iMeds.se

Bambec

Information för alternativet: Bambec 20 Mg Tablett, Bambec 10 Mg Tablett, visa andra alternativ

Läkemedelsverket 2015-10-21

BIPACKSEDEL: information till användaren


Bambec 10 mg och 20 mg tabletter

bambuterolhydroklorid


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Bambec är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Bambec

3. Hur du tar Bambec

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Bambec ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Bambec är och vad det används för


Bambec vidgar luftrören och gör det lättare att andas genom att lösa krampen i luftrörens muskulatur vid astma. Bambec används som regelbunden behandling för att förebygga förväntade andningsproblem. Bambec ska användas tillsammans med en annan typ av läkemedel såsom en ”inhalerad kortikosteroid”, som bidrar till att minska svullnad och inflammation i lungorna.


2. Vad du behöver veta innan du tar Bambec


Ta inte Bambec


Varningar och försiktighet

Tala med din läkare innan du börjar använda Bambec om du har någon av följande sjukdomar:


Bambec ska tas regelbundet för att förebygga astma och är inte avsett för behandling av akuta besvär. Vid akuta besvär ska du istället använda ett kramplösande läkemedel för inhalation med snabbt insättande effekt. Det är viktigt att du fortsätter att använda ditt kortisonpreparat även om astmasymtomen minskar när du behandlas med Bambec. Om du märker att din astma försämras ska du kontakta läkare, det kan innebära att annan medicinering behövs. I början av behandlingen med Bambec krävs tätare kontroller av blodsockret för dig som har diabetes eftersom Bambec kan dölja de första tecknen på högt blodsocker (hyperglukemi).


Andra läkemedel och Bambec

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Bambec,

till exempel:


Graviditet och amning

Begränsad erfarenhet av användning under graviditet. Rådgör därför med läkare vid användning av Bambec under graviditet. Bambec ska användas med försiktighet i slutet av graviditeten, eftersom det får livmodern att slappna av.


Man vet inte om bambuterol passerar över i modersmjölk. Terbutalin, bambuterols aktiva nedbrytningsprodukt, passerar däremot över i bröstmjölk. Tala därför med läkare före användning under amning.


Körförmåga och användning av maskiner

Bambec påverkar inte förmågan att köra bil eller utföra precisionsarbete.


Bambec innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. Hur du tar Bambec


Ta alltid Bambec enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Din läkare bestämmer dosen så att den passar för dig.


Vanlig dos för barn 2-5 år: 10 mg (1 tablett 10 mg eller ½ tablett 20 mg) 1 gång per dygn.

Vanlig dos för vuxna och barn från 6 år: 10 mg (1 tablett 10 mg eller ½ tablett 20 mg)

1 gång per dygn i början av behandlingen, därefter kan dosen ökas till 20 mg (2 tabletter 10 mg eller 1 tablett 20 mg) 1 gång per dygn.

Bambec doseras 1 gång per dygn, på kvällen strax före sänggåendet.


Om du har tagit för stor mängd av Bambec

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan Bambec orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


Mycket vanliga (fler än 1 person av 10 drabbas): Darrningar, huvudvärk och rastlöshet.

Vanliga (färre än 1 person av 10 drabbas): Hjärtklappning. Kramp i händer, fötter och ben. Sömnstörningar.

Mindre vanliga (färre än 1 person av 100 drabbas): Oro, ökad hjärtfrekvens, oregelbundna hjärtslag.

Ingen känd frekvens*: Illamående, yrsel, låga kaliumvärden i blodet, högt blodsocker, hyperaktivitet och hudutslag. Bröstsmärta (som tecken på kärlkramp).***Frekvensen kan inte beräknas från tillgängliga data.
**Om bröstsmärta (som tecken på kärlkramp) skulle inträffa bör du tala med din läkare så snart som möjligt. Avbryt dock inte behandlingen på egen hand.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt

(se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om

läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se


5. Hur Bambec ska förvaras


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 30°C.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vita avlånga tabletter med skåra. 10 mg tabletterna är 4,5 x 9,5 mm och märkta A/BM.
20 mg tabletterna är 6 x 12 mm och märkta A/BA.


Blisterförpackningar innehållande 98 tabletter.

Plastburkar innehållande 100 tabletter.Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

AstraZeneca AB

151 85 Södertälje

Tel 08-553 26 000


Denna bipacksedel ändrades senast

2015-10-21

3