iMeds.se

Bayticol Vet.

Bipacksedelstext som trycks på etiketten:


BIPACKSEDEL

Bayticol vet. 10 mg/ml pour-on, lösning


NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA


Innehavare av godkännande för försäljning:

Bayer Animal Health GmbH

D-51368 Leverkusen, Tyskland


Tillverkare:

KVP Pharma- und Veterinärprodukte GmbH,

24106 Kiel, Tyskland


DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

1 ml lösning innehåller:

Aktivt ämne: Flumetrin 10 mg

Övriga substanser: 2-oktyldodekanol, flytande paraffin och butylhydroxitoluen


ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Behandling av skabbkvalster på nöt. Behandling av lusfluga, pälsätande och blodsugande löss på nöt och får. Förebyggande och behandling av fästingar på nöt och får.


KONTRAINDIKATIONER

Kalvar och lamm under 1 månad skall inte behandlas.


BIVERKNINGAR

Preparatet kan orsaka sveda i de fall det kommer i kontakt med öppna sår. Då Bayticol vet. appliceras på kraftigt angripen hud, kan djuren i början av behandlingen bli oroliga.


Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.


DJURSLAG

Nöt och får


DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG


Nöt:

Mot pälsätande löss och fästingar: 1 mg/kg kroppsvikt (10 ml per 100 kg) som engångsdos.

Mot blodsugande löss och skabbkvalster: 2 mg/kg kroppsvikt (20 ml per 100 kg) som engångsdos. Vid svåra skabbkvalsterangrepp upprepas behandlingen efter 2 veckor.

Lakterande kor behandlas efter mjölkning.


Får:

2 mg/kg kroppsvikt (2 ml/10kg kroppsvikt). I fästingtäta områden kan följande preventiva behandling utföras: Vår: två behandlingar med 3 veckors mellanrum. Höst: en engångsbehandling.


ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

Omskakas.

Preparatet hälls med hjälp av speciell applikator i en sträng längs djurets rygg, från hals till svansrot. Hos får säras ullen på ryggen för bästa kontakt med huden.

Vid behandling av svansskabb (Chorioptes bovis) hos nöt hälls preparatet längs ländrygg och kors samt ingnides vid behov på mjölkspegeln.

Applikator kan köpas på apotek.


KARENSTID

Nöt; Slakt: 10 dygn, Mjölk: 7 dygn

Får; Slakt: 10 dygn.

Bayticol vet. får ej användas till får som producerar mjölk för human konsumtion.


SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten .

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras åtskilt från mat och foder.

Får ej frysas.

Hållbarhet i öppnad förpackning: 9 månader.


SÄRSKILDA VARNINGAR

Håll nyligen behandlade djur borta från vattendrag på grund av fara för fiskar och andra vattenlevande organismer.

Undvik kontakt med ögon, mun, hud och kläder. Akta så att inte produkten sväljs. Använd skyddskläder, gummihandskar och stövlar när du applicerar produkten.Tvätta med tvål och vatten om preparatet kommit i beröring med huden. Vid oavsiktligt spill i ögon eller mun, skölj med riklig mängd vatten. Vid spill på kläder avlägsnas nedsmutsade plagg, händer och hud tvättas grundligt med tvål och vatten. Vädra omsorgsfullt före tillträde till lokaler, där behandling skett. Tvätta händer, ansikte och exponerad hud med tvål och vatten efter användning.

Vid användning av produkten, varken ät, drick eller rök.

Produkten är toxisk för fiskar, vattenlevande organismer och bin.


SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL

Överbliven lösning lämnas till apotek för destruktion. Bayticol vet. får inte släppas ut i vattendrag på grund av fara för fiskar och andra vattenlevande organismer.

Tom flaska skall inte återanvändas för något ändamål.


DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

2016-09-23


ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Kan användas under dräktighet och digivning.

Receptbelagt veterinärmedicinskt läkemedelInformation lämnas av:

Bayer A/S,

Animal Health

Arne Jacobsens Allé 13

2300 Köpenhamn S

Danmark