iMeds.se

Blocadren Depot

Information för alternativet: Blocadren Depot 5 Mg/Ml Depotögondroppar, Blocadren Depot 2,5 Mg/Ml Depotögondroppar, visa andra alternativ
Document: Blocadren Depot eye drops, prolonged release PL change

Läkemedelsverket 2014-12-01

Bipacksedel


Blocadren Depot 2,5 mg/ml depotögondroppar

Blocadren Depot 5 mg/ml depotögondroppar


Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med en annan dosering än angiven i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordi­nation och anvisningarna på läkemedelsförpackningen.


Vad innehåller Blocadren Depot?

Verksamt innehållsämne:Timololmaleat motsvarande timolol 2,5 mg/ml respektive 5 mg/ml.

Övriga innehållsämnen:Heteropolysackarid framställd av gellangummi, mannitol, trometamol, bensododeciniumbromid 0,12 mg/ml (konserveringsmedel) och vatten för injektionsvätskor.


Hur verkar Blocadren Depot?

Blocadren Depot är en så kallad beta-blockerare, som sänker trycket i ögat huvudsakligen genom att minska produktionen av vätska i ögat.


Innehavare av försäljningstillstånd/Information lämnas av

Innehavare av försäljningstillstånd:

Santen Oy

Niittyhaankatu 20

33720 Tampere

Finland

Tillverkare

Merck Sharp & Dohme B.V.

P.O. Box 581

2003 PC Haarlem

Nederländerna

Information lämnas av:

SantenPharma AB

Solna Torg 3

171 45 Solna

Tel. 08-444 75 60
Vad används Blocadren Depot för?

Blocadren Depot används för att sänka ett förhöjt tryck i ögat och vid grön starr (glaukom).


När ska Blocadren Depot inte användas?

Använd inte Blocadren Depot ögondroppar:


Om du är tveksam om du ska ta Blocadren Depot ögondroppar, kontakta din läkare.


Att tänka på innan och under tiden du använder Blocadren Depot

Tala med läkare innan du använder detta läkemedel om du har eller tidigare har haft:


Tala om för din läkare innan du genomgår en operation att du använder Blocadren Depotögondroppar eftersom timolol kan förändra effekterna av läkemedel som används vid narkos.


Berätta för din läkare om eventuella medicinska problem som du har eller har haft, speciellt svårbehandlad diabetes, allvarlig njursjukdom, claudicatio intermittens (fönstertittarsjuka) samt allergier. Om du misstänker att Blocadren Depot ögondroppar orsakar en allergisk reaktion (t.ex. hudutslag, röda ögon eller klåda i ögonen) avbryt behandlingen och kontakta läkare snarast möjligt.


Det är ännu okänt om Blocadren Depot ögondroppar har någon negativ effekt på kontaktlinser. Om du bär kontaktlinser kontakta din läkare för rådgivning innan du använder Blocadren Depot ögondroppar.


Kontakta din läkare om du får en ögoninfektion, får en ögonskada, genomgått ögonkirurgi, eller får en reaktion såsom nya eller förvärrade symtom.


Blocadren Depot ögondroppar bör inte ges till barn (erfarenhet saknas).


Barn

Timolol ögondroppar ska i allmänhet användas med försiktighet hos unga patienter. Hos nyfödda, spädbarn och yngre barn ska timolol användas med extrem försiktighet. Om hosta, väsande andning, onormal andning eller onormala pauser i andningen (apné) uppkommer, ska användningen av detta läkemedel avbrytas omedelbart. Kontakta läkare så snart som möjligt. En bärbar apné-mätare kan också vara till hjälp.


För användning av timolol hos spädbarn och barn finns endast väldigt begränsad mängd data tillgängligt. Timolol, det aktiva innehållsämnet i Blocadren Depot, studerades t ex i en liten klinisk studie hos spädbarn och barn från 12 dagar till 5 års ålder med förhöjt tryck i ögat/ögonen eller med diagnosen glaukom. För mer information, prata med läkare.


Graviditet

Använd inte Blocadren Depot ögondroppar om du är gravid, såvida inte din läkare anser att det är nödvändigt. Risk finns att fostret påverkas.


Amning

Använd inte Blocadren Depot omdu ammar.Timolol kan överföras till bröstmjölken.

Om du ammar, rådfråga läkare innan du tar detta läkemedel.


Trafikvarning

Blocadren Depot kan ibland ge yrsel och dimsyn (i ½ - 5 minuter efter indroppning) och kan då påverka din förmåga att utföra vissa uppgifter såsom att framföra fordon eller använda maskiner.


Vad ska du undvika när du använder Blocadren Depot?

Blocadren Depot ögondroppar kan påverka eller påverkas av andra läkemedel du använder, även andra ögondroppar mot glaukom.


Tala om för din läkare om du använder eller tänker använda


Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du använder eller nyligen använt några andra läkemedel, även receptfria läkemedel.


Hur ska du använda Blocadren Depot? (Dosering)

Använd alltid Blocadren Depot ögondroppar helt enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Vanlig dosering:1 droppe lösning i det angripna ögat (ögonen) en gång dagligen.


Om Blocadren Depot ögondroppar används tillsammans med andra ögondroppar bör medicinerna ges med minst 10 minuters mellanrum (Blocadren Depot ögondroppar droppas sist).


Ändra inte doseringen utan att rådgöra med läkare. Om du måste avbryta behandlingen kontakta läkare omgående.


Om du glömt bort att ta en dos, ta den så fort som möjligt. Om det däremot börjar bli dags att ta nästa dos hoppa då över den bortglömda dosen och följ sedan regel­bundet doseringsschema.


Se till att flaskans spets inte vidrör ögat, huden eller något föremål, eftersom detta kan leda till eventuell bakterieförorening av dropparna, som kan orsaka ögoninfektioner. Sådan infektion kan leda till allvarlig ögonskada.


Bruksanvisning


Se till att förseglingsremsan på framsidan av flaskan är obruten innan du använder flaskan för första gången. En springa mellan flaskan och hatten är normalt för en oöppnad flaska.

Öppna i pilarnas riktning►Förseglingsremsa►


2. Öppna flaskan genom att dra bort förseglingsremsan. Vänd den förslutna flaskan upp och ner och skaka lätt före varje indroppning. Det är inte nödvändigt att skaka mer än gång. Skruva av hatten genom att vrida i pilarnas riktning.


Springa mellan lock och flaska►Tryck här►
3. Luta huvudet bakåt eller ligg ner och dra ner det undre ögonlocket vid tinningssidan så att en ficka bildas mellan ögonlock och öga. Vänd flaskan upp och ner och tryck lätt på det markerade stället på flaskan så att en droppe hamnar i ögat, enligt anvisning. Vidrör inte ögat eller ögonlocket med pipen på flaskan.


Tryck härNär du använt Blocadren Depot ögondroppar, håll ett finger vid ögonvrån, vid näsan i

2 minuter. Det förhindrar att timolol når övriga delar av kroppen.


Efter användning skruvas hatten på igen. Se till att inte skruva fast hatten alltför hårt.


Hålet i flaskpipen är utformat så att dropparna får rätt storlek, därför ska du inte själv försöka göra hålet i pipen större.

När du använt färdigt flaskan kommer det att finnas en viss mängd Blocadren Depot kvar. Det är normalt eftersom en extra mängd Blocadren Depot ögondroppar har tillsatts. Du kommer att få ut den mängd Blocadren Depot ögondroppar som din läkare har förskrivit. Försök inte avlägsna den överblivna lösningen ur flaskan.

Barn:

Behandling med timolol bör föregås av en grundlig läkarundersökning. Läkaren kommer noggrant utvärdera risker och fördelar då behandling med timolol övervägs. Om fördelarna överväger riskerna är det rekommenderat att använda den lägsta aktiva läkemedelskoncentration som finns tillgänglig, en gång dagligen. Med hänsyn till ”användning hos barn”, kan den aktiva läkemedelskoncentrationen 0,1% vara tillräcklig för att kontrollera trycket i ögat. Om trycket inte är tillräckligt kontrollerat med denna dos, kan applicering två gånger dagligen med 12-timmars intervall vara nödvändigt. Patienter, speciellt nyfödda, ska observeras noggrant en till två timmar efter första dosen och noggrann övervakning avseende biverkningar bör göras fram tills att operation genomförts.


Administreringssätt

Endast en droppe av timolol ska ges per doseringstillfälle.


Efter indroppningen slut ögonen så länge som möjligt (cirka 3-5 minuter) och tryck med ett finger i ögonvrån, vid näsan, under cirka en minutför att förhindrar att timolol når övriga delar av kroppen.


Behandlingstid:

För tillfällig behandling hos barn.


Vad händer om du tagit för stor dos?

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen för rådgivning (tfn 112).


Vilka biverkningar kan Blocadren Depot ge?

Liksom alla läkemedel kan Blocadren Depot ögondroppar orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Du kan vanligtvis fortsätta att använda dropparna, om inte biverkningarna är allvarliga. Om du är orolig tala med läkare eller apotekspersonal. Sluta inte att använda Blocadren Depot ögondroppar utan att tala med din läkare.


Liksom för andra ögonläkemedel, tas timololupp i blodet. Detta kan orsaka biverkningar som liknar de som kan ses för betablockerare som tas via munnen (oralt) eller ges med injektion. Förekomsten av biverkningar efter att läkemedel har droppats i ögat är lägre än då läkemedel tas via munnen eller med injektion. I de uppräknade biverkningarna ingår rektioner som setts inom gruppen betablockerare för användning i ögonen:


Allergiska reaktioner som påverkar hela kroppen inklusive angioödem (svullnad under huden som kan uppträda i ansikte, armar och ben, och kan göra det svårt att svälja och att andas), nässelfeber, lokala och allmänna utslag, klåda, plötslig allvarlig livshotande allergisk reaktion.


Låg blodsockernivå.


Sömnsvårigheter, depression, mardrömmar, minnesförlust.


Svimning, stroke (slaganfall), minskad blodtillförsel till hjärnan, förvärrade symtom på myastenia gravis(muskelsjukdom), yrsel, onormala känselförnimmelser (stickningar eller myrkrypningar i huden), huvudvärk, ringande ljud i öronen tinnitus.


Ögonirritation (t ex brännande, stickande, kliande känsla, tårflöde, röda ögon), dimsyn, som kan kvarstå ½ - 5 minuter efter indroppningen, klibbiga ögonfransar, känsla av "skräp i ögat", smärta, ögonlocksinflammation, hornhinneinflammation, avlossning av den blodkärlsinnehållande hinna som ligger under näthinnan efter filtrationskirurgi vilket kan ge synstörning, synstörningar inklusive brytningsfel (i vissa fall p g a utsättande av läkemedel som används för sammandragning av ögats pupill), minskad känslighet i hornhinnan, torra ögon, skada på hornhinna (skada på ögats yttre lager), hängande övre ögonlock (som gör att ögat är till hälften stängt), dubbelseende.


Långsam hjärtrytm, bröstsmärta, hjärtklappning, ödem (vätskeansamling), en typ av hjärtrytmrubbning (atrioventrikulärt block), kronisk hjärtsvikt (hjärtsjukdom med andfåddhet, svullna fötter och ben på grund av vätskeansamling), hjärtattack, hjärtsvikt.


Lågt blodtryck, Raynauds fenomen, kalla händer och fötter, kramp i benen eller kramp i benen vid gång (claudicatio).


Kramp i luftvägarna (företrädesvis hos personer med befintlig sjukdom), andningssvårigheter, hosta.


Inflammatorisk autoimmun sjukdom, SLE (Systemisk lupus erytematosus),.


Smakförändringar, illamående, matsmältningsbesvär (dyspepsi), diarré, muntorrhet, buksmärta, kräkning.


Håravfall, utslag med vitt till silveraktigt utseende (psoriasisliknande utslag) eller förvärrad psoriasis.


Muskelvärk som inte är orsakad av träning.


Nedsatt sexuell funktion, minskad sexlust, Peyroniés sjukdom (som kan orsaka krökning av penisen).


Muskelsvaghet/trötthet.


Om någon av biverkningarna blir allvarlig eller om du får biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel, kontakta din läkare eller apotekspersonal.


Hur ska Blocadren Depot förvaras?

Förvaras i originalförpackningen, ljuskänsligt. Får inte frysas.

Används före utgångsdatum som finns på förpackningen. Öppnad flaska är hållbar 1 månad. Börja med en ny flaska även om det finns lösning kvar i den gamla.

Ögondropparna förvaras oåtkomligt för barn.

Av miljö- och säkerhetsskäl bör överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.


Vill du veta mer kontakta din läkare eller närmaste apotek.


Denna bipacksedel uppdaterades: 2014-12-01