket sällsynta fall har depression och problem med den mentala hälsan lett till självmordstankar och självskadande beteende som självmordsförsök (se avsnitt 4. Eventuella biverkningar). Om du utvecklar sådana reaktioner, måste behandlingen med Avelox avslutas.

 • Du kan få besvär med diarré under eller efter det att du tagit antibiotika, inklusive Avelox. Om detta blir allvarligt eller långvarigt eller om du märker att avföringen innehåller blod eller slem ska du genast avsluta Aveloxbehandlingen och ta kontakt med din läkare. I denna situation ska du inte ta något läkemedel som stoppar eller minskar tarmens rörlighet.

 • Avelox kan orsaka smärtor och inflammation i dina senor, redan inom 48 timmar efter påbörjad behandling och upp till flera månader efter avslutad Avelox-behandling. Risken för inflammation och bristningar i senor ökar om du är äldre eller om du samtidigt behandlas med kortikosteroider. Vid första tecken på någon smärta eller inflammation ska du sluta behandlas med Avelox, vila den berörda kroppsdelen/de berörda kroppsdelarna och kontakta din läkare omedelbart. Undvik all onödig belastning eftersom det kan öka risken för senbristning (se avsnitten Använd inte Avelox och 4. Eventuella biverkningar).

 • Om du är äldre och har njurproblem var då noga med att dricka tillräckligt eftersom uttorkning kan öka risken för njursvikt.

 • Om din syn försämras eller om dina ögon påverkas på annat sätt, kontakta en ögonspecialist omedelbart (se avsnitten Körförmåga och användning av maskiner och 4. Eventuella biverkningar).

 • Antibiotika av fluorokinolontyp kan orsaka störningar i blodsockernivån, både en minskning under den normala blodsockernivån (hypoglykemi) och en ökning över den normala blodsockernivån (hyperglykemi). För patienter som behandlas med Avelox förekommer störningar i blodsockernivån främst hos äldre patienter som står på kontinuerlig behandling med orala diabetesläkemedel som sänker blodsockernivån (t.ex. sulfonylureaföreningar) eller insulin. Om du har diabetes ska ditt blodsocker kontrolleras noggrant (se avsnitt 4. Eventuella biverkningar).

 • Kinolonantibiotika kan göra så att din hud blir mer känslig för solljus eller UV-strålar. Du ska undvika en längre tids exponering för solljus eller starkt solljus och ska inte sola i solarium eller använda någon annan UV-ljuslampa under Aveloxbehandling.

 • Erfarenheten av sekventiell intravenös/oral behandling med Avelox vid lunginflammation (pneumoni) som man fått utanför sjukhus är begränsad.

 • Effekten av Avelox vid behandling av allvarliga brännskador, infektioner djupt i vävnaden eller infektioner i fotsår hos diabetiker med osteomyelit (infektioner i benmärgen) har inte fastställts.


Barn och ungdomar

Detta läkemedel får inte ges till barn och ungdomar under 18 år då effekt och säkerhet inte har fastställts för denna åldersgrupp (se avsnitt Använd inte Avelox).


Andra läkemedel och Avelox

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


För Avelox bör du känna till följande:

 • Om du använder Avelox och andra läkemedel som kan påverka ditt hjärta finns det en ökad risk för förändrad hjärtrytm. Använd därför inte Avelox tillsammans med följande läkemedel: läkemedel som tillhör gruppen antiarytmika (t.ex. kinidin, hydrokinidin, disopyramid, amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid), antipsykotika (t.ex. fentiaziner, pimozid, sertindol, haloperidol, sultoprid), tricykliska antidepressiva medel, vissa antimikrobiella medel (t.ex. sakvinavir, sparfloxacin, intravenöst erytromycin, pentamidin, antimalariamedel särskilt halofantrin), vissa antihistaminer (t.ex. terfenadin, astemizol, mizolastin) samt andra läkemedel (t.ex. cisaprid, intravenöst vinkamin, bepridil och difemanil).

 • Du måste tala om för din läkare om du samtidigt tar andra mediciner som kan sänka dina kaliumnivåer i blodet (t.ex. vissa urindrivande medel, vissa laxermedel och lavemang (i stora doser) eller kortikosteroider (antiinflammatoriska läkemedel), amfotericin B) eller orsaka långsammare hjärtslag eftersom detta kan öka risken för allvarliga störningar på hjärtrytmen medan du ges Avelox.

 • Om du samtidigt behandlas med orala antikoagulantia (t.ex. warfarin), kan det bli nödvändigt för din läkare att undersöka din koagulationstid.Avelox med mat och dryck

Effekten av Avelox påverkas inte av mat eller mjölkprodukter.


Graviditet, amning och fertilitet

Använd inte Avelox om du är gravid eller ammar.

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Djurstudier tyder inte på att din fertilitet kommer att försämras vid användning av detta läkemedel.


Körförmåga och användning av maskiner

Avelox kan göra att du känner dig yr och svimfärdig, du kan uppleva en plötsligt övergående synförlusteller att du svimmar under en kort stund. Om du känner detta ska du inte köra eller hantera maskiner.


Du är själv ansvarigför att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Avelox innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller 787 mg (cirka 34 mmol) natrium per dos. Det ska beaktas av patienter som har ordinerats saltfattig kost.


3. Hur du använder Avelox


Avelox kommer alltid att ges av en läkare eller sjukvårdspersonal.


Rekommenderad dos för vuxna är en flaska eller infusionspåse en gång per dygn.


Avelox är avsedd för intravenöst bruk. Din läkare ska ansvara för att infusionen ges med samma hastighet under 60 minuter.


Man behöver inte ändra dosen till äldre patienter, till patienter med låg kroppsvikt eller till patienter med njurproblem.


Behandlande läkare avgör hur länge behandlingen med Avelox ska pågå. I vissa fall börjar behandlingen med Avelox infusionsvätska och sedan fortsätter behandlingen med Avelox tabletter. Hur länge behandlingen ska pågå beror på typen av infektion, och hur väl du svarar på behandlingen men den rekommenderade behandlingstiden är:


Lunginflammation (pneumoni) som man fått utanför sjukhus 7-14 dygn

De flesta patienter med lunginflammation förs över till Avelox tabletter för oral behandling inom 4 dagar

Infektioner i hud och mjukdelar 7-21 dygn

För patienter med komplicerade hud- och mjukdelsinfektioner pågår den intravenösa behandlingen under cirka 6 dygn och den genomsnittliga totala behandlingstiden (infusion följt av tabletter) är 13 dygn.


Det är viktigt att du fullföljer hela kuren, även om du känner dig bättre efter några dagar. Om du slutar använda detta läkemedel för tidigt kan det hända att infektionen inte är tillräckligt behandlad, infektionen kan komma tillbaka eller ditt allmäntillstånd försämras och du kan även utveckla bakteriell resistens mot antibiotika.


Den rekommenderade dosen och behandligstiden ska inte överskridas (se avsnitt 2. Vad du behöver veta innan du ges Avelox, Varningar och försiktighet).


Om du har fått för stor mängd av Avelox

Om du oroar dig över att ha fått en för hög dos av Avelox, kontakta din läkare omedelbart.


Om du har glömt att använda Avelox

Om du oroar dig för att inte ha fått en dos Avelox, kontakta din läkare omedelbart.


Om du slutar att användaAvelox

Om behandlingen med detta läkemedel avslutas för tidigt kan din infektion vara otillräckligt behandlad. Rådgör med din läkare om du önskar avsluta behandlingen med Avelox infusionsvätska eller Avelox tabletter innan kuren är fullföljd.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


De mest allvarligabiverkningarna som har observerats i samband med Aveloxbehandling är listade nedan.


Om du upplever:


sluta att ta Aveloxoch kontakta omedelbart läkareeftersom du kan behöva akut medicinsk vård.


Dessutom om du upplever:

övergående synförlust (mycket sällsynt biverkan)

kontakta omedelbart en ögonspecialist


Om du har upplevt livshotande, oregelbundna hjärtslag (torsade de pointes) eller att hjärtat slutat att slå under behandling med Avelox (mycket sällsynt biverkan) meddela omedelbart din behandlande läkare att du har tagit Avelox och återuppta inte behandlingen.


Försämring av symtomen vid myasthenia gravis har observerats i mycket sällsynta fall. Om detta inträffar, kontakta omedelbart läkare.


Om du har diabetes och märker att blodsockernivån ökar eller minskar (sällsynt eller mycket sällsynt biverkan), meddela omedelbart din läkare.


Om du är äldre, har problem med njurarna och märker en miniskning i urinnivåerna, svullnad i benen, anklarna, trötthet, illamående, dåsighet, andningssvårigheter eller förvirring (det kan vara tecken och symtom på njursvikt, en sällsynt biverkan), kontakta omedelbart din läkare.


Andra biverkningar som har observerats under behandling med Avelox listas här nedan efter hur vanligt förekommande de är:


Vanliga (kan drabba upp till 1 av 10 användare)


Mindre vanliga (kan drabba upp till 1 av 100 användare)


Sällsynta (kan drabba upp till 1 av 1 000 användare)


Mycket sällsynta (kan drabba upp till 1 av 10 000 användare)


Följande symtom har observerats oftare hos patienter som behandlats intravenöst:


Vanliga (kan drabba upp till 1 av 10 användare)

Mindre vanliga (kan drabba upp till 1 av 100 användare)


Vidare har, i mycket sällsynta fall, följande biverkningar rapporterats vid behandling med andra kinoloner, vilket möjligtvis även kan uppträda under behandling med Avelox: ökade natriumvärden i blodet, ökade kalciumvärden i blodet, nedsatt nivå av speciell typ av röda blodkroppar (hemolytisk anemi), muskelreaktioner då muskelceller skadas, huden blir känsligare för solljus eller UV-ljus.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedlets säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


Hur Avelox ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på flasketiketten eller infusionspåsen och på ytterförpackningen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras ej under 15 °C.


Används omedelbart efter öppnandet och/eller efter spädning.


Detta läkemedel är endast avsett för engångsbruk. Överbliven lösning ska kasseras.

Vid låga temperaturer kan en fällning bildas vilken åter löser sig i rumstemperatur.

Använd inte detta läkemedel om den innehåller några synliga partiklar eller om lösningen är grumlig.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Avelox är en klar, gul infusionsvätska, lösning.


Avelox finns förpackad i kartonger innehållande en 250 ml glasflaska med en klorbutyl- eller bromobutylpropp. Avelox finns i förpackningar med 1 flaska och i multipack innehållande 5 förpackningar innehållande 1 flaska var.


Avelox finns förpackad i kartonger innehållande 250 ml polyolefinpåsar med polypropenport, med en ytterpåse av aluminiumfolie. Det finns förpackningar med 5 och 12 påsar.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning

Bayer Pharma AG

13342 Berlin, Tyskland


Tillverkare

Bayer Pharma AG

51368 Leverkusen, Tyskland


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:


Österrike, Belgien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Grekland, Ungern, Irland, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Slovakien, Slovenien, Sverige, Storbritannien: Avelox

Frankrike: Izilox

Tyskland, Italien: Avalox


Denna bipacksedel ändrades senast: 2015-11-02


Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal

Avelox kan ges via flervägskran samtidigt med följande lösningar: Vatten för injektionsvätskor, Natriumklorid 0,9 %, Natriumklorid 1 molar, Glukos 5 %, Glukos 10 %, Glukos 40 %, Xylitol 20 %, Ringers lösning och sammansatta natriumlaktatlösningar (Hartmanns lösning, Ringer-Lactat lösning).


Avelox ska ej ges samtidigt med andra läkemedel.


Följande lösningar får inte ges samtidigt med Avelox:

Natriumkloridlösningar 10 % och 20 %, natriumvätekarbonatlösningar 4,2 % och 8,4 %