iMeds.se

Bisoprolol Krka


Bipacksedel: Information till patienten


Bisoprolol Krka 2,5 mg filmdragerade tabletter

Bisoprolol Krka 5 mg filmdragerade tabletter

Bisoprolol Krka 10 mg filmdragerade tabletter


bisoprololfumarat


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Bisoprolol Krka är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Bisoprolol Krka

3. Hur du använder Bisoprolol Krka

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Bisoprolol Krka ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Bisoprolol Krka är och vad det används för


Den aktiva substansen i Bisoprolol Krka är bisoprolol. Bisoprolol tillhör en grupp av läkemedel som kallas betablockerare. Dessa läkemedel verkar genom att påverka kroppens svar på vissa nervimpulser, särskilt i hjärtat. Denna påverkan innebär att bisoprolol sänker pulsen och gör att hjärtat pumpar runt blodet i kroppen mer effektivt. Samtidigt minskar hjärtats behov av blod och syresättning. Hjärtsvikt uppkommer då hjärtmuskulaturen är försvagad och oförmögen att pumpa tillräckligt med blod för att tillgodose kroppens behov.


Bisoprolol Krka används för att behandla:


Bisoprolol som finns i Bisoprolol Krkakan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Bisoprolol Krka


Använd inte Bisoprolol Krka:

Använd inte Bisoprolol Krka om du har något av följande besvär:


Använd inte Bisoprolol Krka om du har något av följande hjärtbesvär:


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Bisoprolol Krka.


Om du har något av följande tillstånd, ska du berätta det för din läkare innan du tar Bisoprolol Krka. Han eller hon kan vilja vidta särskilda försiktighetsåtgärder (t.ex. även ge annan behandling eller genomföra tätare kontroller):


Du ska också berätta för din läkare om du ska genomgå:


Andra läkemedel och Bisoprolol Krka

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Ta inte följande läkemedel tillsammans med Bisoprolol Krka utom på särskild inrådan från läkare:


Fråga läkare innan du tar följande läkemedel tillsammans med Bisoprolol Krka: du kan behöva gå på tätare läkarkontroller för ditt tillstånd:


Graviditet och amning

Det finns en risk för att Bisoprolol Krka kan skada barnet om det används under graviditet. Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Han eller hon kommer att avgöra om du kan ta Bisoprolol Krka under graviditet.


Det är inte känt om Bisoprolol Krka förs över i bröstmjölk. Därför rekommenderas inte amning under behandling med Bisoprolol Krka.


Barn och ungdomar

Bisoprolol Krka rekommenderas inte för användning till barn och ungdomar.


Körförmåga och användning av maskiner

Förmågan att köra eller använda maskiner kan påverkas, beroende på hur väl du tolererar läkemedlet. Var särskilt försiktig i början av behandlingen, när dosen ändras, liksom vid kombination med alkohol.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Bisoprolol Krka


Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.
Tabletterna ska sväljas med vätska och bör lämpligen intas på morgonen, med eller utan mat. Tabletterna får inte krossas eller tuggas.


Behandling med Bisoprolol Krka kräver regelbundna läkarkontroller. Detta är särskilt viktigt i början av behandlingen, under dosökning, samt då behandlingen avslutas. Behandling med Bisoprolol Krka är vanligtvis en långtidsbehandling.


Högt blodtryck och angina pectoris (kärlkramp)

Vuxna och äldre patienter

Dosen bör anpassas individuellt. Vanlig dos är 10 mg en gång dagligen. Beroende på hur du svarar på läkemedelsbehandlingen kan din läkare eventuellt minska dosen till 5 mg eller höja dosen till 20 mg. Den högsta dosen bör inte överskrida 20 mg dagligen.


Stabil kronisk hjärtsvikt

Vuxna och äldre patienter

Behandling med bisoprolol måste inledas vid en låg dos och ökas gradvis. Din läkare kommer att avgöra hur dosen ska höjas, och detta kommer normalt att göras på följande sätt:

1,25 mg en gång dagligen under en vecka


Rekommenderad maxdos är 10 mg bisoprolol per dag.


Beroende på hur bra du tål läkemedlet, kan läkaren också förlänga tiden mellan doshöjningarna. Om tillståndet förvärras eller om du inte längre tål läkemedlet, kan det vara nödvändigt att sänka dosen igen eller att avbryta behandlingen. För vissa patienter kan en lägre underhållsdos än 10 mg bisoprolol vara tillräcklig. Din läkare kommer att tala om vad du ska göra. Om du måste sluta helt med behandlingen, kommer läkaren normalt att instruera dig att sänka dosen gradvis, eftersom tillståndet annars kan förvärras.


Lever- eller njurinsufficiens

Normalt behövs ingen dosjustering för patienter med lätt till moderat försämrad njur- eller leverfunktion. Vid mycket nedsatt njurfunktion (kreatininclearance < 20 ml/min) eller en mycket nedsatt leverfunktion bör dagsdosen inte överstiga 10 mg bisoprolol.


Användning för barn och ungdomar

Bisoprolol Krka rekommenderas inte till barn.


Om du har tagit för stor mängd av Bisoprolol Krka

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Symtom på överdosering kan omfatta långsam puls, allvarliga andningssvårigheter, yrsel och darrningar (på grund av lågt blodsocker).


Om du har glömt att ta Bisoprolol Krka

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos, utan ta din ordinarie dos som vanligt nästa morgon.


Om du slutar att ta Bisoprolol Krka

Sluta aldrig att ta Bisoprolol Krka annat än på läkares inrådan. I annat fall kan ditt tillstånd förvärras kraftigt. Det är särskilt viktigt för patienter som behandlas för ischemisk hjärtsjukdom att behandlingen inte avbryts abrupt. Om behandlingen behöver avbrytas kan din läkare föreslå en gradvis nedtrappning av dosen.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, eller apotekspersonal.4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


För att förebygga allvarliga reaktioner ska du omedelbart prata med läkare om en biverkning är svår, uppträder plötsligt eller förvärras snabbt. De allvarligaste biverkningarna har samband med hjärtfunktionen:


Om du känner dig yr eller svag, eller får andningssvårigheter, ska du kontakta läkare snarast möjligt.


Ytterligare biverkningar anges nedan efter hur vanliga de är:


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

SE-751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se


5. Hur Bisoprolol Krka ska förvaras


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Fuktkänsligt.

Inga särskilda temperaturanvisningar.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Den aktiva substansen är bisoprololfumarat.

Varje Bisoprolol Krka 2,5 mg filmdragerad tablett innehåller 2,5 mg bisoprololfumarat.

Varje Bisoprolol Krka 5 mg filmdragerad tablett innehåller 5 mg bisoprololfumarat.

Varje Bisoprolol Krka 10 mg filmdragerad tablett innehåller 10 mg bisoprololfumarat.


Övriga innehållsämnen är: mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat typ A, povidon K30, kolloidal vattenfri kiseldioxid samt magnesiumstearat (E470b) i tablettkärnan.

Hypromellos 2910, makrogol 400, titandioxid (E171), talk, gul järnoxid (E172) endast för 5 mg och 10 mg filmdragerade tabletter och röd järnoxid (E172) endast för 5 mg och 10 mg filmdragerade tabletter, i filmdrageringen.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

2,5 mg: vit till nästan vit, oval, aningen bikonvex filmdragerad tablett, med brytskåra på ena sidan (längd 8,3 – 8, 7 mm, bredd 5,5 mm, tjocklek 3,2 – 3,7 mm). Tabletten kan delas i två lika stora doser.

5 mg: ljust brungul, oval, aningen bikonvex filmdragerad tablett, med brytskåra på ena sidan (längd 8,3 – 8, 7 mm, bredd 5,5 mm, tjocklek 3,2 – 3, 7 mm). Tabletten kan delas i två lika stora doser.

10 mg: ljust brungul, rund, aningen bikonvex filmdragerad tablett med fasade kanter och brytskåra på ena sidan (diameter 10,0 – 10, 3 mm, tjocklek 3,1 – 3,5 mm). Tabletten kan delas i två lika stora doser.


Blister (Alu/Alu folie): 10, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90 och 100 tabletter i en kartong.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


Innehavare av godkännande för försäljning

KRKA Sverige AB, Göta Ark 175, 118 72 Stockholm, Sverige


Tillverkare

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

eller

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Tyskland


Denna bipacksedel ändrades senast

2016-10-07

6