iMeds.se

Bactroban Nasal

Information för alternativet: Bactroban Nasal 2 % Salva, visa andra alternativ

Läkemedelsverket 2015-04-27

Bipacksedel: Information till användaren


Bactroban Nasal 2% salva

kalciummupirocin


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Bactroban Nasal är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du innan du använder Bactroban Nasal

3. Hur du använder Bactroban Nasal

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Bactroban Nasal ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Bactroban Nasal är och vad det används för

Bactroban Nasal salva är verksamt mot bakterier som förekommer i näsan.

Bactroban Nasal salva används vid behandling av infektioner i näsan.


2. Vad du behöver veta innan du innan du använder Bactroban Nasal


Använd inte Bactroban Nasal:

om du är allergisk mot mupirocin eller något av hjälpämnena i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Bactroban Nasal.


Om en överkänslighetsreaktion eller svår lokal irritation skulle uppstå när du använder salvan, ska du avbryta behandlingen, tvätta av salvan och ta kontakt med läkare omgående.


I likhet med andra antibakteriella medel kan långtidsbehandling resultera i tillväxt av icke-känsliga (resistenta) organismer.


Om du får långvarig eller kraftig diarré under eller efter behandling avbryt behandlingen och kontakta din läkare.


Bactroban nasal salva lämpar sig inte för användning i ögonen. Undvik att få salvan i ögonen. Om salvan råkar hamna i ögonen, skölj noggrant med vatten.


Graviditet och amning


Om du är gravid eller ammar, tror du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Graviditet

Begränsad erfarenhet av användning under graviditet. Rådgör med läkaren innan du använder Bactroban Nasal om du är gravid eller tror att du kan vara det.


Amning

Det är okänt om Bactroban Nasal går över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före regelbunden användning under amning.


Körförmåga och användning av maskiner

Bactroban Nasal påverkar inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner.


3. Hur du använder Bactroban Nasal


Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker


Bactroban Nasal ska användas inne i näsan enligt läkares föreskrift.

Vanligtvis används salvan 2 gånger dagligen i vardera näsborren i 5 dagar. Använd inte Bactroban Nasal längre tid än läkaren rekommenderat.


En liten mängd salva, motsvarande ungefär ett tändstickshuvuds storlek, placeras i vardera näsborren. Stäng näsborrarna genom att pressa samman näsborrarnas sidor ett ögonblick. Därigenom sprids salvan inuti näsborrarna.


Om du har använt för stor mängd Bactroban Nasal

Om du använt för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att ta Bactroban Nasal

Om du glömmer att stryka på salvan, så gör det så snart du kommer ihåg det. Fortsätt sedan som läkaren ordinerat.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel ge biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Sluta att ta Bactroban Nasal och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom (angioödem och/eller anafylaxi, mycket sällsynt, förekommer hos upp till 1 av 10 000 användare):

svullnad av ansikte, tunga eller svalg

svårigheter att svälja

nässelutslag och andningssvårigheter.


Mindre vanliga (förekommer hos upp till 1 av 100 användare):

reaktioner i nässlemhinnan.


Mycket sällsynta (förekommer hos upp till 1 av 10 000 användare):


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se


5. Hur Bactroban Nasal ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Använd Bactroban Nasal före det utgångsdatum som finns på förpackningen.

Förvaras vid högst 25C.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Aluminiumtub med skruvlock innehållande 3 g salva.


Innehavare av godkännande för försäljning

GlaxoSmithKline AB, Box 516, 169 29 Solna, tel 08-638 93 00

E-post: info.produkt@gsk.comDenna bipacksedel godkändes senast: 2015-04-27