iMeds.se

Bisoprolol Orifarm

Information för alternativet: Bisoprolol Orifarm 2,5 Mg Tablett, Bisoprolol Orifarm 1,25 Mg Tablett, visa andra alternativ
Document: Bisoprolol Orifarm tablet PL change

Läkemedelsverket 2015-05-29

Bipacksedel: Information till patienten


Bisoprolol Orifarm 1,25 mg tabletter

Bisoprolol Orifarm 2,5 mg tabletter


bisoprololfumarat


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om:

1. Vad Bisoprolol Orifarm är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Bisoprolol Orifarm

3. Hur du tar Bisoprolol Orifarm

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Bisoprolol Orifarm ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Bisoprolol Orifarm är och vad det används för

Den aktiva substansen i detta läkemedel är bisoprololfumarat. Bisoprolol Orifarm tillhör en grupp läkemedel som kallas betablockerare. Dessa läkemedel verkar genom att påverka kroppens svar på vissa nervimpulser, särskilt i hjärtat. Denna påverkan leder till att bisoprolol gör så att hjärtrytmen blir långsammare och att hjärtat pumpar runt blodet i kroppen mer effektivt. Hjärtsvikt uppstår när hjärtmuskeln är svag och inte kan pumpa tillräckligt med blod för att tillgodose kroppens behov.

Bisoprolol används:

För att behandla stabil kronisk hjärtsvikt. Det tas i kombination med andra läkemedel som är lämpliga vid detta tillstånd (som ACE-hämmare, diuretika och hjärtglykosider).


Bisoprololfumarat som finns i Bisoprolol Orifarm kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Bisoprolol Orifarm


Ta inte Bisoprolol Orifarm:


Ta inte Bisoprolol Orifarm om du har något av följande tillstånd:


Ta inte Bisoprolol Orifarm tabletter om du har något av följande hjärtbesvär:


Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Bisoprolol Orifarm.


Var särskilt försiktig med Bisoprolol Orifarm:

Om du har något av följande tillstånd ska du tala om det för din läkare innan du tar detta läkemedel. Han eller hon kan vilja vidta särskilda försiktighetsåtgärder (t.ex. ge ytterligare behandling eller genomföra tätare kontroller):


Tala dessutom om för din läkare om du ska genomföra:


Andra läkemedel och Bisoprolol Orifarm:

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Ta inte följande läkemedel tillsammans med Bisoprolol Orifarm utom på särskild inrådan från din läkare:


Fråga din läkare innan du tar följande läkemedel tillsammans med Bisoprolol Orifarm, din läkare kan behöva kontrollera ditt tillstånd oftare:Graviditet och amning:

Ta inte Bisoprolol Orifarm gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Körförmåga och användning av maskiner:

Bisoprolol Orifarm kan orsaka biverkningar som kan påverka en persons körförmåga och förmåga att använda maskiner, särskilt under de första behandlingsveckorna. Du kan märka att din reaktionsförmåga är nedsatt särskilt om du också har konsumerat alkohol. Exempel på biverkningar inkluderar synstörningar, dåsighet och yrsel. Om du får någon av dessa biverkningar är det lämpligt att avstå från att köra och använda maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Bisoprolol Orifarm


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Bisoprolol Orifarm ska tas på morgonen innan, samtidigt med, eller efter frukost. Svälj tabletten/tabletterna hela med lite vatten, de får inte tuggas eller krossas.

Denna behandling ska alltid inledas av en läkare specialiserad inom hjärtmedicin eller invärtesmedicin.


Användning för barn och ungdomar

Bisoprolol Orifarm rekommenderas inte till barn.


Bisoprolol Orifarm 2,5 mg tabletter endast: Tabletten kan delas i två lika stora doser.


Stabil kronisk hjärtsvikt

Vuxna inklusive äldre:Behandling med bisoprolol måste inledas vid en låg dos och ökas gradvis.Din läkare kommer att avgöra hur dosen ska ökas och det kommer vanligtvis att göras på följande sätt:

1,25 mg bisoprolol en gång per dag i en vecka

2,5 mg bisoprolol en gång per dag i en vecka

3,75 mg bisoprolol en gång per dag i en vecka

5 mg bisoprolol en gång per dag i fyra veckor

7,5 mg bisoprolol en gång per dag i fyra veckor

10 mg bisoprolol en gång per dag som underhållsbehandling.

Den högsta rekommenderade dagliga dosen är 10 mg bisoprolol.

Beroende på hur bra du tål läkemedlet kan din läkare också besluta sig för att förlänga tiden mellan dosökningarna.Om tillståndet förvärras eller om du inte längre tål läkemedlet kan det vara nödvändigt att minska dosen igen eller att avsluta behandlingen. För vissa patienter kan en underhållsdos lägre än 10 mg bisoprolol vara tillräcklig. Din läkare kommer att tala om vad du ska göra. Om du måste sluta helt med behandlingen, kommer din läkare normalt att instruera dig att minska dosen gradvis, eftersom tillståndet annars kan förvärras.


Njur- eller leversjukdom:För patienter med svåra njur- eller leverbesvär bör dosen ökas mycket gradvis och försiktigt.


Högt blodtryck och kärlkramp (angina pectoris)

Vuxna och äldre:Den vanliga dosen för vuxna är 10 mg en gång per dag.Din läkare kan besluta att öka eller minska denna dos.


Njur- eller leversjukdom:För patienter med svåra njur- eller leverbesvär ska dosen inte överstiga 10 mg en gång per dag.


Om du har tagit för stor mängd av Bisoprolol Orifarm:

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Kontakta omedelbart läkare eller akutmottagning. Ta med denna bipacksedel och eventuella tabletter som du fortfarande har kvar. Du kan känna yrsel eller extrem trötthet, eller få tinnitus (ringningar i öronen).Om du har glömt att ta Bisoprolol Orifarm:

Om du glömmer att ta en dos ska du ta den såfort som du upptäcker det, om det inte snart är dags för nästa dos. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Om du slutar att ta Bisoprolol Orifarm:

Avsluta inte behandlingen plötsligt och ändra inte heller dosen utan att diskutera det med din läkare först. Om du behöver avsluta behandlingen måste det göras gradvis för att undvika biverkningar.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


För att förebygga allvarliga reaktioner ska du genast diskutera med läkare om en biverkan är svår, uppträder plötsligt eller snabbt blir värre. De mest allvarliga biverkningarna har samband med hjärtfunktionen:


långsam hjärtrytm (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

försämrad hjärtsvikt (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

långsam eller oregelbunden hjärtrytm (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

Om du känner dig yr eller svag eller har svårt att andas ska du kontakta läkare snarast möjligt.


Ytterligare biverkningar listas nedan efter hur vanliga de är:


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

trötthet, svaghetskänsla, yrsel, huvudvärk

köldkänsla eller domning i händer och fötter

lågt blodtryck

mag- eller tarmbesvär som illamående, kräkningar, diarré eller förstoppning.


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

sömnstörningar

depression

yrsel när man ställer sig upp

andningsbesvär hos patienter med astma eller kronisk lungsjukdom

muskelsvaghet, muskelkramper.


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

hörselproblem

allergisk snuva

minskat tårflöde

inflammation i levern vilket kan orsaka gulfärgning av huden eller ögonvitorna

vissa resultat av blodprover för kontroll av leverfunktion eller fettnivåer kan skilja sig från det normala

allergiliknande reaktioner som klåda, rodnad, utslag

försämrad erektion

mardrömmar, hallucinationer

svimning


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

irritation och rodnad i ögat (konjunktivit)

håravfall

uppträdande eller försämring av fjällande hudutslag (psoriasis), psoriasisliknande utslag.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se


5. Hur Bisoprolol Orifarm ska förvaras


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter utg.dat./EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Övriga upplysningar


Innehållsdeklaration:

Den aktiva substansen är bisoprololfumarat.

Varje 1,25 mg tablett innehåller 1,25 mg bisoprololfumarat.

Varje 2,5 mg tablett innehåller 2,5 mg bisoprololfumarat.


Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, vattenfri kolloidal kiseldioxid, kroskarmellosnatrium, natriumstärkelseglykolat (typ A) och magnesiumstearat.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar:

1,25 mg:Diameter 5 mm, vita till nästan vita, runda, bikonvexa tabletter.

2,5 mg: Diameter 6,5 mm, vita till nästan vita, runda, bikonvexa tabletter med en brytskåra på ena sidan.


Bisoprolol Orifarm 2,5 mg tabletter endast: Tabletten kan delas i två lika stora doser.


2,5 mg: Kartonger med 7, 10, 28, 30, 98 och 100 tabletter

1,25 mg: Kartonger med 7, 10, 20, 21, 28, 30, 98 och 100 tabletter


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:

Orifarm Generics A/S

Energivej 15

5260 Odense S

Danmark


Lokal företrädare:

Orifarm Generics AB,

Box 56048

102 17 Stockholm

info@orifarm.com


För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta den lokala företrädaren för innehavaren av godkännande för försäljning Orifarm Generics AB.


Denna bipacksedel ändrades senast:2015-05-29