iMeds.se

Bisomyl


Bipacksedel: Information till patienten


Bisomyl 1,25 mg filmdragerade tabletter

Bisomyl 2,5 mg filmdragerade tabletter

Bisomyl 5 mg filmdragerade tabletter

Bisomyl 10 mg filmdragerade tabletter


bisoprololfumarat


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information,du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig.Ge det inte till andra.Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


I denna bipacksedel finner du information om följande:

Vad Bisomyl är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Bisomyl

Hur du tar Bisomyl

Eventuella biverkningar

Hur Bisomyl ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Bisomyl är och vad det används för


Detta läkemedel innehåller den aktiva substansen bisoprololfumarat som tillhör en grupp läkemedel som kallas betablockerare. Bisoprolol används tillsammans med andra läkemedel för att behandla stabil hjärtsvikt.


Hjärtsvikt uppstår när hjärtmuskeln är för svag för att pumpa runt blodet i cirkulationen tillräckligt effektivt. Detta resulterar i andfåddhet och svullnad.


Bisoprolol dämpar pulsen och gör att hjärtat pumpar runt blodet i kroppen effektivare.


Bisoprololfumarat som finns i Bisomyl kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Bisomyl


Ta inte Bisomyl:Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Bisomyl om du:


Under behandlingen

Tala med läkare eller apotekspersonal om du:


Barn och ungdomar

Ingen information finns tillgänglig om behandling av barn och ungdomar.


Andra läkemedel och Bisomyl


Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du redan tar eller använder något av följande eftersom de kan påverka medicinen:


Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.Fertilitet, graviditet och amning:

Bisomyl kan vara skadligt för graviditeten och/eller för barnet (ökad risk för för tidig födsel, missfall, tillväxthämning, låg blodsockernivå och minskad puls hos barnet).

Ta därför intedetta läkemedel om du är gravid.


Det är inte känt om bisoprolol utsöndras i bröstmjölk. Amning rekommenderas därför inteunder behandling med detta läkemedel.


Det finns ingen information om bisoprolols påverkan på fertilitet.

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Körförmåga och användning av maskiner:

Bisoprolol orsakar ibland yrsel och trötthet (se ”Eventuella biverkningar”). Om du drabbas av dessa biverkningar ska du inteköra bil och inte använda maskiner. Dessa biverkningar inträffar sannolikt i början av behandlingen eller om man ändrar mängden bisoprolol som du tar.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Bisomyl innehåller:


Laktos – Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


5 mg tabletter:

Tartrazin (E102) – kan orsaka allergiska reaktioner


10 mg tabletter:

Para-orange (E110) – kan orsaka allergiska reaktioner


3. Hur du tar Bisomyl


Innan du börjar ta Bisomyl ska du behandlas med andra mediciner för hjärtsvikt inklusive ACE-hämmare, ett urindrivande läkemedel, och kanske också en hjärtglykosid.


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Vuxna


Behandling med bisoprolol måste inledas med en låg dos och ökas gradvis.Din läkare kommer att avgöra hur dosen ska ökas och det kommer vanligtvis att göras på följande sätt:

1,25 mg bisoprolol en gång per dag i en vecka


Den högsta rekommenderade dagliga dosen är 10 mg bisoprolol.


Beroende på hur bra du tål läkemedlet kan din läkare också besluta sig för att förlänga tiden mellan dosökningarna.Om tillståndet förvärras eller om du inte längre tål läkemedlet kan det vara nödvändigt att minska dosen igen eller att avsluta behandlingen. För vissa patienter kan en underhållsdos lägre än 10 mg bisoprolol vara tillräcklig.


Din läkare kommer att tala om vad du ska göra.


Njur- eller leversjukdom

Din läkare kommer att vara extra noga med att ställa in dosen av Bisomyl.


Användning för barn och ungdomar

Användning av Bisomyl rekommenderas inteeftersom erfarenheterna av behandling av barn och ungdomar med detta läkemedel är otillräckliga.


Äldre

Normalt behövs ingen dosjustering. Start med lägsta möjliga dos rekommenderas.


Tala med din läkare eller apotekspersonal om du märker att dosen Bisomyl är för stark eller inte fungerar tillräckligt bra.


Administreringssätt


Om du har tagit för stor mängd av Bisomyl

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta omedelbartläkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Ta med förpackningen och eventuella tabletter som du fortfarande har kvar.


Om du har glömt att ta Bisomyl

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Ta nästa dos på rätt tid. Kontakta din läkare om du missar flera doser.


Om du slutar att ta Bisomyl

Om du plötsligt slutar ta Bisomyl är det troligt att du får biverkningar. Din läkare kommer att minska dosen långsamt under 2 veckor.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Följande biverkningar är viktiga och kräver omedelbar åtgärd om du drabbas av dem. Du ska sluta ta Bisomyl och uppsöka läkare omedelbart om följande symtom uppstår:


Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

långsam hjärtrytm


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

försämrad hjärtsvikt som orsakar andningssvårigheter och/eller vätskeansamling.Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

leverinflammation (hepatit) som ger magsmärtor, aptitlöshet och ibland gulsot med gula ögonvitor och hud och mörk urin


Om du känner dig yr eller svag, eller får andningssvårigheter, ska du kontakta läkare snarast möjligt.


Följande biverkningar har också rapporterats:


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se5. Hur Bisomyl ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn. Används före utgångsdatum som anges på kartongen och burken eller blisterförpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Blisterförpackningar: 1,25 mg och 2,5 mg: Förvaras vid högst 25°C. 5 mg och 10 mg:Förvaras vid högst 30°C. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Burkar: 1,25 mg och 2,5 mg: Förvaras vid högst 25°C. 5 mg och 10 mg:Förvaras vid högst 30°C. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt. Innehållet i öppnad burk ska användas inom 30 dagar. Förvara öppnad burk väl tillsluten.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration:

Varje filmdragerad tablett innehåller 1,25 mg, 2,5 mg, 5 mg eller 10 mg av den aktiva substansen bisoprololfumarat.


Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärna:

mikrokristallin cellulosa, vattenfri laktos (se avsnitt 2, ”Bisomyl innehåller:”), kolloidal vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat, natriumlaurilsulfat, kroskarmellosnatrium, gul järnoxid (E172)(endast 2,5 mg och 5 mg tabletter), röd järnoxid (E172) (endast 2,5 och 10 mg tabletter).

Filmdragering:

Titandioxid (E171), polydextros (E1200), hypromellos (E464), makrogol, svart järnoxid (E172) (endast 2,5 mg tabletter), gul järnoxid (E172) (endast 10 mg tabletter), tartrazin (E102) (endast 5 mg tabletter) (se avsnitt 2, ”Bisomyl innehåller:”), indigokarmin (E132) (endast 5 mg tabletter), para-orange (E110) (endast 10 mg tabletter)(se avsnitt 2, ”Bisomyl innehåller:”)


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar:


1,25 mg tablett:

Vita, ovala, bikonvexa filmdragerade tabletter, präglade med ’BL’ och ’1’ på ena sidan av tabletten och ’M’ på den andra.


2,5 mg tablett:

Gråa, ovala, bikonvexa filmdragerade tabletter med brytskåra, präglade med ’BL’ och ’2’ på vardera sidan om brytskåran på ena sidan av tabletten och ’M’ på andra sidan av tabletten.


5 mg tablett:

Svagt gula, ovala, bikonvexa filmdragerade tabletter med brytskåra, präglade med ’BL’ och ’4’ på vardera sidan om brytskåran på ena sidan av tabletten och ’M’ på andra sidan av tabletten.


10 mg tablett:

Svagt orangea, ovala, bikonvexa filmdragerade tabletter med brytskåra och präglade med ’BL’ och ’6’ på vardera sidan om brytskåran på ena sidan av tabletten och ’M’ på andra sidan av tabletten.


Bisomyl finns i blisterförpackningar innehållande 10, 20, 28, 30, 50, 56, 84, 98 och 100 filmdragerade tabletter och i burkar innehållande 10, 28, 30, 50, 56, 84, 98, 100, 500 och 1000 filmdragerade tabletter


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning:

Mylan AB

Box 23033

104 35 Stockholm


Tillverkare:

McDermott Laboratories Limited trading as Gerard Laboratories, 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Irland.

Generics [UK] Limited, Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1 TL, Storbritannien

Mylan Hungary Kft., H-2900, Komárom, Mylan útca.1, Ungern


Denna bipacksedel godkändes senast:2016-08-23