iMeds.se

Betapred

Information för alternativet: Betapred 4 Mg/Ml Injektionsvätska, Lösning, visa andra alternativ

produktresumé


läkemedlets namn


Betapred 4 mg/ml, injektionsvätska, lösning


kvalitativ och kvantitativ sammansättning


1 ml innehåller betametasonnatriumfosfat 5,3 mg, motsvarande 4 mg betametason.


Hjälpämne med känd effekt:

Varje injektionsflaska Betapred innehåller ungefär 4,5 mg natrium.


För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.


läkemedelsform


Injektionsvätska, lösning


kliniska uppgifter


Terapeutiska indikationer


Ospecifik steroidterapi när intensiv behandling är önskvärd, t ex vid status asthmaticus, svåra allergiska tillstånd, anafylaktiska reaktioner, transfusionsreaktioner och pseuodokrupp.

Hjärnödem.

Chock av olika genes som tillägg till specifik behandling.

Steroidskydd i samband med operationer på andra indikationer än primär binjurebarkinsufficiens (morbus Addison), när glukokortikoidreserven bedöms vara otillräcklig.


Dosering och administreringssätt


Betapred är bruksfärdig och ges intravenöst eller intramuskulärt. Kan även ges som infusion. Vid kortisonterapi kan dosen behöva höjas för diabetiker.


Steroidskydd i samband med operation

Vuxna: 4 mg (1 ml) preoperativt. Ges vid planlagd operation kvällen före operation, vid akut operation i samband med övrig premedicinering. Operationsdagen och första postoperativa dygnet ges 2 mg (0,5 ml) var 6:e timme för att därefter trappas ner under 4-6 dygn.


För barn reduceras dosen.


Hjärnödem


VuxnaDag

Daglig dos

1

8 mg (2 ml) x 2

2

8 mg (2 ml) + 6 mg (1,5 ml)

3

4 mg (1 ml) x 3

4-5

4 mg (1 ml) x 2

6-8

4 mg (1 ml) x 1


Barn


Dag

Daglig dos av spädd injektionsvätska (se avsnitt 6.6)

1-3

1 mg (1 ml) x 2

4-5

0,5 mg (0,5 ml) x 3

6-7

0,5 mg (0,5 ml) x 2

8

0,5 mg (0,5 ml) x 1


Status asthmaticus och allergiska reaktioner

Snarast 8 mg (2 ml) som långsam (1 min) intravenös injektion. Ytterligare 4 mg (1 ml) intravenöst kan övervägas. Upp till 20 mg (5 ml) kan vid behov injiceras intravenöst som stötdos. Dosen upprepas så länge tillståndet varar.


Pseudokrupp och epiglottit

Snarast 4 mg (1 ml) helst intravenöst. Dosen upprepas vid behov.


Chocktillstånd

Vuxna: 4-20 mg (1 ml) som långsam intravenös injektion (1 minut). Dosen kan upprepas 3‑4 gånger under 24 timmar eller så länge som tillståndet varar.


Kontraindikationer


Överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.


Systemiska infektioner, såvida inte specifik antiinfektiös behandling används.


Immunisering med levande virusvacciner ska inte ges till patienter som behandlas med höga doser betametason där behandlingen kan leda till nedsatt immunrespons.


Vid de tillstånd då behandling med betametason kan rädda liv gäller i allmänhet ingen av kontraindikationerna.


Varningar och försiktighet


Antiinflammatoriska/immunhämmande effekter

Användning av kortikosteroider kan maskera vissa symtom på infektion. Under användning av kortikosteroider kan infektioner uppstå som ett resultat av försvagat immunförsvar. I dessa fall ska lämplig antibiotikabehandling insättas.


Administrering med levande virusvaccin är kontraindicerad hos individer som får immunosuppressiva doser av kortikosteroider. Om inaktiverade virala eller bakteriella vaccin administreras till individer som får immunosuppressiva doser kortikosteroider är det möjligt att förväntat antikropprespons i serum inte erhålls.


Vid aktiv tuberkulos ska användning av Betapred begränsas till fall av uppblossande eller spridd sjukdom. Glukokortikoidbehandlingen bör kombineras med lämplig behandling mot tuberkulos. Om glukokortikoider ges till patienter med latent tuberkulos eller positivt tuberkulintest är noggrann uppföljning nödvändig eftersom reaktivering av sjukdomen kan uppstå. Vid långtidsbehandling ska dessa patienter ges kemoprofylaktisk behandling.


Patienter som står på immunosuppressiva doser av kortikosteroider bör rådas att undvika exponering för vattkoppor eller mässling. Vid exponering för smitta ska patienten uppmanas att genast söka läkarvård. Detta är speciellt viktigt hos barn.


Elektrolytrubbningar

Genomsnittliga eller stora doser av kortikosteroider kan leda till förhöjt blodtryck, retention av salt och vatten, och ökad kaliumutsöndring. Vid behandling med kortikosteroider kan det bli nödvändigt att inskränka saltintaget och sätta in ett kaliumsupplement.


Särskild försiktighet ska iakttas vid behandling av patienter med njurfunktionsnedsättning, hypertoni och kronisk hjärtsvikt.


Alla glukokortikosteroider ökar kalciumutsöndringen.


Överkänslighet mot natriummetabisulfit

Betapred innehåller konserveringsmedlet natriummetabisulfit, vilket i sällsynta fall kan orsaka allvarliga överkänslighetsreaktioner och bronkospasm.


Binjurebarkshämning och utsättning av kortikosteroider

Sekundär binjurebarksvikt inducerad av glukokortikoider kan minimeras genom en gradvis dosminskning. Hur snabbt dosen reduceras vid utsättning av kortikosteroider bör bestämmas från fall till fall, med hänsyn till det bakomliggande tillstånd som behandlas, samt patientens individuella faktorer såsom sannolikheten för återfall och kortikosteroidbehandlingens längd. En gradvis utsättning av systemiska kortikosteroider bör övervägas hos patienter vars sjukdom sannolikt ej ger återfall och som har:


Systemiska kortikosteroider kan sättas ut abrupt hos patienter vars sjukdom sannolikt ej ger återfall och som har behandlats i tre veckor eller kortare och ej omfattas av patientgrupperna som beskrivits ovan. Under utsättning av kortikosteroider kan dosen minskas snabbt till fysiologiska doser (motsvarande 1 mg betametason dagligen) och därefter minskas i långsammare takt. Utvärdering av sjukdomen kan behövas under utsättningen för att säkerställa att återfall ej uppstår.


Denna relativa hämning av binjurebarken kan kvarstå upp till ett år efter utsättning av behandlingen. På grund av detta bör den hormonella behandlingen sättas in igen i händelse av något påfrestande tillstånd under denna period.


Allmänt

Som tillägg till informationen som givits under övriga rubriker, ska särskild försiktighet iakttas när systemisk behandling med kortikosteroider övervägs till patienter med följande tillstånd, och täta patientkontroller erfordras:


Behandling med kortikosteroider kan orsaka försämring av hypertension, osteoporos, diabetes, glaukom och epilepsi.


Ökat svar på behandling med glukokortikoider kan ses hos patienter med hypotyreos eller cirros.


Psykiska reaktioner

Under behandlingen kan ett brett spektrum av psykiatriska besvär förekomma, däribland eufori, sömnstörningar, förändringar i humör eller personlighet, allvarlig depression eller symtom på psykos. Redan föreliggande känslomässig instabilitet eller psykotiska tendenser kan förstärkas av glukokortikoider.


Användning hos barn och ungdomar

Vid långtidsbehandling av barn och ungdomar ska deras tillväxt och utveckling noga följas upp. Behandlingen ska begränsas till lägsta dosnivåer och kortaste behandlingstid. För att minimera hämningen av hypotalamus-hypofys-binjureaxeln och tillväxtförseningar bör varannandagsbehandling övervägas.

Barn löper särskild risk för förhöjt intrakraniellt tryck.


Användning hos äldre

Behandling av äldre, särskilt långtidsbehandling, bör planeras för att ta hänsyn till en högre förekomst av biverkningar inklusive osteoporos, förvärrad diabetes, högt blodtryck, ökad mottaglighet för infektioner och hudförtunning. Underhållsdosen bör alltid hållas strikt inom den lägsta nivån som krävs för att kontrollera symtomen; dosminskningar bör alltid göras gradvis under några veckor eller månader, beroende på tidigare dos och längd på behandlingen.


Natrium

Varje injektionsflaska Betapred innehåller 4,5 mg natrium. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats natriumfattig kost.


Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner


Om Betapred används samtidigt med följande substanser, kan dosanpassning krävas.


Rifampicin

Rifampicin inducerar den mikrosomala oxidationen av glukokortikoider. Detta medför ett ökat steroidbehov under rifampicinbehandlingen och minskat steroidbehov efter sådan behandling.


Fenobarbital, Fenytoin, Karbamazepin

Fenobarbital (som även är metabolit till primidon), fenytoin och karbamazepin var för sig och i kombination inducerar metabolismen av hydrokortison, prednisolon och metylprednisolon (visat på barn med astma) med ökat dosbehov som följd. Interaktionen gäller sannolikt för hela gruppen glukokortikoider.


Efedrin

Effekten av steroider kan minskas av efedrin.


Kaliumsänkande diuretika (tiazider, furosemid), amfotericin B, xantiner (teofyllin)

Användning av kortikosteroider tillsammans med kaliumsänkande diuretika (såsom tiazider eller furosemid) kan orsaka överdriven kaliumförlust. En ökad risk för hypokalemi föreligger även vid samtidig behandling med kortikosteroider och amfotericin B eller xantiner (teofyllin).


Salicylater, läkemedel mot diabetes, insulin

Steroider kan minska effekten av salicylater, läkemedel mot diabetes och insulin.


NSAID-preparat

Incidensen av gastrointestinal blödning och sårbildning kan öka när kortikosteroider ges tillsammans med NSAID-preparat.


Antikoagulantia

Dosanpassning, vanligen dosminskning, kan krävas för samtidigt administrerade antikoagulantia.


Graviditet, amning och fertilitet


Innan förskrivning av systemiska kortikosteroider vid graviditet och amning bör fördelarna med behandling vägas mot de potentiella riskerna för både kvinnan och barnet.


Graviditet

I djurförsök har kortikosteroider visat sig kunna ge upphov till missbildningar av olika slag (gomspalt, skelettmissbildningar), men dessa djurexperimentella resultat förefaller dock inte ha någon relevans för människa. Långvarig eller upprepad användning under graviditet ökar risken för intrauterin tillväxthämning, men detta tycks inte utgöra en risk efter korttidsbehandling.


Amning

Betametason passerar över i modersmjölk men risk för påverkan på barnet synes osannolik med terapeutiska doser.


Fertilitet

Data saknas för att utvärdera effekten av betametason på fertilitet.


Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner


Det är inte känt att Betapred har någon direkt effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Hänsyn bör dock tas till förekommande biverkningar såsom yrsel och synstörningar.


Biverkningar


Frånsett substitutionsterapi innebär glukokortikoidbehandling alltid en överdosering jämfört med det fysiologiska tillståndet. De flesta biverkningarna är farmakologiskt medierade och beror inte bara på dosens storlek och behandlingstidens längd utan också på individuell känslighet.


Nedanstående biverkningar är tagna från litteraturen (fallrapporter) eller frivilligt och spontant rapporterade från en population i vilken den exakta exponeringen är okänd. Eftersom det inte är möjligt att beräkna den faktiska biverkningsfrekvensen har frekvensen angivits som ”Ingen känd frekvens”.


Biverkningarna presenteras nedan enligt systemorganklass (MedDRA).


Systemorganklass och frekvens

Biverkning

Infektioner och infestationer

Ingen känd frekvens

Tuberkulos (reaktivering), svampinfektion, virusinfektion

Blodet och lymfsystemet


Tromboskomplikationer

Immunsystemet

Ingen känd frekvens

Anafylaktisk reaktion, urtikaria, allergisk dermatit.

Minskat svar på hudtester.

Endokrina systemet

Ingen känd frekvens

Hämning av den egna ACTH- och kortisolutsöndringen samt en Cushing-liknande symptombild. Försämring av diabetes mellitus eller manifestering av latent diabetes mellitus.

Tillväxthämning hos barn.

Metabolism och nutrition

Ingen känd frekvens

Osteoporos, ödem, ökad aptit.

Hypokalemi, natriumretention, negativ kvävebalans, sänkt totalprotein.

Psykiska störningar

Ingen känd frekvens

Psykotisk störning, ångest, irritabilitet. Aktivering av tidigare psykisk sjukdom.

Centrala och perifera nervsystemet

Ingen känd frekvens

Ökat intrakraniellt tryck, papillödem, benign intrakraniell hypertension, yrsel, huvudvärk

Ögon

Ingen känd frekvens

Glaukom, subkapsulär katarakt

Hjärtat

Ingen känd frekvens

Kronisk hjärtsvikt (hos predisponerade patienter, beroende på förändringar i vatten/elektrolyt-balansen)

Blodkärl

Ingen känd frekvens

Hypertension (hos predisponerade patienter, beroende på förändringar i vatten/elektrolyt-balansen)

Magtarmkanalen

Ingen känd frekvens

Perforerat gastroduodenalsår, peptiskt sår, pankreatit, esofagit, illamående

Hud och subkutan vävnad

Ingen känd frekvens

Hudatrofi, akne, ekkymoser, erytem, hyperhidros, hirsutism.

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Ingen känd frekvens

Osteonekros, muskelatrofi, myopati, fraktur, senruptur

Reproduktionsorgan och bröstkörtel

Ingen känd frekvens

Menstruationsstörningar

Allmänna symtom och/eller symtom

vid administreringsstället

Ingen känd frekvens

Försämrad sårläkning

Undersökningar

Ingen känd frekvens

Viktökning, viktminskning


Konserveringsmedlet natriummetabisulfit kan hos vissa personer, speciellt hos astmatiker, ge upphov till överkänslighetsreaktioner, som kan visa sig som illamående, diarré, väsande andning, akut astmaanfall, nedsatt medvetandetillstånd eller chock. Dessa reaktioner kan fortskrida mycket olika hos olika individer och kan även leda till livshotande tillstånd.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan)


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


Överdosering


Akut toxicitet även med massiva doser utgör i allmänhet inget kliniskt problem. Möjligen kan akut överdosering aggravera preexisterande sjukdomstillstånd såsom diabetes mellitus, ulcus, elektrolytrubbningar, infektioner, glaukom och ödem.


Symptomatisk behandling ges samt, om befogat, ventrikeltömning och medicinskt kol. Behandling krävs i regel ej.


farmakologiska egenskaper


Farmakodynamiska egenskaper


Farmakoterapeutisk grupp: Kortikosteroid för systemiskt bruk, ATC-kod: H02A B01


Betapred injektionsvätska innehåller det vattenlösliga natriumfosfatet av betametason, som är ett fluor-metyl-substituerat derivat av prednisolon.


Betametason är en mycket potent, systemiskt verksam glukokortikoid. Den saknar mineralkortikoid effekt, vilket innebär att natriumretentionen och den kaliumurskiljande effekten är obetydlig.


Terapeutiskt jämförbara doser för några utvalda kortikosteroider är enligt följande: betametason 0,60 mg, dexametason 0,75 mg, parametason 2 mg, triamcinolon 4 mg, prednisolon 5 mg och hydrokortison 20 mg.


Farmakokinetiska uppgifter


Betametason tillhör gruppen långverkande steroider. Plasmahalveringstiden är av storleksordningen ca 5 timmar, medan den biologiska aktiviteten i vävnaderna är mer än 48 timmar. Endast 5 % av en intravenös dos återfinns inom 24 timmar i urinen, vilket indikerar en omfattande extrarenal utsöndring.


Prekliniska säkerhetsuppgifter


Det finns inga prekliniska data av relevans för säkerhetsbedömningen utöver vad som redan beaktats i produktresumén.


farmaceutiska uppgifter


Förteckning över hjälpämnen


Natriummetabisulfit, dinatriumedetat, natriumklorid, natriumhydroxid, saltsyra, vatten för injektionsvätskor.


Inkompatibiliteter


Vid intravenös infusion är Betapred blandbart med natriumklorid 9 mg/ml eller glukos 50 mg/ml.


Hållbarhet


2 år.

Blandad lösning bör användas inom 12 timmar.


Särskilda förvaringsanvisningar


Förvaras i ytterkartongen. Ljuskänsligt.


Förpackningstyp och innehåll


Brytampuller 5x1 ml, 5 ml.


Anvisningar för användning och hantering samt destruktion


Spädning för barndosering: 1 ml Betapred spädes med 3 ml natriumklorid 9 mg/ml. Varje ml spädd injektionsvätska innehåller därvid 1 mg betametason.


innehavare av godkännande för försäljning


Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A.

Viale Shakespeare, 47

00144 Rom, Italien


nummer på godkännande för försäljning


8203


datum för första godkännande/förnyat godkännande


1968-03-14 / 2006-07-01


datum för översyn av produktresumén


2016-02-03