iMeds.se

Betolvidon

Läkemedelsverket 2012-10-01


Bipacksedeln: Information till användaren


Betolvidon 1 mg filmdragerad tablett


Vitamin B12 (cyanokobalamin)


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Betolvidon är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Betolvidon

3. Hur du tar Betolvidon

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Betolvidon ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Betolvidon är och vad det användsför


Vitamin B12 (cyanokobalamin) är ett livsviktigt vitamin, som är nödvändigt för blodets bildning och funktion.

Perniciös anemi är en speciell typ av blodbrist som uppträder vid brist på vitamin B12. Betolvidon ges vid denna sjukdom och vid andra typer av vitamin B12-brist som uppstår när man inte kan tillgodogöra sig vitaminet i kosten på normalt sätt. Vitamin B12-brist kan även uppkomma vid behandling med vissa läkemedel.


2. Vad du behöver veta innan du tar Betolvidon


Ta inte Betolvidon:

om du är allergisk mot vitamin B12 eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).


Andra läkemedel och Betolvidon

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Behandlingseffekten kan påverkas om Betolvidon tas samtidigt med vissa andra läkemedel.

Behandlande läkare bör därför känna till annan samtidig medicinering.


Betolvidon med mat och dryck

Tabletten tas mellan måltiderna.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats.

Betolvidon går över i modersmjölken, men påverkar troligen inte barn som ammas.


Körförmåga och användning av maskiner

Ingen känd påverkan.3. Hur du tar Betolvidon


Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


Dosen bestäms av läkare som anpassar den individuellt för dig.

Rekommenderad dos för vuxna är 1 tablett dagligen. Tabletten tas mellan måltiderna.


Om du har tagit för stor mängd av Betolvidon

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att ta Betolvidon

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Sällsynta (färre än 1 av 1000 patienter): Överkänslighetsreaktioner som kan yttra sig som nässelfeber, hudutslag eller klåda. Feber och hudutslag av aknetyp.


Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.Detta gäller äveneventuella biverkningar som inte nämns i denna information.


5. Hur Betolvidon ska förvaras


Förvaras vid högst 25C.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på etiketten. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


InnehållsdeklarationLäkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vita till svagt rosa, svagt välvda, filmdragerade tabletter med röd kärna, diameter 8 mm.


100 och 1000 tabletter i plastburk.

Burk med 1000 tabletter är endast avsedd för sjukhusbruk och dosdispensering.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


Abigo Medical AB

Ekonomivägen 5

436 33 Askim

Tel: 031-7484950

Fax: 031-683951

Email: pharma@abigo.se


Denna bipacksedel ändrades senast 2012-10-01