iMeds.se

Betnovat Med Chinoform

Information för alternativet: Betnovat Med Chinoform Kräm, visa andra alternativ

Läkemedelsverket 2014-06-03

BIPACKSEDEL: information till användaren


Betnovat med chinoform, kräm


Betametason och kliokinol


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.


I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad Betnovat med chinoform är och vad det används för

2. Innan du använder Betnovat med chinoform

3. Hur du använder Betnovat med chinoform

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Betnovat med chinoform ska förvaras

6. Övriga upplysningar


1. VAD BETNOVAT MED CHINOFORM ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Betnovat med chinoform är ett starkt verkande kortisonpreparat (grupp III) som motverkar inflammation och har en klådstillande effekt, kombinerat med chinoform som har effekt mot bakterie- och svampinfektioner. Betnovat med chinoform används när hudförändringarna är infekterade. Krämen lämpar sig för vätskande hudförändringar.


2. INNAN DU ANVÄNDER BETNOVAT MED CHINOFORM

Använd inte Betnovat med chinoform


Var särskilt försiktig med Betnovat med chinoform


Lokala överkänslighetsreaktioner, såsom hudrodnad, hudutslag, klåda, nässelutslag, brännande känsla och kontakteksem kan förekomma. Om någon hudreaktion skulle uppträda måste behandlingen omedelbart avbrytas.

Kontakta din läkare om en infektion utvecklas (se avsnitt 4 Biverkningar).


Intag av andra läkemedel

En del läkemedel kan påverka hur Betnovat med chinoform fungerar eller öka risken för biverkningar. Exempel på sådana läkemedel inkluderar:


Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar någon av dessa. Det finns andra läkemedel som kan ha liknade effekt. Det är därför viktigt att tala om för din läkare eller apotekspersonal om du har eller nyligen har tagit andra läkemedel, eller om du ska börja att ta nya, även receptfria sådana.


Graviditet och amning

Om du är gravid, eller tror att du kan vara gravid eller om du planerar att bli gravid, använd inte Betnovat med chinoform utan att rådgöra med läkare före användning av Betnovat med chinoform .


Rådgör med läkare vid bruk av Betnovat med chinoform under amning.


Om du använder Betnovat med chinoform under amning använd inte Betnovat med chinoform på området på bröstet för att undvika att barnet oavsiktligt får i sig Betnovat med chinoform i munnen.


Körförmåga och användning av maskiner

Ingen känd påverkan på förmågan att köra bil eller utföra precisionsarbete vid samtidig användning av Betnovat med chinoform.


3. HUR DU ANVÄNDER BETNOVAT MED CHINOFORM

Använd alltid Betnovat med chinoform enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Använd en eller två gånger per dag. Din läkare kommer att tala om för dig hur ofta du ska använda läkemedlet. Antalet gånger du använder läkemedlet kan komma att reduceras vartefter din hud blir bättre. Din läkare kan förskriva en svagare steroid för dig att använda istället.


Påstrykes tunt och försiktigt, använd endast tillräcklig mängd för att täcka det område som ska behandlas. Tillåt tillräckligt med tid för absorption innan mjukgörande kräm appliceras.


Tvätta dina händer efteråt såvida det inte är händerna som ska behandlas. Detta läkemedel ska inte användas varje dag i mer än 4 veckor i taget.


Barn, äldre och patienter med nedsatt lever-eller njurfunktion ska använda minsta möjliga mängd under kortast möjliga tid.


Om du har glömt att använda Betnovat med chinoform


Om du slutar att använda Betnovat med chinoform

Om du använder Betnovat med chinoform regelbundet, tala med din läkare innan du slutar att använda det. Dosen bör minskas gradvis.


Om du använt för stor mängd av Betnovat med chinoform

Överdosering är osannolik, men i fall av långvarig överdosering eller felanvändning kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för riskbedömning och rådgivning.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Betnovat med chinoform orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Vid behandling av stora ytor under lång tid eller vid behandling med täckförband ökar risken för biverkningar.


Om allergiska reaktioner vid appliceringsstället (som kan orsakas av betametason eller konserveringsmedlet, klorkresol, i krämen) uppstår. Avbryt behandlingen och tag kontakt med läkare.


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
Webbplats:www.lakemedelsverket.se


5. HUR BETNOVAT MED CHINOFORM SKA FÖRVARAS


6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


Innehållsdeklaration

De aktiva substanserna i Betnovat med chinoform är betametason och kliokinol.


1 g kräm innehåller 1 mg betametason (som betametasonvalerat) och 30 mg kliokinol. Övriga innehållsämnen är cetostearylalkohol, makrogol cetostearyleter, flytande paraffin, vitt vaselin, natriumdivätefosfat, fosforsyra, natriumhydroxid, vatten, klorkresol (konserveringsmedel).


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Betnovat med chinoform kräm är blekt gul och tillhandahålls i aluminiumtub innehållande 30 g.


Innehavare av godkännande för försäljning

GlaxoSmithKline AB, Box 516, 169 29 Solna

Tel: 08-638 93 00

E-post: info.produkt@gsk.com


Denna bipacksedel godkändes senast:

2014-06-03