iMeds.se

Bicalutamid Sandoz

Information för alternativet: Bicalutamid Sandoz 50 Mg Filmdragerad Tablett, visa andra alternativ

Bipacksedel: Information till användaren


Bicalutamid Sandoz 50 mg, filmdragerade tabletter


bikalutamid


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad Bicalutamid Sandoz är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Bicalutamid Sandoz

3. Hur du tar Bicalutamid Sandoz

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Bicalutamid Sandoz ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Bicalutamid Sandoz är och vad det används för


Bicalutamid Sandoz tillhör en grupp läkemedel som kallas antiandrogener. Det påverkar det sätt som manliga könshormoner verkar genom.


Bicalutamid Sandoz används för behandling av prostatacancer. Bicalutamid Sandoz används antingen som


Bikalutamid som finns i Bicalutamid Sandoz kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apoteks-- eller annan hälsooch sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Bicalutamid Sandoz


Ta inte Bicalutamid Sandoz


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innar du tar Bicalutamid Sandoz:


Andra läkemedel och Bicalutamid Sandoz

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Det är särskilt viktigt att nämna om du tar något av följande:


Bicalutamid Sandoz kan påverka vissa andra läkemedel som används för att behandla hjärtrytmrubbningar (t.ex. kinidin, prokainamid, amiodaron och sotalol) eller kan öka risken för hjärtrytmrubbningar när det används tillsammans med andra läkemedel (t.ex. metadon (används mot smärta och vid behandling av drogberoende), moxifloxacin (ett antibiotikum), antipsykotika (används mot allvarlig psykisk sjukdom).


Graviditet och amning

Bicalutamid Sandoz ska inte användas av kvinnor. Därför får inte Bicalutamid Sandoz intas av kvinnor, inklusive gravida kvinnor eller ammande mödrar.


Körförmåga och användning av maskiner

Dessa tabletter kan göra dig yr eller dåsig. Om du påverkas på detta sätt ska du inte framföra fordon eller använda maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Bicalutamid Sandoz innehåller laktos

Om en läkare har talat om för dig att du inte tål vissa sockerarter ska du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


3. Hur du tar Bicalutamid Sandoz


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Beroende på ditt tillstånd är vanlig dos en 50 mg tablett dagligen (kombinationsterapi), eller tre 50 mg tabletter en gång dagligen (monoterapi).


Om du har tagit för stor mängd av Bicalutamid Sandoz

Tala om för läkare eller kontakta akutvårdsavdelningen på närmaste sjukhus genast. Om möjligt ska du ta med tabletterna eller kartongen för att visa läkaren vad du har tagit.


Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att ta Bicalutamid Sandoz

Om du glömmer att ta din medicin ska du ta tabletten så snart du kommer ihåg det och sedan ta nästa dos vid vanlig tid. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.


Om du slutar att ta Bicalutamid Sandoz

Sluta inte ta din medicin även om du känner dig bra, såvida inte din läkare har sagt att du ska sluta ta den.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedelorsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Allvarliga biverkningar:

Du ska genast kontakta läkare om du märker någon av följande allvarliga biverkningar.


Vanliga allvarliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

gulfärgning av huden eller ögonvitorna på grund av leverproblem eller i sällsynta fall (kan förekomma hos upp till 1 patient av 1 000) leversvikt


Mindre vanliga allvarliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):


Har raporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

förändringar (QT-förlängning) i EKG (elektrokardiogram).


Övriga biverkningar:

Frekvensen av vissa biverkningar beror på om Bicalutamid Sandoz används i monoterapi eller kombinationsterapi.


Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):


Mycket vanliga vid kombinationsterapi men vanliga vid monoterapi är:


Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):


Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

ökad känslighet i huden för solljus


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedlets säkerhet.

Läkemedelsverket, Box 26, SE-751 03 Uppsala. www.lakemedelsverket.se.


5. Hur Bicalutamid Sandoz ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen och på blisterkartan efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras vid högst 25oC.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Bicalutamid Sandoz är en rund och vit filmdragerad tablett, med en diameter på cirka 7 mm.


Förpackningarna med blisterkartor kan innehålla 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98 eller 100 filmdragerade tabletter.

Förpackningarna med enstycksperforerade blisterkartor kan innehålla 50 eller 100 filmdragerade tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning:

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark


Tillverkare

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovśkova 57, 1526 Ljubljana, Slovenien

eller

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Tyskland


Denna bipacksedel ändrades senast

2016-11-03