iMeds.se

Benestermycin Vet.


BIPACKSEDEL


Benestermycin vet. intramammär salva till nöt


1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA


Innehavare av godkännande för försäljning:

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Binger Strasse 173

55216 Ingelheim/Rhein

Tyskland


Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

Lohmann Pharma Herstellung GmbH

27472 Cuxhaven

Tyskland


Haupt Pharma Latina S.r.l

04100 Borgo San Michele - Latina

Italien


2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN


Benestermycin vet., intramammär salva till nöt

Benetaminpenicillin, penetamathydrojodid, framycetinsulfat


3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER


1 plastspruta (5 ml) innehåller:

Aktiva substanser: 100 mg penetamathydrojodid motsvarande 100 000 IE bensylpenicillin, 280 mg benetaminpenicillin motsvarande 300 000 IE bensylpenicillin och 100 mg framycetinsulfat.

Övriga hjälpämnen: Aluminiummonostearat, hydrerad ricinolja och flytande paraffin.


4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE


Benestermycin vet. är ett antibakteriellt medel som används för behandling av kronisk juverinflammation hos kor under sinperioden, dock ej senare än 5 veckor före kalvning.


5. KONTRAINDIKATIONER


Skall inte användas till lakterande kor.

Skall inte användas vid överkänslighet mot aktiva substanser, eller mot något hjälpämne.


6. BIVERKNINGAR


För Benestermycin har inga biverkningar rapporterats, men det är känt, att dessa typer av läkemedel kan orsaka allergiska reaktioner

Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.


7. DJURSLAG


Nöt.


8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)


För intramammärt bruk.

En plastspruta med intramammär salva per juverfjärdedel som engångsbehandling.

Annan dosering kan ha ordinerats av veterinären.


9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING


Före behandling ska juvret mjölkas ur totalt, spenarna noggrant rengöras och desinficeras, och aktsamhet utövas så att inte tuben smutsas ned.

Innehållet i en tub (280 mg penicillinbenetamin, 100 mg penetamathydrojodid och 100 mg framycetinsulfat) deponeras i var körtel omedelbart efter den sista mjölkningen i en laktation.

Sätt försiktigt upp sprutan i spenkanalen och pressa ut innehållet.


10. KARENSTID


Slakt: 9 dagar.

Mjölk:

Om kon behandlats minst 35 dagar före kalvning får mjölken inte användas under 36 timmar efter kalvning

Om kon behandlats 34 eller färre dagar före kalvning får mjölken inte användas inom 37 dagar efter behandling.


11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25°C.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på förpackningen.


12. SÄRSKILDA VARNINGAR


Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

Rekommendationer för ansvarsfull användning

Användning av produkten bör baseras på känslighetstestning av aktuella bakterier från det aktuella djuret och följa officiella och lokala riktlinjer för antibiotikabruk.

Felaktig användning av produkten kan resultera i ökad förekomst av bakterier som är resistenta mot bensylpenicillin och framycetin samt kan minska effekten vid behandling med andra penicillinaskänsliga betalaktamantibiotika eller aminoglykosider på grund av möjlig korsresistens.

Vid felaktig behandling under laktation ska mjölken kasseras i 37 dagar.Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Personer som är överkänsliga för aktiva substanser skall undvika kontakt med det veterinära läkemedlet.

Hudirritation kan uppträda hos personer som hanterar denna produkt, undvik därför hudkontakt.


Dräktighet, laktation eller äggläggning:

Kan användas under dräktighet.

Skall inte användas till lakterande kor.


13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL


Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.


Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES


2016-06-10


15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


Intramammär spruta 5 ml


För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för

försäljning.


Boehringer Ingelheim Vetmedica

Box 467

201 24 Malmö

Tel: +46- (0) 40 23 34 00