iMeds.se

Beclomet Easyhaler

Läkemedelsverket 2013-02-25

BIPACKSEDEL: information till användaren


Beclomet Easyhaler

200 mikrogram/dos, inhalationspulver


Beklometasondipropionat


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.


I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad Beclomet Easyhaler är och vad det används för

2. Innan du använder Beclomet Easyhaler

3. Hur du använder Beclomet Easyhaler

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Beclomet Easyhaler ska förvaras

6. Övriga upplysningar


1. VAD BECLOMET EASYHALER ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR


Beclomet Easyhaler är ett kortisonpreparat (kortikosteroid) som motverkar inflammation i lungorna. Genom att behandla inflammationen förebygger man astmasymtom. Därför skaBeclomet Easyhaler användas regelbundet. Full effekt kommer först efter cirka 10 dagars behandling. Beclomet Easyhaler ger inte snabb lindring vid akuta astmabesvär. Om du får en astmaattack måste du använda en annan typ av läkemedel: ett snabbverkande luftrörsvidgande preparat (en beta2-agonist).


Beklometasondipropionat är den aktiva substansen i Beclomet Easyhaler. Beklometasondipropionat är ett pulver som inandas (inhaleras) i lungorna med en inhalator som kallas Easyhaler. Du inhalerar pulvret i lungorna genom munstycket på inhalatorn.


2. INNAN DU ANVÄNDER BECLOMET EASYHALER


Använd inte Beclomet Easyhaler

om du är allergisk (överkänslig) mot beklometasondipropionat eller innehållsämnet laktos i Beclomet Easyhaler.


Var särskilt försiktig med Beclomet Easyhaler

Upplever du något av detta ska du kontakta läkare.

Får du sammandragning/spasms i luftvägarna efter användning av Beclomet Easyhaler ska du kontakt läkare.


Var också uppmärksam på:


Användning av andra läkemedel

Tala om för din läkare om du använder andra läkemedel som innehåller kortison (kortikosteroider), t.ex. tabletter eller nässpray.


Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


Graviditet och amning

Tala med din läkare om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar. Din läkare bedömer om du ska fortsätta med din behandling.


Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


Körförmåga och användning av maskiner

Det finns inga kända effekter på förmågan att framföra fordon eller vid användning av maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker


Viktig information om något innehållsämne i Beclomet Easyhaler

Beclomet Easyhaler innehåller en liten mängd laktos. Om din läkare berättat för dig att du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du använder Beclomet Easyhaler.


3. HUR DU ANVÄNDER BECLOMET EASYHALER


Använd alltid Beclomet Easyhaler enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vanlig dos för vuxna och barn över 12 år: 1-4 inhalationer 2 gånger dagligen.

Vanlig dos för barn:

5-7 år: 1 inhalation 1-2 gånger dagligen.

7-12 år: 1-2 inhalationer 1-2 gånger dagligen.


Läkemedlet följer med inandningen ner i luftrören när du andas in genom Easyhalern enligt bruksanvisningen (se anvisningar i slutet av bipacksedeln). Det är viktigt att hela dosen inandas ordentligt. Munnen bör sköljas med vatten efter varje inhalationstillfälle. Läs och följ bruksanvisningen noggrant!


Om du har använt för stor mängd av Beclomet Easyhaler

Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Det är viktigt att du tar dosen såsom det står på etiketten på förpackningen eller såsom din läkare informerat dig om. Öka eller minska inte dosen utan att kontakta läkare.


Om du har glömt att använda Beclomet Easyhaler

Om du glömt ta en dos, ta en så snart som möjligt eller ta nästa dos när det är dags för den. Det är bäst att ta läkemedlet vid samma tidpunkt varje dag, för att undvika att man glömmer det.


Om du slutar att använda Beclomet Easyhaler

Sluta inte använda Beclomet Easyhaler utan att kontakta läkaren. Om du plötsligt slutar ta läkemedlet, kan din astma försämras.


4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


Liksom alla läkemedel kan Beclomet Easyhaler orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Vanliga (fler än 1 patient av 100): Svampinfektion (”torsk”) i munhåla, struphuvud och svalg, halsirritation och heshet, halsont och hosta. Dessa biverkningar kan minskas genom att munnen sköljs med vatten efter varje inhalationstillfälle.


Sällsynta (färre än 1 patient av 1000): Överkänslighetsreaktioner, t.ex. nässelfeber, hudutslag, klåda, allergisk chock, angioödem (se nedan). Uttunning av hud och lätt att få blåmärken. Vätskeansamling. Kramp i luftrören och luftvägsinfektion.


Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare): Sömnproblem, depression, ängslighet, rastlöshet, oro, känsla av att vara väldigt uppjagad och/eller retlighet. Det är mer troligt att dessa biverkningar förekommer hos barn.

Underaktiv binjure (körtel bredvid njurarna). Grå starr (katarakt), grön starr (glaukom). Minskad bentäthet (benskörhet). Hämmad längdtillväxt hos barn och ungdomar. Cushingliknande symtom (månansikte, bukfetma, bristningar och blödningar i huden, högt blodtryck och ibland diabetes).


Kontakta snarast läkare om du drabbas av kramp i luftrören omedelbart efter användning av Beclomet Easyhaler.


Sluta att ta Beclomet Easyhaler och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom (angioödem)

• svullnad av ansikte, tunga eller svalg

• svårigheter att svälja

• nässelutslag och andningssvårigheter


Detta är en sällsynt allergisk reaktion.


Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


5. HUR BECLOMET EASYHALER SKA FÖRVARAS


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som finns på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Efter det att aluminiumfolien är öppnad är hållbarheten 6 månader.


Förvaras vid högst 25ºC. Öppnad förpackning är fuktkänslig.


Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


InnehållsdeklarationLäkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Inhalationspulvret ligger förpackat i en inhalator (Easyhaler).


Inhalator med 200 doser och fodral.

Inhalator med 200 doser.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


Innehavare av godkännande för försäljning

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland


Tillverkare

Orion Corporation, Orion Pharma

Orionintie 1

FI-02200 Esbo

Finland


För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:


Orion Pharma AB

Box 520

192 05 Sollentuna

Sverige

Tel: 08- 623 64 40

medinfo@orionpharma.com


Denna bipacksedel godkändes senast

2013-02-25


Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Läkemedelsverkets hemsida: www.lakemedelsverket.se


A NVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV EASYHALER


Beclomet Easyhaler är enkel att använda. Läs igenom dessa

anvisningar först. De talar om vad du ska göra och vad

du ska vara uppmärksam på.


PACKA UPP EASYHALER


Easyhaler (Figur 1) levereras i en laminatpåse för att hålla

pulvret torrt. Öppna inte påsen förrän du är redo att börja

använda Easyhaler.


Det finns ett fodral som är frivilligt att använda. Om du inte

använder fodralet, gå vidare till avsnittet ”Ta en dos från

Beclomet Easyhaler (se b-figurerna ).


Öppna fodralet och sätt in Easyhaler i det (figur 2). Kontrollera att

skyddshuven täcker munstycket på Easyhaler (det förhindrar att Easyhaler

doserar av misstag).


Stäng fodralet om du inte ska använda Easyhaler omedelbart.


TA EN DOS FRÅN BECLOMET EASYHALER


Om du använder ett lindrande inhalationsläkemedel ska du ta det först.


Öppna fodralet om du använder det.


Ta bort skyddshuven.


A. Skaka

Skaka Easyhaler kraftigt upp och ned tre till fem gånger

(figur 3a eller 3b) för rätt pulverflöde och rätt dos. Håll därefter

Easyhaler upprätt.


B . Klick

H åll Easyhaler mellan fingret och tummen och tryck en gång tills

du hör ett klick (figur 4a eller 4b) och låt den klicka tillbaka för att

dosera pulver i inhalationskanalen i munstycket. Fortsätt hålla

Easyhaler upprätt.


Om du tror att du har klickat på Easyhaler mer än en gång,

se avsnittet OBS! (figur 6a eller 6b).

C. Inhalera

I sittande eller stående

• Andas ut normalt (men andas INTE ut i Easyhaler).

• Placera munstycket i munnen mellan tänderna och slut

läpparna ordentligt runt inhalatorn.

• Ta ett kraftigt och djupt andetag genom Easyhaler

(figur 5a eller 5b).

• Ta bort Easyhaler från munnen.

• Håll andan i minst 5 sekunder, andas därefter normalt.


Kontrollera att du inte andas ut i Easyhaler, eftersom

det kan täppa till den. Om detta inträffar se avsnitt OBS!

(figur 6a eller 6b).


Upprepa A, B och C om du har ordinerats mer än en dos.


Sätt tillbaka skyddshuven på munstycket. Stäng fodralet om du använder det.


Skölj

Skölj munnen och halsen och spotta ut vattnet. Det minskar risken för svampinfektion (torsk).


O BS!

Om du av misstag klickar på Easyhaler, eller om du har klickat

mer än en gång, eller om du andas ut i den, knacka på munstycket

för att tömma ut pulvret på bordet eller i handflatan

(figur 6a eller 6b). Det säkerställer korrekt dosering.

Börja därefter igen med steg A, B och C.


RENGÖRING


Rengör munstycket minst en gång i veckan med en ren, torr trasa eller

e n servett. Använd inte vatten eller andra vätskor, pulvret är

fuktkänsligt. Om du använder fodralet kan du ta ut Easyhaler för att

torka av den. När du sätter tillbaka den i fodralet, ska du sätta

skyddshuven på munstycket för att förhindra dosering av misstag.


SKAFFA EN NY EASYHALER


Easyhaler har ett räkneverk som visar hur många doser det finns kvar

(figur 7a eller 7b). Räkneverket snurrar efter var 5:e dosering. När

siffrorna blir röda finns det 20 doser kvar. Om du inte redan har en ny

Easyhaler, kontakta läkaren för ett nytt recept. När räkneverket når 0

måste du byta ut Easyhaler även om du fortfarande kan se pulvret i

fönstret på baksidan av Easyhaler (figur 8).


S para fodralet till nästa Easyhaler.