iMeds.se

Bondil

Läkemedelsverket 2013-10-21

Bipacksedel: Information till användaren


Bondil 125 mikrogram uretralstift

Bondil 250 mikrogram uretralstift

Bondil 500 mikrogram uretralstift

Bondil 1000 mikrogram uretralstift


alprostadil


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Bondil är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Bondil

3. Hur du använder Bondil

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Bondil ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Bondil är och vad det användsför


Bondil innehåller den aktiva substansen alprostadil.


Bondil används vid behandling och diagnos av erektionsproblem.

Bondil ökar blodflödet i penis vilket leder till erektion.


Alprostadil som finns i Bondil kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotkespersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Bondil


Använd inte Bondil:


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Bondil:

om du vet att du har en blödningssjukdom eftersom ett felaktigt införande av Bondil kan

orsaka ytliga skador i urinröret, vilket kan ge en mindre blödning. Om du har en sjukdom som överförs med blodet kan detta öka risken för överföring av den sjukdomen till din partner.


Om din erektion varar 4 timmar eller längre ska läkare eller sjukvård omedelbart kontaktas.


Om din kvinnliga partner är gravid bör kondom användas vid samlag.


Andra läkemedel och Bondil

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel. Detta gäller särskilt vid användning av följande:


Graviditet och amning

Om din partner är gravid, om ni tror att din partner kan vara gravid eller om ni planerar att skaffa barn bör kondom användas vid samlag.


Körförmåga och användning av maskiner

Vid behandling med Bondil kan yrsel och svimning förekomma. Hos patienter som upplever dessa symtom kommer de vanligen vid insättandet eller inom en timme efter det att Bondil införts i urinröret. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Bondil


Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Dosen bestäms av läkaren som avpassar den individuellt för dig.

Vanlig startdos är 500 mikrogram. Om detta inte ger tillräcklig erektion ska du inte öka dosen på egen hand. Ta kontakt med läkaren som kommer att pröva en högre dos för dig.

Du ska inte använda mer än högst två doser inom en period på 24 timmar. Maximal engångsdos är 1000 mikrogram.


Bruksanvisning

Bondil bör vara rumstempererad vid användning.

Urinera innan du använder Bondil. Det går lättare att föra in applikatorn om urinröret är fuktigt. Läkemedlet löses upp i vätskan som finns kvar i urinröret.
1. Öppna foliepåsen och låt applikatorn glida ur påsen.