iMeds.se

Bisolvon Citron

Bipacksedel: Information till användaren

Bisolvon Citron 8 mg löslig tablett


bromhexinhydroklorid


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel . Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.


I denna bipacksedel finns information om:

1. Vad Bisolvon Citron är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Bisolvon Citron

3. Hur du använder Bisolvon Citron

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Bisolvon Citron ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar1. Vad Bisolvon Citron är och vad det används för

Bisolvon Citron anses lösa upp segt slem så att det blir mer tunnflytande och därmed lättare att hosta upp. Bisolvon Citron används vid tillfällig kortvarig hosta med segt slem.


Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 14 dagar.


2. Vad du behöver veta innan du använder Bisolvon Citron


Använd inte Bisolvon Citron

om du är allergisk (överkänslig) mot bromhexinhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Bisolvon Citron:

om du har magsår eller blodiga upphostningar.


Sluta att ta Bisolvon Citron och kontakta omedelbart läkare om svullnad av bl a ansikte, tunga och/eller svalg och/eller svårighet att svälja eller nässelutslag som uppträder tillsammans med andningssvårigheter inträffar (angioödem).


Svåra hudreaktioner har rapporterats i samband med användning av bromhexin. Om du får ett hudutslag (inklusive sår i slemhinnorna i t.ex. mun, svalg, näsa, ögon, könsorgan) ska du sluta använda Bisolvon Citron och omedelbart kontakta läkare.


Andra läkemedel och Bisolvon Citron

Bisolvon Citron förväntas inte påverka eller påverkas av andra läkemedel.


Bisolvon Citron med mat och dryck

Bisolvon Citron kan tas med eller utan mat.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Bromhexin passerar över till fostret, men inga ogynnsamma effekter har påvisats. Man bör dock bara använda Bisolvon Citron under graviditeten om det är nödvändigt. Detta gäller speciellt under de första tre månaderna av graviditeten.


Bromhexin går över i modersmjölk och bör därför undvikas under amning.


Körförmåga och användning av maskiner

Inga effekter på förmågan att köra bil har observerats. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Bisolvon Citron innehåller sackaros

Bisolvon Citron innehåller sackaros. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


3. Hur du använder Bisolvon Citron


Rekommenderad dos för vuxna och barn över 12 år är 1 tablett 3 gånger dagligen. Lägg tabletten i ett glas eller en kopp. Häll över kallt eller varmt vatten. Tabletten löses då snabbt upp. Rör om innan du dricker lösningen.


För barn under 12 år rekommenderas Bisolvon Citron oral lösning.


Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Om ingen förbättring sker inom två veckor skall läkare kontaktas. Observera att Bisolvon Citron till en början kan öka utsöndringen av slem i luftvägarna.


Om du använt för stor mängd av Bisolvon Citron

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen tel 112 för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan Bisolvon Citron orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Mindre vanliga (färre än 1 person av 100, men fler än 1 person av 1000):

Smärta från övre delen av mag-tarmkanalen, illamående, kräkningar, diarré.


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

Överkänslighetsreaktioner

Hudutslag, nässelfeber


Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

Anafylaktiska reaktioner inklusive anafylaktisk chock, angioödem* (snabbt tilltagande svullnad i och under huden samt i och under slemhinnor) och klåda

Svåra hudreaktioner (inklusive erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom/toxisk epidermal nekrolys och akut generaliserad exantematös pustulos)

Kraftig sammandragning i luftrören (bronkospasm)


* Sluta att ta Bisolvon Citron och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom (angioödem)

• svullnad av ansikte, tunga eller svalg

• svårigheter att svälja

• nässelutslag och andningssvårigheter.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se


5. Hur Bisolvon Citron ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apoteketspersonal hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

De lösliga tabletterna är beige-gula, fyrkantiga och lätt konvexa.


16 lösliga tabletter i aluminiumblister.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:

Boehringer Ingelheim GmbH

Binger Strasse 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Tyskland


Tillverkare:

Delpharm Reims

10 Rue Colonel Charbonneaux

51100 Reims

Frankrike


Information lämnas av:

Boehringer Ingelheim AB, Consumer Health Care

Box 47 608

117 94 Stockholm

Tel: 08-721 21 00

E-post: info@receptfritt.nu


Denna bipacksedel ändrades senast: 2016-05-31


7