iMeds.se

Bendamustin Actavis

Bipacksedel: Information till användaren


Bendamustin Actavis 2,5 mg/ml pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning


bendamustinhydrokloridLäs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Bendamustin Actavis är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Bendamustin Actavis

3. Hur du använder Bendamustin Actavis

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Bendamustin Actavis ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Bendamustin Actavis är och vad det används för


Bendamustin Actavis är ett läkemedel som används för behandling av vissa cancerformer (cytostatikum).


Bendamustin Actavis används som enda läkemedel eller i kombination med andra läkemedel för behandling av följande cancerformer:

uteblivit helt.

multipelt myelom när högdos kemoterapi med autolog stamcellstransplantation (med egna

stamceller) eller behandling med talidomid eller bortezomib inte är lämplig.


Bendamustinhydroklorid som finns i Bendamustin Actavis kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Bendamustin Actavis


Använd inte Bendamustin Actavis:

om du är allergisk mot bendamustinhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta

läkemedel (anges i avsnitt 6)

i antalet vita blodkroppar och blodplättar i blodet (värdet för vita blodkroppar och/eller

trombocyter sjunker till < 3 000/mikroliter respektive < 75 000/mikroliter)

(leukopeni)

i samband med vaccination mot gula febern.


Varningar och försiktighet

Tala med läkare före eller under behandlingen med Bendamustin Actavis:

om förmågan att bilda blodkroppar i din benmärg är försämrad. Antalet vita blodkroppar och

blodplättar i blodet ska kontrolleras innan behandlingen med Bendamustin Actavis påbörjas,

före varje efterföljande behandlingscykel och under behandlingsfria intervall.

om du har någon infektion. Ta kontakt med läkare om du har tecken på infektion, t.ex. feber eller

lungbesvär.

infusionsrelaterade reaktioner efter den första behandlingscykeln. Symtomen kan vara feber,

frossa, klåda och utslag.


Män som behandlas med Bendamustin Actavis ska undvika att avla barn under den tid som behandlingen pågår och 6 månader efter avslutad behandling. Innan behandlingen påbörjas bör du undersöka möjligheterna till spermaförvaring, eftersom det finns risk för bestående infertilitet (sterilitet).


Oavsiktlig injektion i vävnaden utanför blodkärlet (extravasal injektion) ska avbrytas omedelbart. Nålen tas bortefter en kort aspiration. Därefter ska det berörda vävnadsområdet kylas ned. Armen ska hållas högt. Det finns inte någon klar fördel med ytterligare behandlingar, som kortikosteroider (se avsnitt 4).


Barn och ungdomar

Det finns ingen erfarenhet av behandling av barn och ungdomar med Bendamustin Actavis.


Andra läkemedel och Bendamustin Actavis

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.


Om Bendamustin Actavis används tillsammans med andra läkemedel som hämmar bildandet av blod i benmärgen kan det leda till att effekten på benmärgen förstärks.


Om Bendamustin Actavis används i kombination med läkemedel som förändrar ditt immunsvar, t.ex. ciklosporin och takrolimus, kan effekten på immunsvaret förstärkas.


Läkemedel som bendamustin (cytostatika) kan försvaga effekten av vaccinering med levande virus. Cytostatika ökar också risken för infektioner vid vaccinering med levande vaccin (t.ex. vaccin mot virussjukdomar).


Om Bendamustin Actavis används tillsammans med läkemedel som hämmar enzymet CYP1A2, som fluvoxamin (antidepressivt läkemedel), ciprofloxacin (används för behandling av bakteriella infektioner), aciklovir (används för behandling av virusinfektioner) och cimetidin (används för behandling av halsbränna och magsår) kan dessa läkemedel påverka varandras effekt.


Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Graviditet

Bendamustin Actavis kan orsaka genetiska skador och har orsakat missbildningar i försöksdjur. Bendamustin Actavis får inte användas under graviditet såvida inte din läkare uttryckligen har ordinerat det. Om du måste behandlasunder graviditeten ska du rådfråga läkare gällande risken för potentiella fosterskador som behandlingen kan orsaka. Även genetisk rådgivning rekommenderas.


Fertilitet

Om du är kvinna i fertil ålder måste du använda dig av någon effektivpreventivmetod både före och under behandlingen med Bendamustin Actavis. Om du blir gravid under behandlingen med Bendamustin Actavis måste du omedelbart informera din läkare och be om genetisk rådgivning.


Om du är man ska du undvika att avla barn under den tid som behandlingen med Bendamustin Actavis pågår och 6 månader efter avslutad behandling. Det finns också en risk för att behandling med Bendamustin Actavis leder till infertilitet. Du bör därför undersöka möjligheterna till spermaförvaring innan behandlingen påbörjas.


Amning

Bendamustin Actavis får inte användas under amning. Om behandling med Bendamustin Actavis är nödvändig under amningsperioden måste amningen avslutas.


Körförmåga och användning av maskiner

Inga studier av hur läkemedlet påverkar förmågan att köra bil och använda maskiner har genomförts. Undvik att köra bil eller använda maskiner om du upplever biverkningar som yrsel eller nedsatt koordinationsförmåga.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Bendamustin Actavis


Bendamustin Actavis ges i en ven under 30–60 minuter i olika doser, antingen ensamt (monoterapi) eller i kombination med andra läkemedel.


Behandlingen bör inte påbörjas om du har ett lågt antal vita blodkroppar (leukocyter) och/eller blodplättar. Detta kontrolleras regelbundet av din läkare.


Kronisk lymfatisk leukemi

100 mg Bendamustin Actavis per kvadratmeter kroppsyta (baserat på din längd och vikt)

på dag 1 + 2

Upprepa cykeln efter 4 veckor


Non-Hodgkins-lymfom

120 mg Bendamustin Actavis per kvadratmeter kroppsyta (baserat på din längd och vikt)

på dag 1 + 2

Upprepa cykeln efter 3 veckor


Multipelt myelom

120–150 mg Bendamustin Actavis per kvadratmeter kroppsyta (baserat på din längd och vikt)

på dag

1 + 2

60 mg prednison per kvadratmeter kroppsyta (baserat på din längd och vikt) intravenöst eller per os

på dag

1 – 4

Upprepa cykeln efter 4 veckor


Behandlingen ska avbrytas om antalet vita blodkroppar (leukocyter) och/eller blodplättar sjunker för mycket. Behandlingen kan fortsätta när antalet vita blodkroppar och blodplättar har ökat.


Nedsatt lever- eller njurfunktion

Beroende på hur allvarligt nedsatt din leverfunktion är kan det bli nödvändigt att justera dosen (med 30 % vid måttligt nedsatt leverfunktion). Bendamustin Actavis ska inte användas om du lider av allvarligt nedsatt leverfunktion. Ingen dosjustering är nödvändig vid nedsatt njurfunktion. Din behandlande läkare beslutar om huruvida en dosjustering är nödvändig eller ej.


Hur det administreras

Behandlingen med Bendamustin Actavis får endast utföras av läkare med erfarenhet av cancerbehandling. Läkaren ordinerar den dos av Bendamustine Actavis som är lämplig för dig och ser till att nödvändiga försiktighetsåtgärder vidtas.


Din behandlande läkare ger infusionslösningen efter de förberedelser som ordinerats. Lösningen ges i en ven i form av en kortvarig infusion under 30–60 minuter.


Behandlingens längd

Det finns inga fastlagda tidsgränser för hur länge behandling med Bendamustine Actavis ska ges. Behandlingens längd beror på sjukdomen och effekten av behandlingen.


Om du oroar dig över något eller har frågor om behandlingen med Bendamustin Actavis ska du tala med din läkare eller sjuksköterska.


Om du har glömt att använda Bendamustin Actavis

Om en dos av Bendamustin Actavis blir bortglömd brukar läkaren fortsätta behandlingen enligt det vanliga doseringsschemat.


Om du slutar att använda Bendamustin Actavis

Den behandlande läkaren avgör om behandlingen ska avbrytas eller om du ska övergå till någon annan behandling.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


I mycket sällsynta fall har vävnadsskada (nekros) förekommit, då läkemedlet oavsiktligt har hamnat utanför blodkärlet (extravasation). En brännande känsla där infusionsnålen förs in kan vara ett tecken på att administreringen sker utanför blodkärlen. Följden av sådan administrering kan vara smärta och svårläkta hudskador.


En dosbegränsande biverkning av Bendamustin Actavis är försvagad benmärgsfunktion, som vanligtvis återgår till det normala efter behandlingen. Nedsatt benmärgsfunktion innebär en ökad risk för infektioner.


Mycket vanliga(kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer):

- Lågt antal vita blodkroppar (leukopeni)

- Minskning av det röda pigmentet i blodet (hemoglobin)

- Lågt antal blodplättar (trombocytopeni)

- Infektioner

- Illamående

- Kräkningar

- Slemhinneinflammation

- Förhöjda kreatininnivåer i blodet

- Förhöjda ureanivåer i blodet

- Feber

- Trötthet


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

- Blödning

- Störd ämnesomsättning beror på att innehåll från döende cancerceller släpps ut i blodet (tumörlyssyndrom)

- Minskat antal röda blodkroppar, vilket kan göra huden blekare och orsaka kraftlöshet eller andfåddhet (anemi)

- Lågt antal neutrofiler (neutropeni)

- Överkänslighetsreaktioner, t.ex. allergisk hudinflammation (dermatit), nässelutslag (urtikaria)

- Förhöjda leverenzymer, ASAT/ALAT

- Förhöjda nivåer av enzymet alkalinfosfatas

- Förhöjda nivåer av gallpigment

- Låga kaliumnivåer i blodet

- Störningar i hjärtats funktion, som t.ex. att man känner av hjärtslagen (hjärtklappning) eller bröstsmärtor (angina pectoris)

- Hjärtrytmrubbningar (arytmi)

- Lågt eller högt blodtryck (hypotoni eller hypertoni)

- Nedsatt lungfunktion

- Diarré

- Förstoppning

- Smärta i munnen (stomatit)

- Nedsatt aptit

- Håravfall

- Hudförändringar

- Utebliven mens (amenorré)

- Smärta

- Sömnlöshet

- Frossa

- Uttorkning


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

- Ansamling av vätska i hjärtsäcken (som omger hjärtat)


Sällsynta (kan uppträda hos upp till 1 av 1 000 personer):

- Infektion i blodet (sepsis)

- Svåra allergiska överkänslighetsreaktioner (anafylaktiska reaktioner)

- Symtom som påminner om anafylaktiska reaktioner (anafylaktoida reaktioner)

- Dåsighet

- Oförmåga att tala (afoni)

- Plötslig cirkulationssvikt (chock)

- Hudrodnad (erytem)

- Inflammation i huden (dermatit)

- Klåda (pruritus)

- Hudutslag (makulära exantem)

- Överdriven svettning (hyperhidros)


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

- Primär atypisk lunginflammation (pneumoni)

- Nedbrytning av röda blodkroppar

- Snabbt sjunkande blodtryck, ibland åtföljt av hudreaktioner eller utslag (anafylaktisk chock)

- Nedsatt smaksinne

- Känselstörningar (parestesi)

- Obehagskänslor och smärta i lederna (perifer neuropati)

- Sjukdom som drabbar nervsystemet (antikolinergt syndrom)

- Neurologiska sjukdomar

- Koordinationssvårigheter (ataxi)

- Hjärninflammation (encefalit)

- Ökad hjärtrytm (takykardi)

- Hjärtinfarkt, bröstsmärtor (myokardinfarkt)

- Hjärtsvikt

- Inflammation i venerna (flebit)

- Bindvävsbildning i lungorna (lungfibros)

- Blödning och inflammation i matstrupen (hemorragisk esofagit)

- Blödning i magsäcken eller tarmarna

- Infertilitet

- Flerorgansvikt


Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

- Leversvikt


Sekundära tumörer (myelodysplastiskt syndrom, akut myeloid leukemi (AML), bronkialcancer) har rapporterats efter behandling med bendamustin. Inget tydligt samband med bendamustin kunde fastställas.


Ett mindre antal rapporter om svåra hudreaktioner (Steven-Johnsons syndrom och toxisk epidermal nekrolys) har rapporterats. Sambandet med Bendamustin Actavis är oklart.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via Läkemedelsverket, Box 26, SE-751 03 Uppsala. Webbplats: www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


5. Hur Bendamustin Actavis ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Oöppnad

Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Färdigberett koncentrat

Pulvret ska beredas omedelbart efter att injektionsflaskan har öppnats.

Det färdigberedda koncentratet ska spädas ut omedelbart med 0,9 % natriumkloridlösning (se instruktioner i slutet av denna bipacksedel).


Infusionsvätska, lösning

Efter beredning och spädning har kemisk och fysisk stabilitet visats i 3,5 timmar vid 25 °C/60 % RF under normala ljusförhållanden, och i 2 dagar vid 2 °C till 8 °C på skyddat från ljus i polyetenpåsar.


Ur mikrobiologisk synpunkt bör lösningen användas omedelbart. Om lösningen inte används omedelbart ligger ansvaret för hållbarhetstider och förvaring före användning hos användaren. Denna förvaring ska normalt inte vara längre än 24 timmar vid 2 °C till 8 °C, såvida beredningen/spädningen inte har utförts under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.


Använd inte läkemedlet om du upptäcker synliga tecken på försämring eller skador på injektionsflaskorna. Efter beredning och spädning ska produkten inspekteras visuellt med avseende på partiklar eller missfärgning. Lösningen ska endast användas om den är klar och fri från partiklar.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är bendamustinhydroklorid. Efter beredning innehåller 1 ml koncentrat 2,5 mg bendamustinhydroklorid. En injektionsflaska innehåller 25 mg eller 100 mg bendamustinhydroklorid.

- Övrigt innehållsämne är mannitol.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Vitt till benvitt frystorkat pulver.


Bärnstensfärgade injektionsflaskor (typ I) på 26 ml eller 60 ml med korkar för frystorkning av typ I-gummi (bromobutyl) och ett aluminiumlock med polypropenskiva. Injektionsflaskorna är omslutna av ett skyddsomslag.


26 ml-injektionsflaskor innehåller 25 mg bendamustinhydroklorid och tillhandahålls i förpackningar med 1, 5, 10 eller 20 injektionsflaskor.

60 ml-injektionsflaskor innehåller 100 mg bendamustinhydroklorid och tillhandahålls i förpackningar

med 1 eller 5 injektionsflaskor.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegur 76-78 Hafnarfjordur

Island


Tillverkare

S.C. SINDAN-PHARMA S.R.L.

Ion Mihalache Boulevard nr.11

Sector 1, 011171, Bukarest

Rumänien


Denna bipacksedel ändrades senast

2016-04-07

<------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------>

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:


Precis som för alla liknande cytotoxiska ämnen gäller striktare säkerhetsåtgärder för sjukvårdspersonal och läkare på grund av att preparatet potentiellt kan orsaka genskador och cancer. Undvik inandning och kontakt med hud och slemhinnor vid hantering av Bendamustin Actavis (använd handskar, skyddskläder och eventuellt även ansiktsmask!). Kontaminerade kroppsdelar ska tvättas noggrant med tvål och vatten. Ögonen ska spolas med 0,9 % (isoton) koksaltlösning. Om det är möjligt rekommenderas att arbetet utförs på speciella säkerhetsarbetsbänkar (laminärt luftflöde) med vätsketätt, absorberande engångsunderlägg. Kontaminerade föremål ska betraktas som cytostatikaavfall. Följ nationella riktlinjer gällande kassering av cytostatika! Gravid personal ska inte hantera cytostatika.


Den användningsklara lösningen måste förberedas i två steg (med steril teknik) enligt följande:


1. Förberedelse av koncentratet

- Bered varje injektionsflaska med Bendamustin Actavis innehållande 25 mg bendamustinhydroklorid genom att tillsätta 10 ml vatten för injektionsvätskor och skaka.

- Bered varje injektionsflaska med Bendamustin Actavis innehållande 100 mg bendamustinhydroklorid genom att tillsätta 40 ml vatten för injektionsvätskor och skaka.


Det färdigberedda koncentratet innehåller 2,5 mg bendamustinhydroklorid per ml och är en klar, färglös lösning.


2. Förberedelse av lösningen för infusion

Så snart en klar vätska erhållits (vanligen efter 5–10 minuter) späds den totala rekommenderade dosen av Bendamustin Actavis omedelbart med 0,9 % (isoton) natriumkloridlösning för att erhålla en slutvolym på cirka 500 ml. Bendamustin Actavis får inte spädas ut med andra lösningar för infusion eller injektion. Bendamustin Actavis får inte blandas i infusioner med andra substanser.


Administrering

Lösningen administreras genom infusion i en ven under 30–60 minuter.

Injektionsflaskorna är endast avsedda för engångsbruk.


Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.


1