iMeds.se

Biklin

Information för alternativet: Biklin 250 Mg/Ml Injektionsvätska, Lösning, visa andra alternativ

Läkemedelsverket 2014-12-18

Bipacksedel: Information till patienten


Biklin 250 mg/ml injektionsvätska

amikacin


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.


- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får några biverkningar tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta

gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


I denna bipacksedel finner du information om följande:

1. Vad Biklin är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Biklin

3. Hur du använder Biklin

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Biklin ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Biklin är och vad det används för


Biklin är ett antibiotikum som tillhör gruppen aminoglykosider och är endast avsett för sjukhusbruk.

Officiella anvisningar gällande antibakteriella substanser bör beaktas under läkemedlets användning.


Biklin är bakteriedödande. Biklin används vid behandling av

allvarliga infektioner utgångna från lungor, urinvägar eller tarm, vid infektioner i buken eller bukhålan, vid inflammation i hjärtats klaffar (endokardit) och vid behandling av infektioner hos patienter med onormalt lågt antal vita blodkroppar.


2. Vad du behöver veta innan du använder Biklin


Använd inte Biklin

- om du är allergisk mot amikacin, någon annan aminoglykosid eller något annat innehållsämne i
detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

- om du tidigare har fått andra allvarliga reaktioner av någon annan aminoglykosid


Varningar och försiktighetsmått

Tala med läkare innan du använder Biklin

- om du har nedsatt njurfunktion

- om du har nedsatt hörsel

- om du har skada i innerörat

- om du har balansrubbningar

- om du är äldre

- om du lider av uttorkning

- om du har en muskelsjukdom, t.ex. Parkinsons sjukdom

- om du får samtidigt anestetika (narkosmedel), neuromuskulärt blockerande medel (såsom

suxameton, decameton, atrakurium, rokuron eller vekuronium) eller en stor blodtransfusion (där citrat är tillsatt)

- om du är gravid eller ammar

- om patienten är ett förtidigt fött- eller nyfött barn kan utsöndringen av detta läkemedel vara

nedsatt på grund av att njurfunktionen inte är färdigutvecklad


Andra läkemedel och Biklin

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan

tänkas använda andra läkemedel.


Biklin ska inte användas samtidigt med sådana läkemedel som kan vara giftiga för

innerörat eller för njurna, för att denna verkan kan förstärkas. Cefalosporin som ges samtidigt med

Biklin kan öka på njurtoxiciteten. Biklin som ges med penicillin eller cefalosporin via andra

administreringsvägar kan minska på preparatets effekt. Indometacin kan öka plasmanivån av amikacin

hos nyfödda.


Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kann vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel. Läkemedlets säkerhet hos gravida kvinnor har inte

bekräftats och därför ska Biklin användas under graviditet endast då det är absolut nödvändigt.

Behandlingen bör ske under läkarövervakning.

Man vet inte om amikacin passerar över i modersmjölk. Amning rekommenderas inte under Biklinbehandlingen.

Tala därför med läkaren om amningen eller behandlingen bör avbrytas.


Körförmåga och användning av maskiner

Om du drabbas av biverkningar såsom yrsel, var särskilt försiktig vid bilkörning eller använding av maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Biklin


Biklin är endast avsett för sjukhusbruk. Biklin tillhandahålls som injektionsvätska.


Din läkare bestämmer vilken dos som är lämplig för dig. Dosen anpassas individuellt enligt vikt och

njurfunktion.


Hur Biklin ges

Biklin ges vanligtvis som en injektion i en muskel. Vid allvarliga infektioner eller om injektion i en

muskel inte är möjlig kan Biklin ges som intravenös infusion under 30–60 minuter.


Användning för barn och tonåringar

Till barn ges lösningen normalt som infusion under 30–60 minuter och till spädbarn under 1–2 timmar.


Om du fått för stor mängd av Biklin

Om du tror att du fått för stor mängd av Biklin, kontakta läkare. Läkaren övervakar om eventuella

biverkningssymptom uppträder och om nödvändigt behandlas dessa.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver

inte få dem.


Vanliga (mer än 1 patient av 100): Påverkan på innerörat med illamående, yrsel, ökad proteinmängd i urinen, ökad mängd urinämne.


Mindre vanliga (mindre än 1 patient i 100): Superinfektioner orsakade av resistenta bakterier eller

jästsvampar eller invadering av dessa, illamående, kräkningar, förhöjda levervärden, utslag.


Sällsynta (mindre än 1 patient av 1000): Blodbrist (anemi), förhöjt antal vita blodkroppar (eosinofili), lågt antal vita blodkroppar (leukopeni), lågt antal blodplättar (trombocytopeni), minskning av magnesium i blodet, darrning, känselstörningar (parestesi), huvudvärk, balansrubbning, blindhet, näthinneinfarkt,

tinnitus, hörselnedsättning, minskning av blodtrycket, klåda, nässelutslag, ledvärk, muskelryckningar,
minskning av urinvolym, förekomst av protein i urin, serumkreatininstegring, ökning av kväve i blodet, röda eller vita blodkroppar i urin, feber.


Okänd frekvens: Allergisk reaktion, överkänslighet, akut muskelparalys, dövhet, nedsatt hörsel,

andningsstillestånd (apné), kramp i luftvägarnas muskulatur, akut njursvikt, njursjukdom, cylinderceller
i urin.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
Webbplats:
www.lakemedelsverket.se


5. Hur Biklin ska förvaras


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven

månad.


Förvaras vid högst 25 °C.

Efter tillsats till infusionsvätskor är Biklin hållbart 12 timmar i rumstemperatur.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man
kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


- Den aktiva substansen är amikacinsulfat. 1 ml injektionsvätska innehåller 250 mg amikacin.

- Övriga innehållsämnen (hjälpämnen) är natriumvätesulfit, natriumcitrat, svavelsyra och vatten för

injektionsvätskor.


Biklin skall inte blandas i infusionslösning med andra läkemedel.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Injektionsflaskor av glas med klar, färglös injektionsvätska.

Förpackningar om 5x2 ml.


Innehavare av godkännande för försäljning

Bristol-Myers Squibb AB

Box 1172

171 23 Solna

Sverige


Tillverkare

Bristol-Myers Squibb S.r.l.

Contrada Fontana del Ceraso

I-03012 Anagni, Frosinone

Italien


Denna bipacksedel ändrades senast den 2014-12-18