iMeds.se

Bamyl

Information för alternativet: Bamyl 500 Mg Brustablett, visa andra alternativ
Document: Bamyl effervescent tablet PL change

Läkemedelsverket 2014-11-28

Bipacksedel: Information till användaren


Bamyl 500 mg brustablett


acetylsalicylsyra


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Bamyl är och vad det används för

2. Vad du behöver vetainnan du använder Bamyl

3. Hur du använder Bamyl

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Bamyl ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Vad Bamyl är och vad det används för


Bamyl har smärtstillande, inflammationshämmande och febernedsättande egenskaper. Bamyl är en brustablett och därför tas acetylsalicylsyran snabbt upp av kroppen. Bamyl brustabletter ger med vatten en klar lösning som är skonsammare mot magen än vanliga fasta tabletter med acetylsalicylsyra. Tabletten börjar vanligen verka inom cirka 30 minuter. Effekten är som störst efter 1-2 timmar.


Detta läkemedel används vid smärttillstånd såsom huvudvärk, tandvärk, led-och muskelsmärtor och menstruationssmärtor, feber vid förkylningssjukdomar samt efter läkares ordination ledgångsreumatism (reumatoid artrit).

2. Vad du behöver veta innan du använder Bamyl


Använd inte Bamyl


Varningar och försiktighet

Högre doser än de rekommenderade kan medföra allvarliga risker. Använd inte olika sorters smärtlindrande läkemedel samtidigt utan läkares föreskrift.


Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Bamyl:


Barn och ungdomar

Bamyl ska inte användas av barn under 14 år.


Läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra ska inte ges till personer under 18 år med feber utan att läkare tillfrågats beroende på risken för uppkomst av Reyes syndrom, ett sällsynt men allvarligt sjukdomstillstånd.


Andra läkemedel och Bamyl

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Det gäller även receptfria läkemedel och naturläkemedel.


Bamyl kan påverka eller påverkas om det tas samtidigt med vissa andra läkemedelssubstanser mot:


Användning av Bamyl med mat och dryck

Bamyl i kombination med alkohol kan öka risken för blödning i mag-tarmkanalen.


Graviditet, amning och fertilitet

Gravida kvinnor ska inte använda Bamyl under de tre sista månaderna av graviditeten. Intag av Bamyl ska undvikas av kvinnor som planerar graviditet eller är gravida. Behandling under någon del av graviditeten skall endast ske efter läkares ordination.


Acetylsalicylsyra passerar över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Tala ändå med läkare vid mer än tillfällig användning av Bamyl under amning.


Bamyl kan, som många antiinflammatoriska läkemedel (s.k. NSAID), försvåra möjligheten att bli gravid och rekommenderas därför inte till kvinnor som försöker bli gravida. Påverkan är tillfällig, d.v.s upphör när man slutar använda dessa typer av läkemedel.


Körförmåga och användning av maskiner

Bamyl kan hos vissa personer försämra reaktionsförmågan, t ex på grund av biverkningar som yrsel och trötthet. Detta bör man tänka på vid tillfällen då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Bamyl innehåller natrium

Varje Bamyl brustablett innehåller 12 mmol natrium. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.


3. Hur du använder Bamyl


Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisning från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Vuxna och ungdomar över 14 år:1-2 brustabletter 1-3 gånger per dygn eller enligt läkares föreskrift, högst 6 tabletter per dygn. Mer än 2 brustabletter åt gången ger inte bättre smärtstillande effekt.


Användning för barn

Bamyl ska inte ges till barn under 14 år.


Varning: Ska integes till personer under 18 år medfeberutan att läkare tillfrågats beroende på risken för uppkomst av Reyes syndrom, ett sällsynt men allvarligt sjukdomstillstånd.


Brustabletten ska lösas upp i ½ glas vatten.


Om du har använt för stor mängd av Bamyl

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Symtom på överdos kan vara: huvudvärk, yrsel, kramper, kräkningar, öronsusningar, hjärtklappning (takykardi), buksmärtor, irritation, oro och andnöd.


Om du har glömt att använda Bamyl

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan Bamyl orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):Magbesvär, såsom sura uppstötningar, halsbränna och illamående. Ökad benägenhet för blödningar. Hjärtklappning, darrningar, oro, sömnlöshet.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Trötthet, svettning, yrsel och öronsusningar. Överkänslighetsreaktioner såsom nässelutslag, hösnuva eller andnöd. Magsår och magblödning.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):Minskning av antal blodplättar (trombocytopeni), upplösning av de röda blodkropparna (hemolys) hos dem som har ärftlig brist på ämnesomsättningsenzymet glukos-6-fosfatdehydrogenas, svår blödning från magtarmkanalen, svåra hudreaktioner, leverpåverkan, njurpåverkan.


Mindre blodförluster kan i enstaka fall leda till blodbrist.


Yrsel och öronsusningar kan vara symtom på överdosering.


Acetylsalicylsyra kan eventuellt öka risken för Reyes syndrom hos barn och ungdom i samband med virussjukdomar, framförallt vattkoppor och influensa. Reyes syndrom är mycket sällsynt. Symtomen utgörs av tecken på hjärnsvullnad och leverpåverkan, ibland med lågt blodsocker.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal.Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
Webbplats:
www.lakemedelsverket.se


5. Hur Bamyl ska förvaras


Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Används före det utgångsdatum som står på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Bamyl brustabletterna är vita, plana, 22 mm diameter.


Plaströr

75 st (3 x 25st)


Innehavare av godkännande för försäljning:

Meda AB

Box 906

170 09 Solna

Telefon: 08-630 19 00

Email: info@medasverige.se


Tillverkare

Hermes Arzneimittel GmbH

Hans-Urmiller-Ring 52

82515 Wolfratshausen Tyskland


Denna bipacksedel ändrades senast:


2014-11-28