iMeds.se

Avopenin

Document: Avopenin film-coated tablet PL change

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN


Avopenin 800 mg filmdragerade tabletter

Avopenin 1 g filmdragerade tabletter


Fenoximetylpenicillinkalium


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.


I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Avopenin är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Avopenin

Hur du tar Avopenin

Eventuella biverkningar

Hur Avopenin ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


VAD AVOPENIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR


Den aktiva substansen i Avopenin, fenoximetylpenicillin, är ett penicillin (antibakteriellt läkemedel) som hindrar bakterien från att bygga upp en normal cellvägg. Utan fungerande cellvägg dör bakterien snabbt.


Avopenin används vid halsfluss, tandinfektion, lunginflammation, bihåleinflammation, öroninflammation, bakteriella infektioner i hud och mjukdelar (som inflammation i bindväven och Borreliainfektion).


Fenoximetylpencillinkalium som finns i Avopenin kan också vara godkänd för att behandla andra

sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan

hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion


VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER AVOPENIN


Använd inte Avopenin

om du är allergisk (överkänslig) mot penicilliner eller något av övriga innehållsämnen i Avopenin.


Var särskilt försiktig med Avopenin

om du är allergisk (överkänslig) mot cefalosporiner (en annan grupp av antibakteriella läkemedel) ska du rådgöra med läkare om detta innan Avopenin används.


Vid hastigt uppkomna hudutslag, feber och/eller ansiktssvullnad bör behandlingen avbrytas och läkare kontaktas omedelbart.


Andra läkemedel och Avopenin

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


Avopenin kan påverka eller påverkas av andra läkemedel som innehåller följande aktiva ingredienser:

Effekten av p-piller kan eventuellt påverkas av behandling med Avopenin.


Avopenin med mat och dryck

Avopenin har bäst effekt om det tas på fastande mage, eller minst 1 timme före eller 2 timmar efter måltid.


Graviditet och amning

Inga kända risker vid användning under graviditet.

Rådgör med läkare innan användning av Avopenin om du är gravid.


Fenoximetylpenicillin går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare innan du använder Avopenin om du ammar.


Körförmåga och användning av maskiner

Ingen känd påverkan på förmågan att köra bil eller använda maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra

arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i

dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar.

Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information

i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är

osäker.


3. HUR DU TAR AVOPENIN


Ta alltid Avopenin enligt läkarens anvisningar. Dosens storlek beror på infektionstyp och kroppsvikt.

Den vanligaste dosen för vuxna och barn över 12 år med en vikt på 40 kg eller mer är 1 g till 2 g 2-3 gånger dagligen. Längden på behandlingsperioden varierar beroende på typ av infektion.


Om du har tagit för stor mängd av Avopenin

Om du har tagit mer Avopenin än du skulle, eller om ett barn av misstag har tagit Avopenin, kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att ta Avopenin

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.


Om du slutar att ta Avopenin

Även om man känner sig bättre redan efter några få dagar, är det viktigt att hela Avopenin-kuren fullföljs enligt ordination. I annat fall kan några bakterier överleva en tid, växa till och förorsaka att infektionen återkommer.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


Liksom alla läkemedel kan Avopenin orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Vanliga (1 till 10 personer av 100 drabbas): Magbesvär, främst illamående eller lös avföring samt hudutslag.


Mindre vanliga (1 till 10 personer av 1 000 drabbas): Allergisk reaktion (överkänslighet) med feber och/eller ledvärk. Nässelutslag, blodbildsförändring (eosinofili).


Sällsynta (1-10 personer av 10 000 drabbas): Kraftig allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion).


Vid långvarig eller svår diarré bör du kontakta läkare.


Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. HUR AVOPENIN SKA FÖRVARAS


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn. Förvaras vid högst 30°C.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


InnehållsdeklarationLäkemedlets utseende och förpackningsstorlekar:

800 mg: Vita till benfärgade kapselformade filmdragerade tabletter, märkta med brytskåra och P/0.8.

1 g: Vita till benfärgade kapselformade filmdragerade tabletter, märkta med brytskåra och P/1.0.


Förpackningsstorlekar:

800 mg: Blisterförpackningar: 14, 20, 30, 40, 98 x 1 (endos) samt 100 tabletter

1 g: Blisterförpackningar: 14, 20, 30, 40, 98 x 1 (endos) samt 100 tabletter


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:


Innehavare av godkännande för försäljning

Pilum Pharma A/S, Energivej 15, 5260 Odense S, Danmark


Lokal företrädare

Orifarm Generics AB, Box 56048, 102 17 Stockholm, info@orifarm.com


Tillverkare

Remedica Ltd, P.O. Box 51706, CY-3508, Limassol, CypernDenna bipacksedel ändrades senast: 2016-05-17