iMeds.se

Axympa

Information för alternativet: Axympa 180 Mg Enterotablett, visa andra alternativ

Bipacksedel: Information till användaren


Axympa 180 mg enterotabletter


mykofenolsyra


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Axympa är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Axympa

3. Hur du tar Axympa

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Axympa ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Axympa är och vad det används för


Axympa innehåller en substans som kallas för mykofenolsyra och tillhör en grupp av läkemedel som kallas immunsuppressiva.


Axympa används för att förhindra att kroppens immunförsvar avstöter en transplanterad njure. Axympa används tillsammans med andra läkemedel som innehåller ciklosporin och kortikosteroider.


Mykofenolsyra som finns i Axympa kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Axympa


VARNING

Mykofenolsyra orsakar fosterskador och missfall. Om du är kvinna och kan bli gravid måste du uppvisa ett negativt graviditetstest innan behandlingen startar och du måste följa din läkares anvisningar om preventivmedel.


Din läkare kommer att prata med dig och ge dig skriftlig information, i synnerhet om de effekter mykofenolsyra har på foster. Läs informationen noggrant och följ instruktionerna. Om du inte förstår dessa instruktioner till fullo, be läkaren förklara dem igen innan du tar Axympa. Se även ytterligare information i detta avsnitt under ”Varningar och försiktighet”, ”Graviditet och amning” och ”Användning av preventivmedel hos kvinnor/män som tar Axympa”.


Ta inte Axympa

om du ammar (se även ”Graviditet och amning”).


Kontakta din läkare innan du tar Axympa, om någon av ovanstående punkter gäller för dig.


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Axympa:


Du bör också vara medveten om att:


Du får inte lämna blod under behandling med Axympa och under minst 6 veckor efter det att behandlingen avslutats. Män får inte donera sperma under behandling med Axympa och under minst 90 dagar efter det att behandlingen avslutats.


Äldre patienter

Äldre patienter (65 år och äldre) kan ta Axympa utan justering av den vanliga rekommenderade dosen.


Barn och ungdomar

Användningen av Axympa hos barn och ungdomar rekommenderas inte på grund av brist på data.


Andra läkemedel och Axympa

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Du bör särskilt informera din läkare om du tar något av följande:


Tala också om för din läkare om du planerar att vaccinera dig.


Axympa med mat och dryck

Axympa kan tas såväl med som utan mat. Du måste dock välja att antingen ta dina tabletter vid måltid eller mellan måltiderna och sedan fortsätta med det valda alternativet, så att lika stor dos av läkemedel tas upp i kroppen varje dag.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, fråga din läkare eller apotekspersonal om råd innan du tar detta läkemedel. Din läkare kommer att prata med dig om riskerna vid graviditet och vilka åtgärder du kan vidta för att förhindra att ditt transplanterade organ stöts bort om:

Om du blir gravid under behandlingen med Axympa, måste du omedelbart informera din läkare.

Fortsätt emellertid att ta Axympa tills du träffat honom eller henne.


Graviditet

Mykofenolsyra orsakar en mycket hög frekvens av missfall (50 %) och allvarliga fosterskador (23-27 %) hos det ofödda barnet. Fosterskador som har rapporterats inkluderar missbildningar av öron, ögon, ansikte (kluven läpp/gomspalt), missbildningar i utvecklingen av fingrarna, hjärtat, matstrupen (röret som förbinder svalget med magen), njurarna och nervsystemet (till exempel ryggmärgsbråck, där kotorna i ryggraden inte är ordentligt utvecklade). Ditt barn kan få en eller flera av dessa missbildningar.


Om du är kvinna och kan bli gravid måste du genomföra ett graviditetstest med negativt resultat innan behandlingen startar och du måste följa din läkares anvisningar om preventivmedel. Din läkare kan kräva mer än ett test för att säkerställa att du inte är gravid innan behandlingen startar.


Amning

Ta inte Axympa om du ammar. Det beror på att små mängder av läkemedlet kan passera över till modersmjölken.


Användning av preventivmedel hos kvinnor som tar Axympa

Om du är kvinna och kan bli gravid måste du alltid använda två effektiva preventivmedel med Axympa. Det innefattar:

Tala med din läkare om de lämpligaste preventivmedlen för dig. Det beror på din egen situation.

Kontakta omedelbart din läkare om du tror att ditt preventivmedel inte fungerat eller om du har glömt att ta dina p-piller.


Kvinnor som uppfyller något av följande kriterier kan inte bli gravida:


Användning av preventivmedel hos män som tar Axympa

Du måste alltid använda kondom under behandlingen och i ytterligare minst 90 dagar efter att du slutat ta Axympa.

Om du planerar att skaffa barn kommer din läkare att tala med dig om riskerna och alternativa behandlingar du kan ta för att förhindra att ditt transplanterade organ stöts bort.


Körförmåga och användning av maskiner

Det har inte visats att Axympa skulle påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa biverkningar finns i andra avsnitt. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Axympa innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller 0,61 mmol (13,9 mg) natrium per tablett. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.


3. Hur du tar Axympa


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Axympa förskrivs endast av läkare som har erfarenhet av att behandla transplanterade patienter. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Hur mycket du ska ta

Den rekommenderade dagliga dosen av Axympa är 1 440 mg (8 tabletter á 180 mg). Axympa ska tas som 2 separata doser med 720 mg i varje dos (4 tabletter á 180 mg).


Tabletterna ska tas morgon och kväll.


Den första 720 mg dosen får du inom 72 timmar efter transplantationen.


Om du har allvarliga problem med njurarna

Din dagliga dos ska inte överstiga 1 440 mg (8 tabletter á 180 mg).


Hur du tar Axympa

Tabletterna ska sväljas hela med ett glas vatten.

Dela eller krossa inte tabletterna.

Ta inte några tabletter som är trasiga eller delade.

Behandlingen kommer att fortsätta så länge som du behöver immunsuppression för att förhindra avstötning av den transplanterade njuren.


Om du har tagit för stor mängd av Axympa

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Läkarvård kan vara nödvändigt. Ta med dig tabletterna och visa dem för din läkare eller sjukhuspersonalen. Ta med dig den tomma förpackningen om tabletterna är slut.


Om du har glömt att ta Axympa

Om du har glömt att ta Axympa, ta tabletterna så snart som du kommer ihåg, såvida det inte snart är dags för nästa dos. Då tar du bara nästa dos vid den vanliga tidpunkten. Fråga din läkare om råd om du är osäker. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Om du slutar att ta Axympa

Sluta aldrig själv att ta Axympa om inte din läkare har sagt att du ska sluta. Om du slutar att ta Axympa kan risken öka för att din kropp avstöter den transplanterade njuren.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Äldre patienter kan få fler biverkningar p.g.a ett nedsatt immunförsvar.


Immunsuppressiva läkemedel inklusive Axympa minskar kroppens egna försvarsmekanismer för att förhindra att du stöter bort det transplanterade organet. Konsekvensen blir att din kropp inte är så bra som vanligt på att bekämpa infektioner. Om du tar Axympa kan du därför drabbas av fler infektioner än vanligt, så som infektioner i hjärnan, huden, munnen, mag-tarmkanalen, lungorna och urinvägarna.


Din läkare kommer att ta regelbundna blodprov för att kontrollera om det uppstår några förändringar i antalet blodkroppar eller i halten av andra ämnen som finns i blodet, t.ex. socker, fett och kolesterol.


En del biverkningar kan vara allvarliga:


Ta kontakt med din läkare så snart som möjligt om du skulle råka ut för någon av ovanstående biverkningar efter att ha tagit Axympa.


Andra biverkningar kan inkludera:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

hög nivå av kalium i blodet (hyperkalemi)


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)


Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)


Andra biverkningar som rapporterats med läkemedel liknande Axympa

Ytterligare biverkningar har rapporterats för läkemedelsgruppen som Axympa tillhör:

inflammation i tjocktarmen, inflammation i magsäckens slemhinna orsakad av cytomegalovirus, utveckling av sår tvärs genom tarmväggen som leder till svår magsmärta eventuellt med blödning, magsår eller sår i tolvfingertarmen, låg nivå av viss typ av vita blodkroppar eller av alla typer av blodkroppar, allvarliga infektioner såsom inflammation i hjärtat och hjärtklaffarna och de membraner som täcker hjärnan och ryggmärgen, andnöd, hosta, vilket kan bero på bronkiektasi (ett tillstånd där luftvägarna i lungorna är onormalt utvidgade) och andra mindre vanliga bakterieinfektioner som vanligtvis leder till allvarlig lungsjukdom (tuberkulos och atypisk mykobakteriell infektion). Tala med din läkare om du utvecklar ihållande hosta eller andfåddhet.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket,

Box 26

751 03 Uppsala.

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Axympa ska förvaras


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda temperaturanvisningar.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Använd inte detta läkemedel om du upptäcker synliga tecken på skador.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Den aktiva substansen är mykofenolsyra (som natriummykofenolat).
Varje tablett innehåller 180 mg mykofenolsyra.


Övriga innehållsämnen är:


Tablettkärna:

Mikrokristallin cellulosa (E460), kroskarmellosnatrium (E468), povidon K30 (E1201)

talk (E553b), kolloidal vattenfri kiseldioxid (E551), magnesiumstearat (E470b)


Tabletthölje:

Metakrylsyra-etylakrylatsampolymer (1:1), talk (E553b), titandioxid (E171), trietylcitrat (E1505), kolloidal vattenfri kiseldioxid (E551), natriumvätekarbonat (E500), gul järnoxid (E172), indigokarmin aluminiumlack (E132), natriumlaurilsulfat (E487)


Märkbläck:

Shellack, delvis esterifierad (E904), svart järnoxid (E172), propylenglykol (E1520)


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Axympa 180 mg är limegröna, runda, bikonvexa, enterodragerade tabletter med fasad kant och präglade med ”M1” i svart bläck på ena sidan och utan tryck på andra sidan.


Axympa finns tillgängliga i blisterförpackningar som innehåller 50, 100, 120 eller 250 tabletter


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


Innehavare av godkännande för försäljning

Teva Sweden AB

Box 1070

Helsingborg


Tillverkare:

Teva Pharma B.V.

Swensweg 5, Haarlem

2031 GA

Nederländerna


Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Strasse 3, Blaubeuren

89143 Tyskland


PLIVA Hrvatska d.o.o.

Prilaz baruna Filipovicá 25, Zagreb

10000

Kroatien


Pharmadox Healthcare Ltd.

KW20A Kordin Industrial Park, Paola PLA 3000

Malta


Denna bipacksedel ändrades senast 2016-10-20

7