iMeds.se

Azithromycin Sandoz

Information för alternativet: Azithromycin Sandoz 250 Mg Filmdragerad Tablett, Azithromycin Sandoz 500 Mg Filmdragerad Tablett, visa andra alternativ

Läkemedelsverket 2013-09-19

Bipacksedel: Information till användaren


Azithromycin Sandoz 250 mg filmdragerad tablett

Azithromycin Sandoz500 mg filmdragerad tablett


azitromycin


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Azithromycin Sandoz är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Azithromycin Sandoz

3. Hur du tar Azithromycin Sandoz

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Azithromycin Sandoz ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar1. Vad Azithromycin Sandoz är och vad det används för


Azithromycin Sandoz är ett antibiotikum. Det tillhör en grupp av antibiotika som kallas makrolider. Det används för att behandla infektioner orsakade av bakterier.


Denna medicin ordineras vanligen för behandling av:


Azitromycin som finns i Azithromycin Sandoz kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Azithromycin Sandoz


Ta inte Azithromycin Sandoz om du är allergisk (överkänslig) mot:


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Azithromycin Sandoz om du har:


Eftersom azitromycin kan öka risken för avvikande hjärtrytm ska du tala om för din läkare om du har något av följande tillstånd innan du börjar ta denna medicin:


Andra läkemedel och Azithromycin Sandoz

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana. Det är särskilt viktigt att nämna om du tar något av följande läkemedel:Azithromycin Sandoz med mat och dryck

Tabletterna kan tas med eller utan mat.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel. Du skainte ta detta läkemedel under graviditet och amning om inte din läkare särskilt har rekommenderat det.


Detta läkemedel går över i bröstmjölken. Du ska därför avbryta amningen och återuppta den2 dagar efter avslutad behandling.


Körförmåga och användning av maskiner

Denna medicin kan orsaka biverkningar som yrsel och kramper. Detta kan göra dig mindre lämpad att göra vissa saker, som att köra bil eller använda maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Azithromycin Sandoz innehåller sojalecitin

Om du är allergisk mot jordnötter eller soja ska du inte använda detta läkemedel.


3. Hur du tar Azithromycin Sandoz


Ta alltid detta läkemedelenligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Doserna nedan är för vuxna och barn som väger mer än 45 kg. Barn som väger mindre än 45 kg skainte ta dessa tabletter.


Rekommenderad dos är:


Azithromycin Sandoz tas som en 3- eller 5-dagarskur:

  • Ta 500 mg dag 1 (två 250 mg tabletter)

  • Ta 250 mg (en 250 mg tablett) dag 2, 3, 4 och 5


Mot klamydiainfektioner i urinvägar och livmoderhals tas dosen som en endagskur:

Endagskur: 1 000 mg (fyra 250 mg tabletter eller två 500 mg tabletter). Ta tabletterna tillsammans på endast en dag.


Patienter med nedsatt njur- eller leverfunktion

Tala om för läkare om du har nedsatt njur- eller leverfunktion, eftersom läkaren kan behöva ändra doseringen.


Svälj dessa tabletter hela med vatten.

Du kan ta dem med eller utan mat.


Intag av Azithromycin Sandoz tillsammans med läkemedel mot matsmältningsbesvär

Om du behöver ta mediciner mot matsmältningsbesvär, såsom antacida (syraneutraliserande medel), så ska tabletterna tas minst en timme före eller två timmar efter antacidumet.


Om du har glömt att ta Azithromycin Sandoz

Om du har glömt att ta en dos, ta den då så snart som möjligt. Fortsätt sedan som tidigare. Ta inte mer än en dos per dag.


Om du har tagit för stor mängd av Azithromycin Sandoz

Om du tar för många tabletter kan du må illa. Du kan också uppleva andra biverkningar såsom dövhet och diarré. Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (i Sverige tel. 112, i Finland tel. 09-471 977) för bedömning av risken samt rådgivning. Om möjligt, ta dina tabletter eller förpackningen med dig och visa läkaren vad du har tagit.


Om du slutar att ta Azithromycin Sandoz

Fortsätt alltid att ta tabletterna tills kuren är färdig, även om du mår bättre. Om du slutar ta tabletterna för tidigt kan infektionen komma tillbaka. Bakterierna kan även bli resistenta mot medicinen, vilket leder till att de blir svårare att behandla.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedelorsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Allvarliga biverkningar:


Om du får något av följande symtom på en allvarlig allergisk reaktion ska du avbryta behandlingen och kontakta din läkare omedelbarteller besöka akutmottagningen på närmaste sjukhus:


Om du upplever någon av följande biverkningar ska du kontakta din läkare så snart som möjligt:


Dessa är alla allvarliga biverkningar. Du kan behöva akut medicinsk vård. Allvarliga biverkningar är mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer), sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer) eller så kan frekvensen inte beräknas från tillgängliga data.


Andra möjliga biverkningar:


Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer):

diarré.


Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):


Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):


Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer):


Biverkningar av okänd frekvens (frekvensen kan inte beräknas från tillgängliga data):


Rapportering av biverkningar
Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se


5. Hur Azithromycin Sandoz ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

Azithromycin Sandoz 250 mg filmdragerade tabletter: Den aktiva substansen är azitromycinmonohydrat motsvarande 250 mg azitromycin.

Azithromycin Sandoz 500 mg filmdragerade tabletter: Den aktiva substansen är azitromycinmonohydrat motsvarande 500 mg azitromycin.

Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärna: mikrokristallin cellulosa, pregelatiniserad majsstärkelse, natriumstärkelseglykolat typ A, vattenfri kolloidal kiseldioxid, natriumlaurilsulfat och magnesiumstearat.

Filmdragering: polyvinylalkohol, titandioxid (E 171), talk, sojalecitin och xantangummi.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Azithromycin Sandoz 250 mg filmdragerade tabletter är vita eller nästan vita, ovala, filmdragerade och släta på båda sidorna.

Azithromycin Sandoz 500 mg filmdragerade tabletter är vita eller nästan vita, ovala, filmdragerade och försedda med en djup brytskåra på den ena sidan och med skårad linje på den andra sidan av tabletten. Tabletten kan delas i två lika stora delar.


Azithromycin Sandoz 250 mg och 500 mg filmdragerade tabletter är förpackade i blister av PVC/PVdC//Aluminium.


250 mg tabletten packas i följande förpackningsstorlekar:

Ytterkartong med blister innehållande: 4, 6, 12, 24, 50 eller 100 filmdragerade tabletter.


500 mg tabletten packas i följande förpackningsstorlekar:

Ytterkartong med blister innehållande: 2, 3, 6, 12, 24, 30, 50 eller 100 filmdragerade tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:

Innehavare av godkännande för försäljning:

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, DK-2300 Köpenhamn S, Danmark


Tillverkare:

Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Österrike

eller

LEK Pharmaceuticals d.d., Verovskova 57, 1000 Ljubljana, Slovenien

eller

Sandoz S.R.L., Livezeni Street no 7A, Targu Mures, Rumänien


Denna bipacksedel ändrades senast

2013-09-19