iMeds.se

Bicavera 1,5% Glucose, 1,75 Mmol/L Calcium


Bipacksedel: information till användaren


bicaVera 1,5% Glucose, 1,75 mmol/l Calcium,

peritonealdialysvätska


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad bicaVera är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder bicaVera

3. Hur du använder bicaVera

4. Eventuella biverkningar

5. Hur bicaVera ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad bicaVera är och vad det används för


bicaVera används vid rening av blod via bukhinnan (peritoneum) hos patienter med kronisk njursvikt. Denna typ av blodrening kallas peritonealdialys.


2. Vad du behöver veta innan du använder bicaVera


Använd inte bicaVera 1,5% Glucose, 1,75 mmol/l CalciumPeritonealdialysbehandling ska inte påbörjas vid


förändringar i buken eller i bukhålan som inkluderar:


Varningar och försiktighet

Informera din läkare omedelbart


Peritonealdialys kan leda till förlust av proteineroch vattenlösliga vitaminer. För att undvika näringsbrist rekommenderas fullgod diet eller näringstillskott.


Elektrolyt (salt) balans, blodvärden, njurfunktion, kroppsvikt och näringsstatus kommer att kontrolleras av din läkare.


Andra läkemedel och bicaVera

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Peritonealdialys kan påverka effekten av andra läkemedel och din läkare kan behöva ändra deras dosering. Detta är speciellt viktigt för:


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.


Det finns inte tillräckligt med information om användning av bicaVera vid graviditet och amning. Om du är gravid eller ammar ska du bara använda bicaVera om din läkare anser det absolut nödvändigt.


Körförmåga och användning av maskiner

bicaVera har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


3. Hur du använder bicaVera


Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Din läkare kommer att anpassa metod, hur länge och hur ofta dialysen ska ske samt vilken volym som behövs och hur länge lösningen ska behållas i bukhålan, till dina behov.


Om du upplever spänningar i bukhålan kan din läkare minska dialysvolymen.


Kontinuerlig ambulatorisk peritonealdialys (CAPD)


Automatisk peritoneal dialys (APD)

bicaVera sleep safeska användas till detta. Påsbyten kontrolleras automatiskt av maskinen under natten.Använd barabicaVera i bukhålan.


Använd endast bicaVera om lösningen är klar och förpackningen är oskadad.


bicaVera tillhandahålls i en dubbelkammarpåse.Lösningarna i de två kamrarna måste blandas före användning enligt anvisningarna.


Hanteringsanvisningar


stay safesystemet förkontinuerlig ambulatorisk peritonealdialys (CAPD)

Vätskepåsen ska först värmas till kroppstemperatur. Uppvärmning ska göras med en därtill avsedd värmeplatta. Det tar ca 120 minuter (2 timmar) att värma upp en 2000 ml påse från en utgångstemperatur på 22ºC. Mer detaljerad information finns i bruksanvisningen för värmeplattan. Mikrovågsugn får inte användas på grund av risken för lokal överhettning. Efter värmning av vätskepåsen kan påsbytet påbörjas.


Beredning av lösningen

Placera påsen på fast underlag.

Öppna påsens ytterförpackning och öppna förpackningen till desinfektionshylsan.

Kontrollera vätskepåsen före användning (etikett, utgångsdatum, att vätskan inte är grumlig, att påsen inte är skadad).

Tvätta händerna med desinficerande tvållösning.

Rulla ihop påsen från ett av de övre hörnen tills svetsfogen mellan kamrarna öppnas. Lösningarna i de båda kamrarna blandas automatiskt.

Rulla sedan ihop påsen från den övre kanten tills svetsfogen i den nedre triangeln är helt öppen.

Den färdigblandade lösningen skall användas direkt och inom högst 24 timmar efter blandning!

Förberedelse inför påsbyte

Häng vätskepåsen upptill på droppställningen, rulla upp slangen från vätskepåsen och placera flödesväljaren i hållaren. Häng dräneringspåsen nertill på droppställningen efter att slangen till dräneringspåsen rullats upp. Sätt in desinfektionshylsan i hållaren.

Placera kateterförlängningen i hållaren.

Desinficera händerna och ta bort skyddsproppen från flödesväljaren.

Anslut kateterförlängningen till flödesväljaren.

Utflöde

Öppna klämman på kateterförlängningen, läge ”●”. Utflödet inleds.

Spolning

Vrid flödesväljaren medsols till läge ”●●”. Spolning sker från vätskepåse till dräneringspåse (ca 5 sek).

Inflöde

Vrid flödesväljaren till läge ”○◑●”. Du får nu förbindelse mellan vätskepåse och kateter.

Automatisk förslutning

Vrid flödesväljaren till läge ”●●●●”, kateterförlängningen försluts då automatiskt genom att en propp förs in i kateterförlängningen.

Frånkoppling

Skruva loss kateterförlängningen från flödesväljaren och skruva fast kateterförlängningen på den nya desinfektionshylsan.


Stängning av flödesväljaren

Stäng flödesväljaren med den öppna änden av den använda desinfektionshylsans skyddspropp, som sitter i det högra fästet på hållaren.

Kontrollera den urtappade dialysvätskan och släng avfallet.


sleep safesystemet förautomatisk peritonealdialys (APD)

Vid automatisk peritonealdialys (APD) värms vätskan automatiskt upp av sleep safe maskinen.


1. Beredning av lösningen

Kontrollera vätskepåsen före användning (etikett, utgångsdatum, att vätskan inte är grumlig, att påsen och ytterförpackningen inte är skadade, att svetssömmarna är intakta).

Placera påsen på ett fast underlag.

Öppna påsens ytterförpackning.

Tvätta händerna med desinficerande tvållösning.

Veckla ut mittensömmen och påskopplingen

Rulla ihop påsen (som ligger på ytterhöljet), från den diagonala änden och mot påskopplingen. Mittensömmen kommer att öppna sig.

Fortsätt tills svetssömmen på den lilla kammaren också öppnar sig.

Kontrollera att alla svetssömmar är helt öppna

Kontrollera att lösningen är klar och att påsen inte läcker.

2. Rulla upp slangen från påsen

3. Ta bort skyddsproppen och sätti påskopplingen i ett ledigt fack i sleep safe maskinen

4. Påsen är nu klar att använda tillsammans med ett sleep safe set


Varje bicaVera påse är avsedd för engångsbruk och oanvänd vätska måste kasseras.


Efter anpassad träning i handhavande kan bicaVera användas självständigt i hemmet. Var noga med att följa alla tillvägagångssätt du lärde dig under träningen. Aseptisk teknik måste bibehållas under påsbytet för att minimera risken för infektioner.


Kontrollera alltid om dialysatet i dräneringspåsen är grumligt, se avsnitt 2 Varningar och försiktighet”.


Om du använt för stor mängd av bicaVera

Om för mycket dialyslösning infunderas kan den lätt tömmas i dräneringspåsen. Om däremot påsbyten skett för ofta bör du kontakta din läkare eftersom detta kan leda till uttorkning och/eller obalans i elektrolytnivåerna.


Om du har glömt att använda bicaVera

Försök att hålla den ordinerade totala dygnsdosen av dialysvolymen för att undvika livshotande följder. Kontakta din läkare om du är osäker.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan bicaVera orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Följande biverkningar kan uppträda som en följd av peritonealdialysbehandling:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):


Vid minsta tecken på dessa biverkningar ska du omedelbart kontakta din läkare.


Andra biverkningar till följd av behandlingen är:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):


Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

svårigheter att andas på grund av höjning av mellangärdet (diafragman).


Följande biverkningar kan uppträda när bicaVera används:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

kaliumbrist


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):


Rapportering av biverkningar
Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se


5. Hur bicaVera ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på påsen och kartongen efter EXP. Utgångsdatum är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid lägst 4C.

Den färdigblandade lösningen skall användas omedelbart och inom högst 24 timmar efter blandning.

Får användas endast om lösningen är klar och förpackningen är oskadad.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


De aktiva substanserna i en liter färdigblandad peritonealdialysvätska är:

Kalciumkloriddihydrat

0,2573 g

Natriumklorid

5,786 g

Natriumvätekarbonat

2,940 g

Magnesiumkloridhexahydrat

0,1017 g

Glukos monohydrat

16,5 g

(motsvarar 15,0 g glukos)

Detta motsvarar ett elektrolytinnehåll av:

1,75 mmol/l kalcium, 134 mmol/l natrium, 0,5 mmol/l magnesium, 104,5 mmol/l klorid, 34 mmol/l vätekarbonat och 83,25 mmol/l glukos.

Övriga innehållsämnen i bicaVera är vatten för injektionsvätskor, saltsyra, natriumhydroxid och koldioxid.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Lösningen är klar och färglös.

Den teoretiska osmolariteten i en färdigblandad lösning är 358 mosm/l och pH är ca 7,40.


bicaVera tillhandahålls i en dubbelkammarpåse. Den ena kammaren innehåller den alkaliska vätekarbonatlösningen, den andra kammaren innehåller den sura glukosbaserade elektrolytlösningen i förhållandet 1:1.


bicaVera är en peritonealdialysvätska och tillhandahålls i följande förpackningar och system:


Stay safe

Sleep safe


4 påsar à 1500 ml

4 påsar à 2000 ml

4 påsar à 2500 ml

4 påsar à 3000 ml


4 påsar à 1500 ml

4 påsar à 2000 ml

4 påsar à 2500 ml

4 påsar à 3000 ml

2 påsar à 5000 ml
Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, Else-Kröner-Strasse 1, 61352 Bad Homburg v.d.H., Tyskland


Tillverkare

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, Frankfurter Strasse 6-8, 66606 St. Wendel, Tyskland


Lokal företrädare

Fresenius Medical Care Sverige AB

192 51 Sollentuna

Tel: +46 8 594 776 00


Denna bipacksedel ändrades senast: 2016-08-24


7