iMeds.se

Bioclavid

Information för alternativet: Bioclavid 500 Mg/125 Mg Filmdragerad Tablett, visar 2 alternativ

Bipacksedeln: Information till användaren


Bioclavid 500 mg/125 mg filmdragerade tabletter


amoxicillin/klavulansyra


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Bioclavid är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Bioclavid

3. Hur du tar Bioclavid

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Bioclavid ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Bioclavid är och vad det används för


Bioclavid är ett antibiotikum som verkar genom att döda bakterier som orsakar infektioner. Det innehåller två olika läkemedel som kallas amoxicillin och klavulansyra. Amoxicillin tillhör en grupp läkemedel som kallas ”penicilliner” som ibland kan sluta fungera (bli inaktiva). Den andra aktiva substansen (klavulansyra) förhindrar att detta händer.


Bioclavid används hos vuxna och barn för att behandla följande infektioner:Amoxicillin/klavulansyra som finns i Bioclavid kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Bioclavid


Ta inte Bioclavid:

om du är allergisk mot amoxicillin, klavulansyra, penicillin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Ta inte Bioclavid om något av ovanstående gäller dig.Om du är osäker, kontakta läkare eller apotekspersonal innan du tar Bioclavid.


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Bioclavid om du:


Om du är osäker på om något av ovanstående gäller dig, kontakta läkare eller apotekspersonal innan du tar Bioclavid.


I vissa fall kan din läkare undersöka vilken typ av bakterie som orsakar din infektion. Beroende på resultatet kan du få en annan styrka av Bioclavid eller ett annat läkemedel.


Tillstånd du måste vara observant på

Bioclavid kan förvärra vissa befintliga tillstånd, eller orsaka allvarliga biverkningar. Dessa omfattar allergiska reaktioner, krampanfall och inflammation i tjocktarmen. Du måste vara observant på vissa symtom när du tar Bioclavid för att minska risken för eventuella problem. Se ”Tillstånd du måste vara observant på” i avsnitt 4.


Blod- och urinprover

Om du tar blodprover (t.ex. för kontroll av röda blodkroppar eller leverfunktionstester) eller urinprover (för glukos), tala om för läkaren eller sköterskan att du tar Bioclavid. Detta eftersom Bioclavid kan påverkar resultaten av den här typen av prover.


Andra läkemedel och Bioclavid

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Om du tar allopurinol (mot gikt) tillsammans med Bioclavid kan risken vara större för att du får en allergisk hudreaktion.


Om du tar probenecid (mot gikt) kan läkaren ändra dosen Bioclavid.


Om du tar blodförtunnande läkemedel för att förhindra blodproppar (t.ex. warfarin) tillsammans med Bioclavid behöver du kanske lämna extra blodprover.


Bioclavid kan påverka hur metotrexat (ett läkemedel för att behandla cancer eller reumatiska sjukdomar) fungerar.


Bioclavid kan påverka hur mykofenolatmofetil (ett läkemedel som används för att förhindra avstötning av nya organ efter en transplantation) fungerar.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Körförmåga och användning av maskiner

Bioclavid kan ha biverkningar och symtomen kan göra dig olämplig som bilförare.

Kör inte bil och använd inte maskiner om du känner dig dålig.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du tar Bioclavid


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga din läkare eller apotekspersonalom du är osäker.


Vuxna och barn som väger 40 kg eller mer

Den vanliga dosen är:

1 tablett 3 gånger dagligen


Barn som väger mindre än 40 kg

Barn som är 6 år eller yngre ska företrädesvis behandlas med oral suspension eller dospåsar som innnehåller amoxicillin/klavulansyra.


Rådfråga läkare eller apotekspersonal när du ger Bioclavid-tabletter till barn som väger mindre än 40 kg.


Patienter med njur- och leverproblem

Hur du tar Bioclavid

Om du har tagit för stor mängd av Bioclavid

Om du har tagit för stor mängd av Bioclavid kan du få symtom som orolig mage (illamående, kräkningar eller diarré) eller krampanfall. Kontakta läkaren så snart som möjligt. Ta med kartongen eller burken med läkemedel och visa läkaren.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att ta Bioclavid

Om du har glömt en dos, ta den så snart du kommer ihåg det. Du ska inte ta nästa dos för tidigt, utan vänta cirka 4 timmar innan du tar den.


Om du slutar att ta Bioclavid

Fortsätt att ta Bioclavid tills behandlingen är avslutad, även om du känner dig bättre. Du behöver varje dos för att bekämpa infektionen. Om några bakterier överlever kan det leda till att infektionen återkommer.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Tillstånd du måste vara observant på:


Allergiska reaktioner:

Kontakta omedelbart läkare om du får något av dessa symtom. Sluta ta Bioclavid.


Inflammation i tjocktarmen

Inflammation i tjocktarmen som orsakar vattning diarré, vanligtvis med blod och slem, magont och/eller feber. Kontakta läkare så snart som möjligt för råd om du får dessa symtom.


Mycket vanliga biverkningar

Dessa kan förekomma hos mer än 1 av 10 personer

diarré (hos vuxna).


Vanliga biverkningar

Dessa kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer


Mindre vanliga biverkningar

Dessa kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer


Mindre vanliga biverkningar som kan visa sig i blodprover:

ökning av vissa substanser (enzymer) som produceras i levern.


Sällsynta biverkningar

Dessa kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer

hudutslag, som kan bli till blåsor och ser ut som små måltavlor (en mörk prick i mitten omgiven av ett blekare område med en mörk ring runt kanten – erythema multiforme) → kontakta omedelbart läkare om du märker några av dessa symtom.


Sällsynta biverkningar som kan visa sig i blodprover:


Andra biverkningar

Andra biverkningar har inträffat hos ett mycket litet antal patienter men deras exakta förekomst är okänd.

  • ett utbrett utslag med blåsor och flagande hud, särskilt runt munnen, näsan, ögon och könsorgan (Stevens-Johnsons syndrom) och en svårare form som orsakar omfattande flagning av huden (mer än 30 % av kroppsytan – toxisk epidermal nekrolys)

  • omfattande röda hudutslag med små blåsor med var (bullös exfoliativ dermatit)

  • ett rött, fjällande utslag med knölar under huden och blåsor (exantematös pustulos).


Biverkningar som kan visas sig i blod- eller urinprov:


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedlets säkerhet.


Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Bioclavid ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Förvaras vid högst 25 C. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat./EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

  • De aktiva substanserna är amoxicillintrihydrat motsvarande amoxicillin 500 mg samt kaliumklavulanat motsvarande klavulansyra 125 mg.

  • Övriga innehållsämnen är magnesiumstearat, talk, povidon, mikro­kristallin cellulosa, kroskarmellosnatrium, trietylcitrat, hypromellos, etylcellulosa samt titan­dioxid (E 171).


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Off-white, ovala, bikonvexa, med skåra


Blisterförpackning med 20, 30, 100, 100x1 filmdragerade tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10,

A-6250 Kundl,

Österrike


Information lämnas av:


Sandoz A/S

Edvard Thomsens Vej 14

2300 Köpenhamn S

Danmark


Denna bipacksedel ändrades senast:

2016-09-19Råd/medicinsk information


Antibiotika används för att behandla bakteriella infektioner.De har ingen effekt mot virusinfektioner.


Ibland svarar inte en bakteriell infektion på en antibiotikakur. Ett av de vanligaste skälen till detta är att de bakterier som orsakar infektionen är resistenta mot den antibiotika som tas. Detta innebär att bakterierna kan överleva och till och med föröka sig trots antibiotikan.


Bakterier blir resistenta mot antibiotika av en rad olika skäl. Genom att använda antibiotika med försiktighet kan risken för att bakterierna blir resistenta minskas.


När din läkare skriver ut en antibiotikakur är den endast avsedd för behandling av den aktuella sjukdomen. Genom att ta hänsyn till följande råd kan du hjälpa till att förhindra uppkomst av resistenta bakterier som skulle kunna leda till att antibiotikan slutar verka.


1. Det är mycket viktigt att du tar rätt dos av antibiotikan vid rätt tidpunkt och under rätt antal dagar. Läs anvisningarna på etiketten. Be din läkare eller apotekspersonalen förklara det som står om du inte förstår.

2. Ta bara sådan antibiotika som läkaren har ordinerat åt dig personligen. Du ska bara använda den för att behandla den infektion som den har ordinerats för.

3. Ta ingen antibiotika som är ordinerad åt en annan person, även om den infektion han/hon hade liknar den du har.

4. Ge aldrig din antibiotika till en annan person.

5. Lämna tillbaka eventuell antibiotika som finns kvar efter att du har tagit din kur enligt läkarens ordination till apoteket för lämplig destruering.


6