iMeds.se

Bimatoprost Sandoz


Bipacksedel: information till användaren


Bimatoprost Sandoz 0,3 mg/ml, ögondroppar, lösning


bimatoprostLäs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Bimatoprost Sandoz är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Bimatoprost Sandoz

Hur du använder Bimatoprost Sandoz

Eventuella biverkningar

Hur Bimatoprost Sandoz ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar1. Vad Bimatoprost Sandoz är och vad det används för


Bimatoprost Sandoz är ett läkemedel som används vid glaukom (grön starr) och tillhör en grupp läkemedel som kallas prostamider.


Bimatoprost Sandoz används för att minska högt tryck i ögat. Bimatoprost Sandoz kan användas ensamt eller tillsammans med andra ögondroppar som kallas betablockerare, och som också sänker trycket.


I ögat finns en klar vätska som ger ögat näring. Vätska rinner ständigt ut ur ögat och ny bildas kontinuerligt. Om vätskan inte kan rinna ut tillräckligt snabbt, ökar trycket inne i ögat. Bimatoprost Sandoz verkar genom att öka den vätskemängd som rinner ut, vilket minskar trycket inne i ögat. Om ett förhöjt ögontryck inte sänks kan det leda till en sjukdom som kallas glaukom och med tiden kan synen skadas.

Bimatoprost, som finns i Bimatoprost Sandoz, kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation.Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.2. Vad du behöver veta innan du använder Bimatoprost Sandoz


Använd inte Bimatoprost Sandoz


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Bimatoprost Sandoz.

Tala med din läkare om:


Behandling med Bimatoprost Sandoz kan medföra att ögonfransarna växer och blir mörkare och även göra så att huden runt ögonlocket mörknar. Färgen på iris kan också bli mörkare med tiden. Dessa förändringar kan bli beständiga. Förändringen kan bli mer märkbar, om bara ena ögat behandlas.


Barn och ungdomar

Bimatoprost Sandoz har inte testats på barn under 18 år och därför bör Bimatoprost Sandoz inte användas av patienter under 18 år.


Andra läkemedel och Bimatoprost Sandoz

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Bimatoprost Sandoz kan gå över i bröstmjölk. Därför bör du inte amma under behandling med Bimatoprost Sandoz.


Körförmåga och användning av maskiner:

Synen kan bli suddig strax efter du droppat Bimatoprost Sandoz. Kör inte bil och använd inte maskiner, förrän du kan se klart igen.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Viktig information om några innehållsämnen i Bimatoprost Sandoz

Bimatoprost Sandoz innehåller bensalkoniumklorid. Detta ärett konserveringsmedel som kan ge ögonirritation och missfärga mjuka kontaktlinser.Undvik kontakt med mjuka kontaktlinser. Använd inte dropparna om du har dina kontaktlinser insatta. Vänta 15 minuter efter droppning innan du sätter in linserna igen.


3. Hur du använder Bimatoprost Sandoz


Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Bimatoprost Sandoz skall endast administreras i ögat. Rekommenderad dos är en droppe Bimatoprost Sandoz på kvällen, en gång dagligen i vart öga som ska behandlas.


Om du använder Bimatoprost Sandoz tillsammans med andra ögonläkemedel, vänta minst 5 minuter mellan användning av Bimatoprost Sandoz och det andra ögonläkemedlet.


Använd inte mer än en gång per dag eftersom behandlingseffekten då kan minskas.

Bruksanvisning:


Du får inte använda flaskan om förseglingen på flaskhalsen brutits innan du börjar använda den.


1. 2. 3. 4.