iMeds.se

Benelyte


Bipacksedel: Information till användaren


Benelyte infusionsvätska, lösning


natriumklorid, kaliumklorid, kalciumkloriddihydrat, magnesiumkloridhexahydrat, natriumacetattrihydrat och glukosmonohydrat


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Benelyte är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Benelyte

3. Hur du använder Benelyte

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Benelyte ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Benelyte är och vad det användsför


Benelyte är en lösning för intravenös infusion (dropp i en ven). Den innehåller mineraler som kallas elektrolyter som påverkar mängden vatten i kroppen och andra viktiga processer. Den innehåller också kolhydrater.


Benelyte används till nyfödda (0 till och med 28 dagar), spädbarn (28 dagar till och med 2 år), barn (2 till och med 12 år) och ungdomar (12 till och med 14 år) enligt följande:


2. Vad du behöver veta innan du använder Benelyte


Använd inte Benelyte:


Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan ditt barn ges Benelyte om ditt barn har:


Medan ditt barn får detta läkemedel kommer serumelektrolytnivåer, vattenbalans, blodsockernivåer (glukos) och syra-bas-status att kontrolleras då och då.


Försiktighet krävs med barn, särskilt med nyfödda barn och spädbarn, när detta läkemedel administreras. Detta beror på att mjölksyraacidos (ökad mjölksyra i kroppen) kan förekomma. Detta ska man ta hänsyn till för barn som föds med problem att smälta och utnyttja laktat.


Andra läkemedel och Benelyte

Tala om för läkare eller apotekspersonal om ditt barn använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.


Graviditet och amning

Benelyte är endast avsedd för barn (under 14 år).


3. Hur du använder Benelyte


Din läkare eller annan vårdpersonal kommer att ge ditt barn detta läkemedel genom en infusion i en ven (intravenöst dropp).


Dosering

Mängden läkemedel som ditt barn kommer att ges, bestäms av läkaren och beror på barnets ålder, vikt, kliniska tillstånd och vilken annan behandling ditt barn får. De individuella behoven av vätska, elektrolyter och energi kommer att beaktas. Din läkare kommer att avgöra den rätta dosen för ditt barn.


Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Om du får för stor mängd av Benelyte

Det är inte troligt att ditt barn får för stor mängd eftersom läkare eller annan vårdpersonal kommer att ge det.


En överdos kan leda till för mycket vätska i kroppen (hyperhydrering) och högt blodsocker (hyperglykemi).


Eventuell behandling för att normalisera ditt barns tillstånd kommer att bestämmas av din läkare. Det kan innebära ett stopp av infusionen, kontroll av ditt barns salthalt i blodet och att ditt barn ges lämpliga läkemedel för att behandla symptomen (t.ex. diuretika (urindrivande läkemedel), insulin).


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, fråga din läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Har rapporterats(förekommer hos okänt antal användare)

Lokala reaktioner på grund av administreringsteknik (hur läkemedlet ges):


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Benelyte ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen och flaskan efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Detta läkemedel kräver inga särskilda förvaringsanvisningar.


Används endast om lösningen är klar, utan synliga partiklar och om behållaren är oskadad.


Används omedelbart efter öppnandet. Ur mikrobiologisk synpunkt bör produkten användas omedelbart. Om den inte används omedelbart är förvaringstiden och omständigheterna före användning användarens ansvar och ska normalt inte vara längre än 24 timmar vid 2-8 °C, såvida inte öppnande och förvaring har utförts under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.


Vid blandning med andra infusionslösningar måste allmänt gällande krav för blandbarhet av läkemedel beaktas (t.ex. aseptiska förhållanden, kompatibilitet och noggrann blandning).


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


De aktiva substanserna i 1 ml Benelyte infusionsvätska, lösning är:

Natriumklorid 6,429 mg

Kaliumklorid 0,298 mg

Kalciumkloriddihydrat 0,147 mg

Magnesiumkloridhexahydrat 0,203 mg

Natriumacetattrihydrat 4,082 mg

Glukosmonohydrat 11,0 mg

(motsvarande glukos 10,0 mg)

Övriga innehållsämnen är saltsyra 37% (för pH-justering), natriumhydroxid (för pH-justering) och vatten för injektionsvätskor.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Benelyte är en klar, färglös till svagt gul lösning (vattenlösning).


Benelyte finns i 100 ml, 250 ml och 500 ml lågdensitetspolyeten flaskor som stängs med ett polyeten eller polyeten/polypropenlock innehållande en polyisoprenpropp.


Förpackningsstorlekar:

40 x 100 ml flaskor

20 x 250 ml flaskor

10 x 500 ml flaskor


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


Innehavare av godkännande för försäljning

751 74 Fresenius Kabi AB

Uppsala

Sverige


Tillverkare

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 25

99-300 Kutno

Polen


Denna bipacksedel ändrades senast

2016-07-06


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:


Vänligen se Produktresumé för ytterligare information.


Dosering


Dosering vid perioperativ intravenös infusionsterapi beror på behovet av vätska, elektrolyter och glukos:

Under den första timmen exempelvis 10-20 ml/kg/timme och därefter, efter kontroll av relevanta kardiovaskulära parametrar och laboratorievärden, korrigeras infusionshastigheten för att få grundläggande behov uppfyllda.


För vätskebehov gäller följande referensvärden:


Nyfödda (0 till ≤28 dagar), spädbarn (28 dagar till ≤1 år):

100 - 140 ml/kg kroppsvikt och dag


Spädbarn 1 till ≤2 år:

80 - 120 ml/kg kroppsvikt och dag


Barn 2 till ≤ 5 år:

80 - 100 ml/kg kroppsvikt och dag


Barn 5 till ≤ 10 år:

60 - 80 ml/kg kroppsvikt och dag


Barn 10 till ≤12 år och ungdomar 12 till ≤14 år:

50 - 70 ml/kg kroppsvikt och dag


Vid behandling av isoton dehydrering i den pediatriska populationen ska infusionshastigheten och den dagliga dosen bestämmas individuellt beroende på orsak och svårighetsgrad av elektrolyt- och vattenobalansen genom att kontrollera relevanta kardiovaskulära parametrar och laboratorievärden.


För kortsiktig intravaskulär volymersättning ska dosen bestämmas individuellt beroende på vätskebehov.


Om Benelyte används i kombination med andra infusionslösningar ska riktlinjer för den totala vätsketillförseln för den aktuella åldersgruppen beaktas vid beräkning av dos.


Det individuella behovet av vatten, elektrolyter och kolhydrater ska beräknas och ersättas i enlighet därmed; i synnerhet för prematura och underviktiga nyfödda, men även i alla andra exceptionella terapeutiska situationer. En exakt balans är viktigare ju mer förtidigt född, yngre, och underviktig patienten är.


Administreringssätt

För intravenös användning.


Behandlingstid

Behandlingstiden beror på patientens vätske- och elektrolytbehov.


Inkompatibiliteter

Kompatibilitet av läkemedlet som ska blandas med Benelyte måste bedömas före tillsats. I allmänhet kan det sägas att följande läkemedel (grupper) inte får blandas med Benelyte:


5