iMeds.se

Betnovat

Information för alternativet: Betnovat 1 Mg/Ml Kutan Emulsion, Betnovat 0,1 % Kräm, Betnovat 1 Mg/Ml Kutan Lösning, Betnovat 0,1 % Salva, visa andra alternativ

Läkemedelsverket 2015-06-17

BIPACKSEDEL: information till användaren


Betnovat 0,1% salva

Betnovat 0,1% kräm

Betnovat 1 mg/ml kutan emulsion

Betnovat 1 mg/ml kutan lösning


betametason


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.


I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad Betnovat är och vad det används för

2. Innan du använder Betnovat

3. Hur du använder Betnovat

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Betnovat ska förvaras

6. Övriga upplysningar


1. VAD BETNOVAT ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR


Betnovat är ett starkt verkande kortisonpreparat (grupp III) som motverkar inflammation och har en klådstillande effekt. Betnovat används vid behandling av psoriasis, eksem och vissa andra hudsjukdomar. Salvan används i första hand för torra, fjällande hudförändringar, medan krämen lämpar sig bättre för vätskande hudförändringar. Emulsionen används på stora och/eller hårbeväxta ytor. Lösningen är avsedd för behandling i hårbottnen och vid inflammation i hörselgången men kan användas på andra delar av kroppen.


2. INNAN DU ANVÄNDER BETNOVAT


Använd inte Betnovat

Om du är allergisk (överkänslig) mot betametason eller mot något av övriga innehållsämnen i Betnovat (anges i avsnitt 6).


 Om du tror att något av detta gäller dig, tala med din läkare eller apotekspersonal innan du använder Betnovat.


Var särskilt försiktig med Betnovat


 Kontakta din läkare om en infektion uppstår (se avsnitt 4 Eventuella biverkningar)


Intag av andra läkemedel

Vissa läkemedel kan påverka hur Betnovat fungerar eller öka risken för biverkningar. Exempel på dessa läkemedel är:

Ritonavir (läkemedel som används vid HIV-infektioner).

Itrakonazol (läkemedel mot svampinfektioner).


 Tala om för din läkare om du tar något av dessa. Det finns andra läkemedel som kan ha en liknande effekt. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


Graviditet och amning

Om du är gravid, tror du kan vara gravid eller planerar att bli gravid, använd inte Betnovat innan du talat med din läkare.


Om du ammar, tala med din läkare innan du använder Betnovat.

Om du ska använda Betnovat när du ammar, använd inte Betnovat på brösten för att undvika att inte barnet av misstag får Betnovat i munnen.


Körförmåga och användning av maskiner

Ingen känd påverkan på förmågan att köra bil eller utföra precisionsarbete vid samtidig användning av Betnovat.


3. HUR DU ANVÄNDER BETNOVAT


Använd alltid Betnovat enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.Detta läkemedel ska inte användas varje dag under längre tid än 4 veckor åt gången.


Barn, äldre och patienter med nedsatt lever-eller njurfunktion ska använda minsta möjliga mängd under kortast möjliga tid.


Betnovat lösning: Om du tvättar ditt hår ska det torkas innan du använder lösningen. Skruva av korken på flaskan och sätt flaskans spets mot hårbottnen. Tryck försiktigt på flaskan för att täcka det påverkade området med ett jämnt och tunt lager vätska. Du kan massera in vätskan men du måste inte. Hårbottnen kommer att kännas sval tills vätskan har torkat.

Lösningen är lättantändlig. Förvaras inte i närheten av värme, eld eller öppen flamma och rök inte när du applicerar Betnovat lösning eller precis efter du har gjort det.


Vid behandling av inflammation i hörselgången ska området först rengöras noggrant. 2-3 droppar appliceras 2-3 gånger dagligen. Vid kroniska besvär bör behandling ske under uppsikt av en öronläkare.


Om du har glömt att använda Betnovat


Om du slutar att använda Betnovat

Om du använder Betnovat regelbundet, tala med din läkare innan du slutar att använda det. Dosen bör minskas gradvis.


Om du använt för stor mängd av Betnovat

Överdosering är osannolik, men i fall av långvarig överdosering eller felanvändning kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för riskbedömning och rådgivning.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


Liksom alla läkemedel kan Betnovat orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Vid behandling av stora ytor under lång tid eller vid behandling med täckförband ökar risken för biverkningar.


Om dina hudsymtom blir värre eller om din hud svullnar under behandlingen kan du vara allergisk mot läkemedlet, ha en infektion eller behöva en annan behandling.

 Sluta använda Betnovat och kontakta din läkare så snart som möjligt.


Vanliga biverkningar

Dessa kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare:


Mindre vanliga

Dessa kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare:


Sällsynta

Dessa kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare:


Mycket sällsynta biverkningar

Dessa kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare:

Fördröjd viktuppgång/långsam tillväxt hos barn.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
Webbplats:www.lakemedelsverket.se


5. HUR BETNOVAT SKA FÖRVARAS


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras vid högst 25oC.


Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen i Betnovat är betametason.


1 g salva innehåller 1 mg betametason (som betametasonvalerat). Övriga innehållsämnen är flytande paraffin, vitt vaselin.


1 g kräm innehåller 1 mg betametason (som betametasonvalerat). Övriga innehållsämnen är klorkresol (konserveringsmedel), makrogolcetostearyleter, cetostearylalkohol, vitt vaselin, flytande paraffin, natriumdivätefosfat, fosforsyra, natriumhydroxid, renat vatten.


1 ml kutan emulsion innehåller 1 mg betametason (som betametasonvalerat). Övriga innehållsämnen är metylparahydroxibensoat (konserveringsmedel E218), xantangummi, cetostearylalkohol, flytande paraffin, isopropylalkohol, glycerol, makrogolcetostearyleter, natriumcitrat, citronsyramonohydrat, renat vatten.


1 ml kutan lösning innehåller 1 mg betametason (som betametasonvalerat). Övriga innehållsämnen är

karbomer, isopropylalkohol, natriumhydroxid, vatten.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Betnovat salva är vit till halvgenomskinlig och tillhandahålls i aluminiumtub innehållande 30 g eller 100 g.


Betnovat kräm är vit och tillhandahålls i aluminiumtub innehållande 30 g eller 100 g.


Betnovat kutan emulsion är vit och tillhandahålls i plastflaska innehållande 100 ml.


Betnovat kutan lösning är genomskinlig, klar med doft av isopropylalkohol och tillhandahålls i plastflaska innehållande 30 ml eller 100 ml.


Innehavare av godkännande för försäljning

GlaxoSmithKline AB, Box 516, 169 29 Solna

Tel: 08-638 93 00

E-post: info.produkt@gsk.com


Tillverkare (Betnovat kutan lösning 1 mg/ml och kutan emulsion 1 mg/ml):

Aspen Bad Oldesloe GmbH

Industriestrasse 32-36, 23843 Bad Oldesloe, Tyskland


Denna bipacksedel godkändes senast: 2015-06-17