iMeds.se

Avodart

Information för alternativet: Avodart 0,5 Mg Kapsel, Mjuk, visa andra alternativ
Document: Avodart capsule, soft PL change

Läkemedelsverket 2014-09-16


Bipacksedel: Information till användaren


Avodart 0,5 mg mjuka kapslar

dutasterid


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Avodart är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Avodart

Hur du tar Avodart

Eventuella biverkningar

Hur Avodart ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Vad Avodart är och vad det används för


Avodart används för att behandla män med en förstorad prostata(benign prostatahyperplasi) - tillväxt av prostatakörteln som inte är av cancertyp och som orsakas av överproduktion av ett hormon som heter dihydrotestosteron.


Det aktiva innehållsämnet är dutasterid. Det tillhör en grupp läkemedel som kallas 5-alfa-reduktashämmare.


När prostatan ökar i storlek kan det leda till problem med urinering, såsom svårighet att börja kissa och behov av att urinera oftare. Det kan också leda till att flödet av urin blir långsammare eller mindre kraftfullt. Om behandling uteblir finns risk att urinflödet blir helt blockerat (akut urinstämma). Detta kräver omedelbar behandling. I vissa situationer är det nödvändigt att operera för att ta bort prostatan eller minska dess storlek. Avodart minskar produktionen av dihydrotestosteron, vilket medför att prostatan krymper och symtomen lindras. Detta medför att risken för akut urinstämma och behovet av kirurgisk behandling minskar.


Avodart kan också användas tillsammans med ett annat läkemedel som kallas för tamsulosin (som används för att behandla symtomen av en förstorad prostata).


Vad du behöver veta innan du tar Avodart


Ta inte Avodart:


Om du tror att något av detta passar in på dig, ta inte detta läkemedel utan att ha rådfrågat din läkare.


Detta läkemedel ska endast användas av män. Det ska inte tas av kvinnor, barn eller ungdomar.


Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tar Avodart.


Kontakta läkare eller apotekspersonal om du har några frågor om behandling med Avodart.


Andra läkemedel och Avodart

Tala om för din läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Vissa läkemedel kan reagera med Avodart och öka risken för att du får biverkningar. Läkemedel som omfattas är:


Tala om för din läkare om du tar något av dessa läkemedel. Din dos av Avodart kan behöva sänkas.


Avodart med mat och dryck

Avodart kan tas oberoende av måltid.


Graviditet, amning och fertilitet

Kvinnor som är gravida (eller kan tänkas vara gravida) får inte hantera läckande kapslar.Dutasterid tas upp genom huden och kan påverka ett manligt fosters normala utveckling. Denna risk är särskilt påtaglig under graviditetens första 16 veckor.


Använd kondom vid samlag.Dutasterid har återfunnits i sädesvätskan hos män som använder Avodart. Om din partner är eller kan tänkas vara gravid måste ni undvika att hon kommer i kontakt med din sädesvätska.


Avodart kan ge minskat antal spermier, minskad mängd sädesvätska och minska spermiernas rörlighet. Därför kan manlig fertilitet vara nedsatt.


Rådfråga läkare om en gravid kvinna har kommit i kontakt med dutasterid.


Körförmåga och användning av maskiner

Det är inte troligt att Avodart påverkar din förmåga att köra bil eller hantera maskiner.


Avodart innehåller lecitin från soja

Detta läkemedel innehåller lecitin från soja, vilket kan innehålla sojaolja. Om du är allergisk mot jordnötter eller soja ska du inte ta detta läkemedel.


Hur du tar Avodart


Ta alltid Avodart enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar.Om du inte tar det regelbundet kan övervakningen av dina PSA-värden påverkas. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Hur mycket man ska ta


Om du har tagit för stor mängd av Avodart

Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du tagit för många Avodart-kapslar.


Om du har glömt att ta Avodart

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Ta nästa dos som vanligt.


Sluta inte att ta Avodart utan rådgivning

Avbryt inte behandlingen med Avodart utan att först tala med din läkare. Det kan ta upp till 6 månader eller mer innan du märker någon effekt.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Allergiska reaktioner

Tecken på allergiska reaktioner kan vara:


Kontakta din läkare omedelbart om du får något av dessa symtom och sluta att använda Avodart.


Vanliga biverkningar

Dessa kan förekomma hos upp till 1 av 10 män som tar Avodart:


Mindre vanliga biverkningar

Dessa kan förekomma hos upp till 1 av 100 män som tar Avodart:


Har rapporterats

Förekommer hos okänt antal användare:


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal.Detta gäller ävenbiverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala, www.lakemedelsverket.se.

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Hur Avodart ska förvaras


Förvaras detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Förvaras vid högst 30 C.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen och på kartorna med kapslar. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är dutasterid. Varje mjuk kapsel innehåller 0,5 mg dutasterid.

Övriga innehållsämnen är:


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Avodart mjuka kapslar är avlånga, ogenomskinliga, gula, mjuka gelatinkapslar märkta GX CE2. De tillhandahålls i tryckförpackning om 10, 30, 50, 60 eller 90 kapslar. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att finnas tillgängliga.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:


Innehavare av godkännande för försäljning:

Glaxo Group Ltd, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Storbritannien


Tillverkare:

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

Ul. Grunwaldzka 189

60-322 Poznan

Polen


eller


Aspen Bad Oldesloe GmbH

Industriestrasse 32-36

23843 Bad Oldesloe

Tyskland


Ombud i Sverige:

GlaxoSmithKline AB, Box 516, 169 29 Solna Tel: 08-638 93 00

E-post: info.produkt@gsk.com


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Avodart - Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Holland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike

Avidart- Spanien


Denna bipacksedel godkändes senast: 2014-09-16


Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Läkemedelsverkets hemsida www.lakemedelsverket.se


5