iMeds.se

Betahistin 2care4

Bipacksedel: Information till patienten

Betahistin 2care4 8 mg tabletter

Betahistin 2care4 16 mg tabletter

Betahistin 2care4 24 mg tabletter


betahistindihydroklorid


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedeln finns information om följande:

Vad Betahistin 2care4 är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Betahistin 2care4

Hur du tar Betahistin 2care4

Eventuella biverkningar

Hur Betahistin 2care4 ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Betahistin 2care4 är och vad det används för


Betahistin 2care4 är en typ av läkemedel som kallas histaminanaloger. Betahistin 2care4 ökar cirkulationen i innerörat och sänker därmed trycket.


Betahistin 2care4 används för behandling av Menières syndrom, som kan ge symtom i form av yrsel (ofta tillsammans med illamående och/eller kräkningar), tinnitus (ringningar i öronen) och hörselnedsättning.


Betahistin dikydroklorid som finns i Betahistin 2care4 kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion


2. Vad du behöver veta innan du tar Betahistin 2care4


Ta inte Betahistin 2care4


Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Betahistin 2care4.


Barn och ungdomar

Betahistin rekommenderas inte för användning till barn och ungdomar under 18 års ålder eftersom det inte finns någon information om effekt och säkerhet i dessa åldersgrupper.


Andra läkemedel och Betahistin 2care4

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Innan du påbörjar behandling med Betahistin 2care4, informera behandlande läkare om samtidig användning av andra läkemedel, särskilt om du tar:


Betahistin 2care4 med mat och dryck

Du bör ta tabletterna samtidigt med eller efter en måltid. Svälj tabletterna med lite vatten.


Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Betahistin 2care4 ska inte användas under graviditet, såvida inte läkare rekommenderat det.


Det är okänt om Betahistin 2care4 passerar över i bröstmjölk. Läkemedlet ska därför endast användas vid amning om detta har diskuterats med läkare.


Det är okänt om Betahistin 2care4 påverkar fertiliteten.


Körförmåga och användning av maskiner


Ingen effekt på förmågan att köra eller använda maskiner har observerats. Betahistindihydroklorid kan emellertid orsaka dåsighet vilket kan påverka förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du tar Betahistin 2care4


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Rekommenderad dos är:

Den dagliga dosen varierar från 24 till 48 mg och ska fördelas på två eller tre separata doser. Tabletterna med 16 mg och 24 mg kan delas i två lika stora doser.


Förbättring kommer att märkas först efter två veckors behandling och fullgott resultat uppnås efter flera månader.


Du bör ta tabletterna samtidigt med eller efter en måltid. Svälj tabletterna med lite vatten. Tabletten/halva tabletten bör sväljas hel.


Användning för barn och ungdomar

Betahistin 2care4 rekommenderas inte för användning till barn under 18 år på grund av otillräckliga data om säkerhet och effekt.


Användning för äldre

Betahistin 2care4 ska användas med försiktighet om du är över 65 år.


Nedsatt lever- och njurfunktion

Betahistin 2care4 ska användas med försiktighet om du har nedsatt lever- eller njurfunktion.


Om du har tagit för stor mängd av Betahistin 2care4

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Mycket få fall av överdosering har rapporterats och i de flesta av dessa fall sågs inte några tydliga tecken på överdosering. Patienten återhämtade sig fullständigt i samtliga fall.


Tecken på överdosering är huvudvärk, ansiktsrodnad, yrsel, snabb puls, lågt blodtryck, andningssvårigheter och svullnad i de övre luftvägarna.


Om du har glömt att ta Betahistin 2care4

Om du glömt att ta en dos, ta den så snart du kommer ihåg det. Om det snart är dags att ta nästa dos, vänta till dess. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Om du slutar att ta Betahistin 2care4

Normalt ska behandlingen pågå i flera månader för att fullgott resultat ska uppnås. Kontakta läkare om du har några frågor. Du ska endast sluta ta betahistin om du har diskuterat det med läkare.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Allvarliga biverkningar

Ingen känd frekvens (förekommer hos okänt antal användare)

Sluta omedelbart att ta Betahistin 2care4 och kontakta läkare om du får någon av följande reaktioner:


Andra biverkningar som kan förekomma

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)


Ingen känd frekvens (förekommer hos okänt antal användare):


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.läkemedelsverket.se


Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


5. Hur Betahistin 2care4 ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen eller burken efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är betahistindihydroklorid.


En tablett innehåller 8 mg, 16 mg eller 24 mg betahistindihydroklorid.


Övriga innehållsämnen är vattenfri citronsyra, mikrokristallin cellulosa, mannitol, kolloidal vattenfri kiseldioxid och talk.


Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


8 mg: Vita, runda och platta odragerade tabletter, släta på båda sidor med en diameter på cirka 7 mm.

16 mg: Vita, runda och bikonvexa odragerade tabletter med en skåra på ena sidan och ”I” präglat på vardera sidan om skåran och släta på den andra sidan, med en diameter på cirka 8,7 mm.

24 mg: Vita, runda och bikonvexa odragerade tabletter med en skåra på ena sidan och ”II” präglat på vardera sidan om skåran och släta på den andra sidan, med en diameter på cirka 10 mm.


Blister av PVC/PVdC/aluminiumfolie förpackade i pappkartonger.

Vita HDPE-burkar med skruvlock av polypropen.

20, 30, 50, 60, 100 och 120 tabletter i blisterförpackningar,

20, 30, 50, 60, 100 och 120 tabletter i HDPE-flaskor.


Innehavare av godkännande för försäljning:

2care4 ApS

Tømrervej 9,

6710 Esbjerg V

Danmark


Tillverkare:

2care4 ApS

Tømrervej 9,

6710 Esbjerg V

Danmark


S.C. SANTA S.A,

Str. Carpatilor nr. 60,

obiectiv nr. 47, 48, 58;

Brasov, jud. Brasov

COD 500269

Rumänien


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:


Danmark: Betahistin 2care4

Sverige: Betahistin 2care4


Denna bipacksedel ändrades senast

2016-04-07

10