iMeds.se

Bloxazoc

Läkemedelsverket 2015-11-26

Bipacksedel: Information till användaren


Bloxazoc 25 mg depottabletter

Bloxazoc 50 mg depottabletter

Bloxazoc 100 mg depottabletter

Bloxazoc 200 mg depottabletter


metoprololsuccinat


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Bloxazoc är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Bloxazoc

3. Hur du tar Bloxazoc

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Bloxazoc ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Bloxazoc är och vad det användsför


Metoprololsuccinat tillhör en grupp läkemedel som kallas betablockerare. Metoprolol minskar effekten av stresshormoner på hjärtat i samband med fysisk och psykisk ansträngning. Det leder till att hjärtat slår långsammare (pulsen minskar) i dessa situationer.


Bloxazoc används för att behandla:


Bloxazoc används för att förebygga:


Bloxazoc används för behandling av högt blodtryck hos barn och ungdomar från 6-18 års ålder.


Metoprololsuccinat som finns i Bloxazoc kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Bloxazoc


Ta inte Bloxazoc:


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Bloxazoc.


Andra läkemedel och Bloxazoc

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Följande läkemedel kan öka den blodtryckssänkande effekten:


Bloxazoc med mat, dryck och alkohol

Bloxazoc kan tas med eller utan mat.


Graviditet och amning

Beta-receptorblockerare (inklusive metoprolol) kan minska hjärtfrekvensen hos fostret och det nyfödda barnet. Bloxazoc rekommenderas inte under graviditet och amning. Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Körförmåga och användning av maskiner

Bloxazoc kan göra att du känner dig trött och yr. Var noga med att du inte är påverkad av behandlingen innan du kör bil eller använder maskiner, särskilt vid förändringar i medicineringen och i samband med alkohol.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du tar Bloxazoc


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Bloxazoc depottablett är en läkemedelsform som ger en jämn effekt under hela dagen och som ska tas en gång dagligen med ett glas vatten på morgonen.

Bloxazoc 25 mg depottablett kan delas i två lika stora doser.

Bloxazoc 50 mg, 100 mg, 200 mg depottablett kan halveras för att underlätta nedsväljning, inte för att dela tabletten i två lika stora doser.

Bloxazoc tabletter (eller delade halvor) ska inte tuggas eller krossas. Sväljes med vätska.


Rekommenderad dos:

Högt blodtryck (hypertoni):

47,5-95 mg metoprololsuccinat (50-100 mg metoprololtartrat) en gång dagligen.


Krampaktig bröstsmärta (angina pectoris):

95-190 mg metoprololsuccinat (100-200 mg metoprololtartrat) en gång dagligen.


Oregelbundna hjärtslag (arytmier):

95-190 mg metoprololsuccinat (100-200 mg metoprololtartrat) en gång dagligen.


Förebyggande behandling efter en hjärtinfarkt:

190 mg metoprololsuccinat (200 mg metoprololtartrat) en gång dagligen.


Hjärtklappning p.g.a. hjärtsjukdom:

95 mg metoprololsuccinat (100 mg metoprololtartrat) en gång dagligen.


Förebyggande behandling mot migrän:

95-190 mg metoprololsuccinat (100-200 mg metoprololtartrat) en gång dagligen.


Patienter med stabil hjärtsvikt i kombination med andra läkemedel:

Startdosen är 11,88-23,75 mg metoprololsuccinat (12,5-25 mg metoprololtartrat) en gång dagligen. Dosen kan ökas successivt efter behov till maximalt 190 mg metoprololsuccinat (200 mg metoprololtartrat) en gång dagligen.


Patienter med nedsatt leverfunktion:

Om du har svårt nedsatt leverfunktion kan läkaren anpassa din dos. Följ alltid läkarens anvisningar.


Användning för barn och ungdomar

Bloxazoc rekommenderas inte till barn under 6 år. Använd alltid Bloxazoc för barn och ungdomar enligt läkarens anvisningar.

Läkaren beräknar dosen som är rätt för ditt barn. Dosen beror på barnets vikt.

Den rekommenderade startdosen vid högt blodtryck är 0,48 mg/kg metoprololsuccinat (0,5 mg/kg metoprololtartrat) en gång dagligen (en halv tablett Bloxazoc 25 mg för ett barn som väger 25 kg). Dosen kommer att anpassas till närmaste tablettstyrka. Hos patienter som inte svarar på 0,5 mg/kg metoprololtartrat, kan dosen ökas till 0,95 mg/kg metoprololsuccinat (1,0 mg/kg metoprololtartrat), får ej överstiga 50 mg metoprololtartrat. Hos patienter som inte svarar på 1,0 mg/kg metoprololtartrat, kan dosen ökas till 1,9 mg/kg metoprololsuccinat (2 mg/kg metoprololtartrat) en gång dagligen (1 tablett Bloxazoc 50 mg för ett barn som väger 25 kg). Doser över 190 mg metoprololsuccinat (200 mg metoprololtartrat) en gång dagligen har inte studerats hos barn och ungdomar.


Om du har tagit för stor mängd av Bloxazoc

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att ta Bloxazoc

Om du har glömt att ta en dos, ta den så snart du kommer ihåg det, fortsätt sedan som tidigare.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.


Om du slutar att ta Bloxazoc

Avbryt inte behandlingen med Bloxazoc plötsligt då det kan förvärra din hjärtsvikt och öka risken för hjärtattack. Ändra endast dosen eller avsluta behandlingen i samråd med din läkare.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare):

trötthet.


Vanliga (förekommer hos upp till 1 av 10 användare):


Mindre vanliga (förekommer hos upp till 1 av 100 användare):


Sällsynta (förekommer hos upp till 1 av 1 000 användare):


Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

SE-751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se


5. Hur Bloxazoc ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


InnehållsdeklarationÖvriga innehållsämnen är kiseldioxid, kolloidal, vattenfri; mikrokristallin cellulosa; hypromellos; natriumlaurylsulfat; polysorbat 80; glycerol; hydroxypropylcellulosa; etylcellulosa och natriumstearylfumarat i tablettkärnan och hypromellos; titandioxid (E171); talk och propylenglykol i filmdrageringen.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


25 mg: vit till benvit, oval, bikonvex, filmdragerad tablett med skåra på ena sidan av tabletten (dimension 8,5 mm x 4,5 mm). Ena sidan av skåran är märkt med ”C” och andra sidan av skåran är märkt med ”1”.


50 mg: vit till benvit, oval, något bikonvex, filmdragerad tablett med skåra på ena sidan av tabletten (dimension 10,5 mm x 5,5 mm). Ena sidan av skåran är märkt med ”C” och andra sidan av skåran är märkt med ”2”.


100 mg: vit till benvit, oval, bikonvex, filmdragerad tablett med skåra på ena sidan av tabletten (dimension 13 mm x 8 mm). Ena sidan av skåran är märkt med ”C” och andra sidan av skåran är märkt med ”3”.


200 mg: vit till benvit, oval, bikonvex, kapselformad filmdragerad tablett med skåra på båda sidor av tabletten (dimension 19 mm x 8 mm). Ena sidan av skåran på ena sidan av tabletten är märkt med ”C” och andra sidan av skåran är märkt med ”4”.


Bloxazoc finns i kartonger som innehåller 10, 14, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98 och 100 tabletter i blister.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien


Lokal företrädare

KRKA Sverige AB, Göta Ark 175, 118 72 Stockholm, Sverige


Tillverkare

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Tyskland


Denna bipacksedel ändrades senast


2015-11-26

6