iMeds.se

Bivalirudin Cipla

Document: Bivalirudin Cipla powder for concentrate for solution for injection or infusion PL change

Bipacksedel: Information till användaren


Bivalirudin Cipla 250 mg pulver till koncentrat till injektions-/infusionsvätska, lösning.


bivalirudin


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Bivalirudin Cipla är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Bivalirudin Cipla

3. Hur du använder Bivalirudin Cipla

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Bivalirudin Cipla ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Bivalirudin Cipla är och vad det används för


Bivalirudin Cipla innehåller substansen bivalirudin, som är ett medel mot trombos. Medel mot trombos är läkemedel som förhindrar bildandet av blodproppar (trombos).


Bivalirudin Cipla används till patienter:


Bivalirudin som finns i Bivalirudin Cipla kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Bivalirudin Cipla


Använd inte Bivalirudin Cipla:


Tala med din läkare om du är osäker på detta.


Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du använder Bivalirudin Cipla:


Om du har behandlats med Bivalirudin Cipla efter en kardiell händelse ska du stanna på sjukhuset i minst 24 timmar. Där övervakas du för symtom eller tecken som liknar de symtom du upplevde vid den kardiella händelsen som resulterade i att du blev inlagd på sjukhus.


Barn och ungdomar

om du är barn (under 18 år) är detta läkemedel inte lämpligt för dig.


Andra läkemedel och Bivalirudin Cipla

Tala om för läkare


Dessa läkemedel kan öka risken för biverkningar som t.ex. blödningar när de ges samtidigt med Bivalirudin Cipla. Resultatet från blodprov som tas vid warfarin-behandling (INR-test) kan påverkas av Bivalirudin Cipla.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.


Bivalirudin Cipla ska inte användas vid en graviditet om det inte är mycket viktigt att du får det. Din läkare kommer att avgöra om behandlingen är lämplig för dig eller inte. Om du ammar kommer din läkare att avgöra om du ska få Bivalirudin Cipla.


Körförmåga och användning av maskiner

Effekten av detta läkemedel är kortvarig. Bivalirudin Cipla ges bara till patienter på sjukhus. Det är därför osannolikt att din förmåga att köra bil eller använda maskiner påverkas.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Bivalirudin Cipla innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 23 mg natrium per injektionsflaska d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.


3. Hur du använder Bivalirudin Cipla


Din behandling med Bivalirudin Cipla kommer att skötas av en läkare. Läkaren avgör hur mycket Bivalirudin Cipla du får, och gör iordning medicinen.


Dosen som ges beror på din kroppsvikt och vilken typ av behandling du får.


Dosering


För patienter med akut koronarsyndrom (AKS) som behandlas medicinskt är den rekommenderade startdosen:

0,1 mg/kg kroppsvikt som en intravenös injektion som åtföljs av en infusion (dropp) i en ven med 0,25 mg/kg kroppsvikt per timme i upp till 72 timmar.


Om du därefter behöver genomgå en perkutan koronar interventionsbehandling kommer dosen att ökas till:


Om du behöver genomgå en bypassoperation i hjärtats kranskärl, kommer behandlingen med bivalirudin antingen att avbrytas en timme före operationen eller så ges ytterligare en dos om 0,5 mg/kg kroppsvikt som injektion följt av infusion av 1,75 mg/kg kroppsvikt per timme under den tid operationen varar.


För patienter som startar med perkutan koronar interventionsbehandling (PCI) är den rekommenderade dosen:

0,75 mg/kg kroppsvikt som en intravenös injektion som omedelbart åtföljs av en infusion (dropp) i en ven på 1,75 mg/kg kroppsvikt per timme i minst den tid PCI varar. Den intravenösa infusionen kan fortsätta med den här dosen i upp till 4 timmar efter PCI och för STEMI-patienter (patienter med allvarlig hjärtattack) ska den fortsätta med den här dosen i upp till 4 timmar. Infusionen kan följas av en infusion med en lägre dos på 0,25 mg/kg kroppsvikt i ytterligare 4 till 12 timmar.


Om du har njurproblem kan dosen Bivalirudin Cipla behöva minskas.


Hos äldre personer kan det hända att dosen behöver minskas om njurfunktionen är nedsatt.


Läkaren bestämmer hur länge du ska behandlas.


Bivalirudin Cipla ges genom en injektion som följs av en infusion (dropp) i en ven (aldrig i en muskel). Detta utförs och övervakas av en läkare med erfarenhet av att behandla patienter med hjärtsjukdomar.


Om du har fått för stor mängd av Bivalirudin Cipla

Din läkare kommer att vidta lämplig åtgärd, inklusive avsluta behandlingen med läkemedlet och övervaka dig noggrant för tecken på skadliga effekter.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta din läkare.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Om du får någon av följande biverkningar (som kan vara allvarliga):


Den vanligaste (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare) allvarligaste biverkningen vid behandling med Bivalirudin Cipla är större blödningar som kan uppkomma inuti kroppen (t.ex. mage, matsmältningsapparaten (inklusive blod i kräkningar eller i avföring), buk, lungor, ljumske, urinblåsa, hjärta, ögon, öra, näsa eller hjärna). De kan i sällsynta fall resultera i stroke eller vara dödliga. Svullnad eller smärta i ljumske eller arm, ryggont, blåmärken, huvudvärk, blod i upphostningar, rosa eller röd urin, svettning, känsla av svimfärdighet, illamående eller yrsel på grund av lågt blodtryck kan vara tecken på en inre blödning. Det är mer sannolikt att blödning uppkommer när Bivalirudin Cipla används i kombination med andra antikoagulationsmedel eller antitrombosmedel (se avsnitt 2 ”Andra läkemedel och Bivalirudin Cipla”).


Blödning och blåmärke vid injektionsstället (efter PCI) som kan vara smärtsam. I sällsynta fall kan kirurgi behövas för att laga blodkärlet i ljumsken (fistel, pseudoaneurysm) (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare). En mindre vanlig biverkning (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare) är lågt antal blodplättar, vilket kan förvärra eventuella blödningar. Blödning i tandköttet (mindre vanligt, kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare) är vanligtvis inte allvarligt.


Allergiska reaktioner är mindre vanligt (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare) och är vanligtvis inte allvarliga men kan i vissa fall bli allvarliga och i sällsynta fall dödliga på grund av lågt blodtryck (chock). De kan börja med begränsade symtom som klåda, rodnad, utslag eller små knottror på huden. Ibland kan reaktionerna bli allvarligare med klåda i svalget, trånghetskänsla i svalget, svullen tunga, svullet ansikte eller svullna ögon eller läppar, pipande andning, svårigheter att andas eller att andas ut (väsande andning).


Trombos (blodpropp) är en mindre vanlig biverkning (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare) som kan leda till allvarliga eller dödliga komplikationer som hjärtattack.Trombos omfattar artärtrombos (blodpropp i hjärtats artärer eller i en stent som känns som en hjärtattack och som även kan vara dödlig) och/eller trombos i katetern, varav båda är sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare).


Om du får någon av följande biverkningar (som kan vara mindre allvarliga):


Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

mindre blödning


Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till än 1 av 10 användare):


Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till än 1 av 100 användare):

illamående och/eller kräkningar


Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till än 1 av 1 000 användare):


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Bivalirudin Cipla ska förvaras


Eftersom Bivalirudin Cipla är ett läkemedel som endast administreras på sjukhus ansvarar sjukvårdspersonalen för förvaringen av Bivalirudin Cipla.


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Färdigberett koncentrat: Kemisk och fysikalisk stabilitet under användning har visats för 24 timmar vid 2 °C‑8 °C. Förvaras i kylskåp (2 °C‑8 °C). Får ej frysas.


Spädd lösning: Kemisk och fysikalisk stabilitet under användning har visats för 24 timmar vid 25 °Coch vid 2 °C‑8 °C.Förvaras vid högst 25 °C. Får ej frysas.


Ur ett mikrobiologiskt perspektiv bör produkten användas omedelbart. Om den inte används omedelbart är förvaringstid och lagringsförhållanden användarens ansvar och bör normalt inte överskrida 24 timmar vid 2 °C‑8 °C, om inte beredning/spädning skett under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.


Lösningen ska vara en klar, färglös lösning, utan några synliga partiklar.


Läkaren kommer att inspektera lösningen och kassera den om den innehåller partiklar eller är missfärgad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Bivalirudin Cipla är ett vitt till benvitt frystorkat pulver i en 10 ml injektionsflaska (typ 1 glas), med en propp (butylgummi) och förslutning (aluminium), som innehåller 250 mg bivalirudin.


Förpackningssorlekar: 1 och 10 injektionsflaskor.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


Innehavare av godkännande för försäljning

Cipla (EU) Limited

Hillbrow House, Hillbrow Road

Esher, Surrey KT10 9NW

Storbritannien


Tillverkare

S&D Pharma CZ, spol. s r.o.

Theodor 28, 273 08 Pchery (Pharmos a.s. facility)

Tjeckien


Cipla Europe NV

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerp

Belgien


CIPLA (EU) Limited

20 Balderton Street

London, W1K 6TL

Storbritannien


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:


Medlemsstat

Namn

Storbritannien, Spanien, Frankrike, Sverige

Bivalirudin Cipla

Tyskland

Bivastat

Italien

Bivalirudina Cipla


Denna bipacksedel ändrades senast: 2016-08-24


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:


Sjukvårdspersonal ska läsa produktresumén för fullständig förskrivningsinformation.


Bivalirudin Cipla är indicerat som antikoagulans till vuxna patienter som genomgår perkutan koronarintervention (PCI), inklusive patienter med ST-höjningsinfarkt (STEMI) som genomgår primär PCI.


Bivalirudin Cipla är även indicerat för behandling av vuxna patienter med instabil angina/icke-ST höjningsinfarkt (UA/NSTEMI) som ska genomgå brådskande eller tidig intervention.


Bivalirudin Cipla ska administreras tillsammans med acetylsalicylsyra och klopidogrel.


Instruktioner för beredning


Aseptiska förhållanden ska iakttas vid beredning och administrering av Bivalirudin Cipla.


Tillsätt 5 ml sterilt vatten för injektionsvätska till en injektionsflaska av bivalirudin och snurra varsamt tills allt löst sig och lösningen är klar. 1 ml färdigberett koncentrat innehåller 50 mg bivalirudin.


Dra upp 5 ml från injektionsflaskan och späd ytterligare i en total volym om 50 ml med 5 % glukoslösning för injektion eller 9 mg/ml (0,9 %) natriumkloridlösning för injektion för att erhålla en slutlig koncentration om 5 mg/ml bivalirudin.


Det färdigberedda koncentratet/spädda lösningen ska inspekteras visuellt avseende partiklar och

missfärgning. Lösningar som innehåller partiklar ska inte användas.


Det färdigberedda koncentratet/spädda lösningen ska vara en klar, färglös lösning, utan några synliga partiklar.


Destruktion


Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.


Inkompatibiliteter


Följande läkemedel bör inte administreras i samma intravenösa kateter som bivalirudin, eftersom de ger upphov till dim- och mikropartikelbildning, eller kraftiga utfällningar: alteplas, amiodaronhydroklorid, amfotericin B, klorpromazinhydroklorid, diazepam, proklorperazinedisylat, reteplas, streptokinas och vankomycinhydroklorid.


Följande sex läkemedel visar inkompatibiliteter i doskoncentration med bivalirudin. I avsnitt 6.2 i produktresumén finns en sammanställning av kända kompatibla och inkompatibla koncentrationer av dessa föreningar. Läkemedlen som är inkompatibla med bivalirudin vid högre koncentrationer är: dobutaminhydroklorid, famotodin, haloperidollaktat, labetalolhydroklorid, lorazepam och prometazinhydroklorid.


Kontraindikationer


Bivalirudin är kontraindicerat hos patienter med:Dosering


Patienter som genomgår PCI, inklusive patienter med ST-höjningsinfarkt (STEMI) som genomgår primär PCI


Den rekommenderade dosen bivalirudin för patienter som genomgår PCI är en intravenös bolusdos på 0,75 mg/kg kroppsvikt omedelbart följt av en intravenös infusion på 1,75 mg/kg kroppsvikt/timme under hela ingreppets längd som minst. Infusionen på 1,75 mg/kg kroppsvikt/timme kan fortsätta i upp till 4 timmar efter PCI och med en reducerad dos på 0,25 mg/kg kroppsvikt/timme i ytterligare 4‑12 timmar när det är kliniskt befogat. Hos STEMI-patienter ska infusionen på 1,75 mg/kg kroppsvikt/timme fortsätta i upp till 4 timmar efter PCI och fortsätta med en reducerad dos på 0,25 mg/kg kroppsvikt/timme i 4‑12 timmar när det är kliniskt befogat (se avsnitt 4.4 i produktresumén).


Patienter ska monitoreras noga efter primär PCI avseende tecken och symtom på myokardischemi.


Patienter med instabil angina/icke-ST-höjningsinfarkt (UA/NSTEMI)


Rekommenderad startdos av bivalirudin till medicinskt behandlade patienter med akut koronart syndrom (AKS) är en intravenös bolusdos på 0,1 mg/kg åtföljt av en infusion på 0,25 mg/kg/timme. De patienter som avses behandlas medicinskt kan fortsätta infusionen av 0,25 mg/kg/timme i upp till 72 timmar.


Om den medicinskt behandlade patienten går vidare till PCI administreras ytterligare en bolus på 0,5 mg/kg av bivalirudin innan åtgärden genomförs och infusionen ökas till 1,75 mg/kg/timme under hela ingreppets längd.


Efter PCI-ingreppet kan infusion fortsätta med den lägre dosen 0,25 mg/kg/timme under 4‑12 timmar om kliniskt behov föreligger.


Patienter som remitteras till koronar bypassoperation (CABG) utan hjärt-lungmaskin ska fortsätta med den intravenösa infusionen av bivalirudin fram till operationen. Omedelbart före operationen administreras en bolusdos på 0,5 mg/kg åtföljt av en intravenös infusion på 1,75 mg/kg/timme under hela operationen.


Patienter som remitteras till koronar bypassoperation (CABG) med hjärt-lungmaskin ska fortsätta med den intravenösa infusionen av bivalirudin fram till 1 timme före operationen. Då avbryts infusionen och patienten behandlas med ofraktionerat heparin (UFH).


För att säkerställa lämplig administrering av bivalirudin ska det fullständigt upplösta, färdigberedda koncentratet och den spädda lösningen blandas noga före administrering (se avsnitt 6.6 i produktresumén). Bolusdosen ska administreras snabbt intravenöst för att säkerställa att patienten får hela bolusdosen före ingreppet.


Intravenösa infusionsslangar ska förberedas med bivalirudin för att säkerställa kontinuerlig läkemedelsinfusion efter bolustillförsel.


Infusionsdosen ska initieras omedelbart efter att bolusdosen har administrerats för att säkerställa tillförsel till patienten före ingreppet, och ska fortgå oavbrutet under tiden ingreppet pågår. Säkerhet och effekt av en bolusdos bivalirudin utan påföljande infusion har inte studerats och rekommenderas inte även om en kort PCI planeras.


En ökning av den aktiverade koagulationstiden (ACT) kan användas som en indikation på att en patient har fått bivalirudin.


Nedsatt njurfunktion


Bivalirudin är kontraindicerat vid kraftigt nedsatt njurfunktion (GFR < 30 ml/min) och även till dialysberoende patienter (se avsnitt 4.3 i produktresumén).


Hos patienter med lätt eller måttlig njurinsufficiens ska AKS-dosen (0,1 mg/kg bolus /0,25 mg/kg/timme infusion) ej justeras.


Patienter med måttligt nedsatt njurfunktion (GFR 30–59 ml/min) som genomgår PCI (oavsett om de behandlas med bivalirudin för AKS eller inte) ska erhålla en lägre infusionshastighet på 1,4 mg/kg/timme. Bolusdosen ska vara densamma som beskrivs vid doseringen ovan för AKS eller PCI.


Nedsatt leverfunktion


Ingen dosjustering krävs.


(Fullständig information om dosering finns i avsnitt 4.2 i produktresumén.)


Hållbarhet


2 år.


Färdigberett koncentrat: Kemisk och fysikalisk stabilitet under användning har visats för 24 timmar vid 2 °C–8 °C. Förvaras i kylskåp (2 °C–8 °C). Får ej frysas.


Spädd lösning: Kemisk och fysikalisk stabilitet under användning har visats för 24 timmar vid 25 °C och vid 2 °C-8 °C. Förvaras vid högst 25 °C. Får ej frysas.


Ur ett mikrobiologiskt perspektiv bör produkten användas omedelbart. Om den inte används omedelbart är förvaringstid och lagringsförhållanden användarens ansvar och bör normalt inte överskrida 24 timmar vid 2 °C‑8 °C, om inte beredning/spädning skett under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.

9