iMeds.se

Bisocard


Bipacksedel: Information till användaren


Bisocard 2,5 mg tabletter

Bisocard 5 mg tabletter

Bisocard 10 mg tabletter


bisoprololfumarat


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:


1. Vad Bisocard är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Bisocard

3. Hur du tar Bisocard

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Bisocard ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Bisocard är och vad det användsför


Den aktiva substansen i Bisocard är bisoprolol. Bisopropol tillhör en grupp av läkemedel som kallas betablockerare. Dessa läkemedel verkar genom att påverka kroppens svar på vissa nervimpulser, särskilt i hjärtat. Denna påverkan innebär att bisoprolol gör hjärtrytmen långsammare och gör att hjärtat pumpar runt blodet i kroppen mer effektivt.


Hjärtsvikt uppstår när hjärtmuskeln är svag och inte orkar pumpa tillräckligt med blod för att tillgodose kroppens behov. Bisocard används vid behandling av stabil kronisk hjärtsvikt. Preparatet används i kombination med andra läkemedel som är lämpliga vid detta tillstånd (som ACE-hämmare, diuretika och hjärtglykosider).


Bisoprolol som finns i Bisocard kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Bisocard


Ta inte Bisocard


Ta inte Bisocard om du har något av följande tillstånd:


Ta inte Bisocard om du har något av följande hjärtbesvär:


Varningar och försiktighet


Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Bisocard, framför alltom du har något av följande tillstånd. Han eller hon kan vilja vidta särskilda försiktighetsåtgärder (t.ex. även ge annan behandling eller genomföra tätare kontroller):Du ska också berätta för din läkare om du ska genomgå:


Andra läkemedel och Bisocard


Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Ta inte följande läkemedel tillsammans med Bisocard utom på särskild inrådan från läkare:Fråga läkare innan du tar följande läkemedel tillsammans med Bisocard; du kan behöva gå på tätare läkarkontroller för ditt tillstånd:Graviditet och amning

Det finns en risk för att Bisocard kan skada barnet om det används under graviditet. Om du är gravid eller ammar, tror att du kan komma att bli gravid eller planerar att bli gravid, fråga din läkare om råd innan du tar detta läkemedel.


Det är inte känt om bisoprolol går över i bröstmjölk. Därför rekommenderas inte amning under behandling med Bisocard.


Körförmåga och användning av maskiner

Förmågan att köra eller använda maskiner kan påverkas, beroende på hur väl du tolererar läkemedlet. Var särskilt försiktig i början av behandlingen, när dosen höjs eller medicineringen ändras, liksom vid kombination med alkohol.


Du är självansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Bisocard innehåller laktos

Bisocard innehåller mjölksocker (laktos). Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. Hur du tar Bisocard


Ta alltid detta läkemedel enligt läkaren eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Behandling med Bisocard kräver regelbundna läkarkontroller. Detta är särskilt viktigt i början av behandlingen och under doshöjning.


Ta tabletten med lite vatten på morgonen, med eller utan mat. Tabletterna får inte tuggas eller krossas.


Behandling med Bisocard är vanligen långvarig.


Tabletten kan delas i två lika stora doser.


Användning för vuxna, inklusive äldre:

Behandling med bisoprolol måste inledas vid en låg dos och ökas gradvis.

Läkaren kommer att avgöra hur dosen ska höjas, och detta kommer normalt att göras på följande sätt:Den högsta rekommenderade dagliga dosen är 10 mg bisoprolol.


Beroende på hur bra du tål läkemedlet, kan läkaren också förlänga tiden mellan doshöjningarna. Om tillståndet förvärras eller om du inte längre tål läkemedlet, kan det vara nödvändigt att sänka dosen igen eller att avbryta behandlingen. För vissa patienter kan en lägre underhållsdos än 10 mg bisoprolol vara tillräcklig.

Din läkare kommer att tala om vad du ska göra.


Om du måste sluta helt med behandlingen, kommer läkaren normalt att instruera dig att sänka dosen gradvis, eftersom tillståndet annars kan förvärras.


Användning för barn

Bisocard rekommenderas inte till barn.


Om du har tagit för stor mängd av Bisocard

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Symtom på en för hög dos kan inbegripa yrsel, trötthet, andningssvårigheter och/eller väsande andning. Man har även sett långsam hjärtrytm, minskat blodtryck, otillräcklig hjärtverksamhet och lågt blodsocker (vilket kan involvera hungerkänsla, svettning och darrningar).


Om du har glömt att ta Bisocard

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.Ta din vanliga dos nästa morgon.


Om du slutar att ta Bisocard

Sluta aldrig att ta Bisocard annat än på läkares inrådan. I annat fall kan ditt tillstånd förvärras kraftigt.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


För att förebygga allvarliga reaktioner ska du omedelbart prata med läkare om en biverkning är svår, uppträder plötsligt eller förvärras snabbt.

De allvarligaste biverkningarna har samband med hjärtfunktionen:

Om du känner dig yr eller svag, eller får andningssvårigheter, ska du kontakta läkare snarast möjligt.


Ytterligare biverkningar anges nedan efter hur vanliga de är:


Vanliga (förekommer hos färre än 1 person av 10)


Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 person av 100)


Sällsynta (förekommer hos färre än 1 person av 1 000):


Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 person av 10 000):


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se


5. Hur Bisocard ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på blisterförpackningen och kartongen efter EXP eller Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras vid högst 30 °C.

Använd inte detta läkemedel om du noterar att tabletterna är missfärgade eller är skadade på något vis. Kontakta apotekspersonal för råd.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Den aktiva substansen är bisoprololfumarat.

Varje 2,5 mg tablett innehåller 2,5 mg bisoprololfumarat.

Varje 5 mg tablett innehåller 5 mg bisoprololfumarat.

Varje 10 mg tablett innehåller 10 mg bisoprololfumarat.


Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa (E460), magnesiumstearat (E572), krospovidon (E1201).

Varje 5 mg tablett innehåller dessutom gul färg (som innehåller laktosmonohydrat och gul järnoxid (E172)).

Varje 10 mg tablett innehåller dessutom beige färg (som innehåller laktosmonohydrat och gul och röd järnoxid (E172)).


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Bisocard 2,5 mg: vita, avlånga tabletter utan filmdragering med brytskåra på båda sidor, ”B1” och ”2.5” är präglat på var sida om brytskåran på ena sidan.

Bisocard 5 mg: ljust gula, runda och konvexa tabletter utan filmdragering”B1” och ”5” är präglat på var sin sida om brytskåran på ovansidan, slät på undersidan.

Bisocard 10 mg: beiga, runda och konvexa tabletter utan filmdragering”B1” och ”10” är präglat på var sin sida om brytskåran på ovansidan, slät på undersidan.


Tabletterna är förpackade i uPVC/PVdC/aluminium blister i en ytterkartong.

Varje förpackning innehåller 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90 eller 100 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegur 76-78

IS-220 Hafnarfjordur

Island


Tillverkare

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegur 76-78

IS-220 Hafnarfjordur

Island


eller


Niche Generics Ltd.

Unit 5, 151 Baldoyle Industrial Estate

Dublin 13

Irland


Denna bipacksedel ändrades senast:

2016-09-15