iMeds.se

Bafucin Mint

Läkemedelsverket 2010-12-03

BIPACKSEDEL: information till användaren


Bafucin mint sugtabletter


Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Detta läkemedel är receptfritt. Bafucin mint måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.


I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad Bafucin mint är och vad det används för

2. Innan du använder Bafucin mint

3. Hur du använder Bafucin mint

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Bafucin mint ska förvaras

6. Övriga upplysningar


1. VAD BAFUCIN MINT ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR


Bensokain är smärtlindrande genom att verka lokalbedövande. Gramicidin är ett antibiotikum

med lokal effekt i munhålan. Cetylpyridiniumklorid och diklorbensylalkohol är lokalt verkande ämnen mot bakterier.


Bafucin mint är halstabletter som används vid halsont och svalgrodnad i samband med lindriga infektioner i munhåla och svalg.


2. INNAN DU ANVÄNDER BAFUCIN MINT


Använd inte Bafucin mint

om du är allergisk (överkänslig ) mot aktiva substanser eller mot något av övriga innehållsämnen i Bafucin mint.


Var särskilt försiktig med Bafucin mint

Sluta att ta Bafucin mint och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem):


Användning av andra läkemedel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


Graviditet och amning

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


Graviditet

Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats.


Amning

Okänt om Bafucin mint går över i modersmjölken.


Körförmåga och användning av maskiner

Inga effekter på förmågan att köra bil har observerats.


Viktig information om något innehållsämne i Bafucin mint

Bafucin mint innehåller sorbitol. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. HUR DU ANVÄNDER BAFUCIN MINT


Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Vuxna och barn över 5 år: 1 sugtablett får långsamt smälta i munnen varannan timme.

Annan dos enligt läkares föreskrift.


Om du har använt för stor mängd av Bafucin mint

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning


4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


Liksom alla läkemedel kan Bafucin mint orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Sällsynta (förekommer hos färre än 1 patient av 1000): Nässelfeber, hudutslag, angioödem (se avsnitt 2 ”Var särskilt försiktig med Bafucin mint”)


Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


5. HUR BAFUCIN MINT SKA FÖRVARAS


Förvaras vid högst 25C.


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i månaden.


Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


InnehållsdeklarationLäkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Läkemedlets utseende:

Sugtabletter (vita, fyrkantiga med smak av mentol och pepparmint).


Förpackningsstorlek:

Bafucin mint finns i plastburkar à 25, 50 och 100 sugtabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning


McNeil Sweden AB

169 90 Solna

Tel: 08-503 385 00

med-info @its.jnj.comDenna bipacksedel godkändes senast

2010-12-03

3