iMeds.se

Beviplex Forte

Information för alternativet: Beviplex Forte Oral Lösning, visa andra alternativ

Läkemedelsverket 2015-06-26

Bipacksedel: Information till användaren


Beviplex forte oral lösning


tiamin (B1), riboflavin (B2), pyridoxin (B6), nikotinamidLäs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Beviplex forte är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Beviplex forte

3. Hur du tar Beviplex forte

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Beviplex forte ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Beviplex forte är och vad det används för


Beviplex forte innehåller fyra B-vitaminer i hög koncentration. B-vitaminer är nödvändiga för kroppens ämnesomsättning och energiutnyttjande.


Beviplex forte används vid bristtillstånd på grund av sjukdom. t ex vid bristfälligt upptag av näringsämnen eller aptitlöshet.


Beviplex forte kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Beviplex forte


Ta inte Beviplex forte:

om du är allergisk mot tiamin (B1), riboflavin (B2), pyridoxin (B6), nikotinamid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).


Varningar och försiktighet

Skall ej användas vid alkoholmissbruk samt av personer som behandlas med disulfiram på grund av alkoholinnehållet. Disulfiram tillsammans med alkohol kan ge obehagliga och ibland mycket allvarliga symtom.


Långvarig användning av stora doser vitamin B6kan förorsaka känselförändringar. I sällsynta fall har även dygnsdoser om 50 till 150 mg pyridoxinförorsakat nervskador.


Vid långvarig användning av stora doser nikotinamid har även dygnsdoser om 500 mg rapporterats kunna leda till leverskador. Doseringen av Beviplex forte bör därför inte överstiga 45 ml dagligen vid längre tids användning.


Andra läkemedel och Beviplex forte

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Behandlingseffekten kan påverkas om höga doser Beviplex forte tas samtidigt med levodopa (används vid Parkinsons sjukdom). Behandlande läkare behöver därför känna till annan samtidig medicinering.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar bör du inte använda detta läkemedel på grund av alkoholinnehållet.


Körförmåga och användning av maskiner

Vid behandling med Beviplex forte kan reaktionsförmågan nedsättas. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Beviplex forte innehåller

Beviplex forte innehåller 11 vol% etanol, dvs upp till 1400 mg per dos, motsvarande 35 ml öl eller 15 ml vin. Skadligt för personer som lider av alkoholism. Ska uppmärksammas av

gravida eller ammande kvinnor, barn och högriskgrupper såsom patienter med leversjukdom eller epilepsi.


Beviplex forte innehåller sorbitol.

Patienter med följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte ta detta läkemedel: fruktosintolerans.


Beviplex forte innehåller propylhydroxibensoat och metylhydroxibensoat, som kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).


3. Hur du tar Beviplex forte


Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, eller apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare eller, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


Rekommenderad dos för vuxna är 15 ml 2-3 gånger dagligen.


Om du har tagit för stor mängd av Beviplex forte

Om Du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att ta Beviplex forte

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

Vitamin B2 (riboflavin) kan ge en ofarlig gulfärgning av urinen.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet..


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Beviplex forte ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras i kylskåp (2C-8C).

Öppnad förpackning bör användas inom 6 månader.

Används före utgångsdatum som anges på flaskan. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


InnehållsdeklarationLäkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Beviplex forte är en klar gul lösning med lukt och smak av apelsin/aprikos.

Beviplex forte förpackas i en 1000 ml plastflaska och i en 500 ml glasflaska.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


ABIGO Medical AB

Ekonomivägen 5

436 33 Askim

Tel: 031-7484950

Fax: 031-683951

e-post: pharma@abigo.se


Denna bipacksedel ändrades senast 2015-06-26

7