iMeds.se

Bamyl Koffein

Information för alternativet: Bamyl Koffein 500 Mg/50 Mg Brustablett, visa andra alternativ
Document: Bamyl koffein 500 mg 50 mg effervescent tablet PL change

Läkemedelsverket 2014-11-28

Bipacksedel: Information till användaren


Bamyl koffein 500 mg/50 mg brustablett


Acetylsalicylsyra/koffein


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Bamyl koffein är och vad det används för

2. Vad du behöver vetainnan du använder Bamyl koffein

3. Hur du använder Bamyl koffein

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Bamyl koffein ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Bamyl koffein är och vad det används för


Bamyl koffein innehåller acetylsalicylsyra som har smärtstillande, inflammationshämmande och febernedsättande egenskaper. Koffein förstärker den smärtstillande effekten av acetylsalicylsyra. Koffein har även en smärtstillande effekt genom sin sammandragande verkan på utvidgade blodkärl i hjärnan t.ex. vid migrän. Koffein har även en uppiggande effekt. Bamyl koffein är en brustablett och därför tas acetylsalicylsyran snabbt upp av kroppen. Bamyl koffein brustabletter ger med vatten en klar lösning som är skonsammare mot magen än vanliga fasta tabletter med acetylsalicylsyra. Tabletten börjar vanligen verka inom cirka 30 minuter. Effekten är som störst efter 1-2 timmar.


Detta läkemedel används vid huvudvärk, tandvärk, menstruationssmärtor, feber vid förkylningssjukdomar, led- och muskelsmärtor och migrän.


2. Vad du behöver veta innan du använder Bamyl koffein


Använd inte Bamyl koffein


Varningar och försiktighet

Högre doser än de rekommenderade kan medföra allvarliga risker. Använd inte olika sorters smärtlindrande läkemedel samtidigt utan läkares föreskrift.


Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Bamyl koffein:


Bamyl koffein brustabletter är avsedda för tillfälliga besvär.


Eftersom koffein är uppiggande kan det vara olämpligt att ta Bamyl koffein till natten.


Barn och ungdomar

Bamyl koffein ska inte användas av barn under 14 år.


Läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra ska inte ges till personer under 18 år med feber utan att läkare tillfrågats beroende på risken för uppkomst av Reyes syndrom, ett sällsynt men allvarligt sjukdomstillstånd.


Andra läkemedel och Bamyl koffein

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Det gäller även receptfria läkemedel och naturläkemedel.


Bamyl koffein kan påverka eller påverkas om det tas samtidigt med vissa andra läkemedelssubstanser mot:


Användning av Bamyl koffein med mat och dryck

Bamyl koffein i kombination med alkohol kan öka risken för blödning i mag-tarmkanalen.


Graviditet, amning och fertilitet

Gravida kvinnor ska inte använda Bamyl koffein under de tre sista månaderna av graviditeten. Intag av Bamyl koffein ska undvikas av kvinnor som planerar graviditet eller är gravida. Behandling under någon del av graviditeten skall endast ske efter läkares ordination.


Acetylsalicylsyra och koffein passerar över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Tala ändå med läkare vid mer än tillfällig användning av Bamyl koffein under amning.


Bamyl koffein kan, som många antiinflammatoriska läkemedel (s.k. NSAID), försvåra möjligheten att bli gravid och rekommenderas därför inte till kvinnor som försöker bli gravida. Påverkan är tillfällig, d.v.s upphör när man slutar använda dessa typer av läkemedel.


Körförmåga och användning av maskiner

Bamyl koffein kan hos vissa personer försämra reaktionsförmågan, t ex på grund av biverkningar som yrsel och trötthet. Detta bör man tänka på vid tillfällen då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Bamyl koffein innehåller natrium

Varje Bamyl koffein brustablett innehåller 12 mmol natrium. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.


3. Hur du använder Bamyl koffein


Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Vuxna och ungdomar över 14 år:1-2 brustabletter 1-3 gånger per dygn eller enligt läkares föreskrift, högst 6 tabletter per dygn. Mer än 2 tabletter åt gången ger inte bättre smärtstillande effekt.


Användning för barn

Bamyl koffein ska inte ges till barn under 14 år.


Varning: Ska integes till personer under 18 år medfeberutan att läkare tillfrågats beroende på risken för uppkomst av Reyes syndrom, ett sällsynt men allvarligt sjukdomstillstånd.


Brustabletten ska lösas upp i ½ glas vatten.


Om du har använt för stor mängd av Bamyl koffein

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Symtom på överdos kan vara: huvudvärk, yrsel, kramper, kräkningar, öronsusningar, hjärtklappning (takykardi), buksmärtor, irritation, oro och andnöd.


Om du har glömt att använda Bamyl koffein

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan Bamyl koffein orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):Magbesvär, såsom sura uppstötningar, halsbränna och illamående. Ökad benägenhet för blödningar. Hjärtklappning, darrningar, oro, sömnlöshet.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Trötthet, svettning, yrsel och öronsusningar. Överkänslighetsreaktioner såsom nässelutslag, hösnuva eller andnöd. Magsår och magblödning.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):Minskning av antal blodplättar (trombocytopeni), upplösning av de röda blodkropparna (hemolys) hos dem som har ärftlig brist på ämnesomsättningsenzymet glukos-6-fosfatdehydrogenas, svår blödning från magtarmkanalen, svåra hudreaktioner, leverpåverkan, njurpåverkan.


Mindre blodförluster kan i enstaka fall leda till blodbrist.


Yrsel och öronsusningar kan vara symtom på överdosering.


Acetylsalicylsyra kan eventuellt öka risken för Reyes syndrom hos barn och ungdom i samband med virussjukdomar, framförallt vattkoppor och influensa. Reyes syndrom är mycket sällsynt. Symtomen utgörs av tecken på hjärnsvullnad och leverpåverkan, ibland med lågt blodsocker.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal.Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
Webbplats:
www.lakemedelsverket.se5. Hur Bamyl koffein ska förvaras


Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Bamyl koffein brustabletterna är 22 mm diameter, vita och runda.


Plaströr: 75 st (3 x 25 st) och 100 st (4 x 25 st).

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning:

Meda AB

Box 906

170 09 Solna

Telefon: 08-630 19 00

Email: info@medasverige.se

Tillverkare

Hermes Arzneimittel GmbH

Hans-Urmiller-Ring 52

82515 Wolfratshausen

Tyskland


Denna bipacksedel ändrades senast: 2014-11-28