iMeds.se

Bortezomib Mylan


Bipacksedel: Information till användaren


Bortezomib Mylan 3,5 mg pulver till injektionsvätska, lösning

bortezomib


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Bortezomib Mylan är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Bortezomib Mylan

3. Hur du använder Bortezomib Mylan

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Bortezomib Mylan ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Bortezomib Mylan är och vad det användsför


Bortezomib Mylan innehåller den aktiva substansen bortezomib, en så kallad proteasomhämmare. Proteasomer spelar en viktig roll i styrningen av cellernas funktion och tillväxt. Genom att störa deras funktion kan bortezomib döda cancerceller.


Bortezomib Mylan används för behandling av multipelt myelom (en typ av benmärgscancer) hos patienter över 18 år:

- som enda läkemedel eller tillsammans med läkemedlen pegylerat liposomalt doxorubicin eller dexametason, till patienter vars sjukdom försämras (är progressiv) efter att de fått åtminstone en tidigare behandling och där stamcellstransplantation inte varit framgångsrikt eller varit olämpligt.

- i kombination med läkemedlen melfalan och prednison, till patienter vars sjukdom inte tidigare har behandlats och där kemoterapi i högdos med stamcellstransplantation inte är lämpligt.

- i kombination med läkemedlen dexametason eller dexametason tillsammans med talidomid för patienter vilkas sjukdom inte tidigare behandlats och innan behandling med högdoskemoterapi och stamcellstransplantation (induktionsbehandling).


Bortezomib Mylan används för behandling av mantelcellslymfom (en typ av cancer som påverkar lymfkörtlarna) hos patienter 18 år och äldre i kombination med läkemedlen rituximab, cyklofosfamid, doxorubicin och prednison, för patienter vilkas sjukdom inte tidigare har behandlats och för vilka stamcellstransplantation är olämplig.


Bortezomib som finns i Bortezomib Mylan kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Bortezomib Mylan


Använd inte Bortezomib Mylan:


Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Bortezomib Mylan.

Tala om för läkare om du har något av följande:


Du måste ta regelbundna blodprov före och under behandling med Bortezomib Mylan för att kontrollera antalet blodkroppar.


Tala om för läkare om du har mantelcellslymfom och får läkemedlet rituximab tillsammans med Bortezomib Mylan:

om du tror att har en leverinfektion (hepatit) nu eller om du har haft det tidigare. I ett fåtal fall har patienter som har haft hepatit B fått hepatit igen, vilket kan vara dödligt. Om du tidigare har haft hepatit B kommer du att kontrolleras noggrant av din läkare för tecken på aktiv hepatit B.


Du måste läsa bipacksedlarna för alla läkemedel som tas tillsammans med Bortezomib Mylan för information hörande till dessa läkemedel innan behandlingen med Bortezomib Mylan påbörjas. När talidomid används ska särskild uppmärksamhet fästas vid graviditetstest och preventiva åtgärder (se Graviditet och amning i detta avsnitt).


Barn och ungdomar

Bortezomib Mylan ska inte användas till barn och ungdomar därför att det inte är känt hur läkemedlet kommer att påverka dem.


Andra läkemedel och Bortezomib Mylan

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Tala särskilt om för din läkare om du använder läkemedel som innerhåller några av följande aktiva substanser:

- ketokonazol som används för att behandla svampinfektioner

- ritonavir som används för att behandla HIV-infektion

- rifampicin, ett antibiotikum som används för att behandla bakterieinfektioner

- karbamazepin, fenytoin eller fenobarbital som används för att behandla epilepsi

- johannesört (Hypericum perforatum) som används för depression eller andra tillstånd

- diabetesmedel som tas via munnen.


Graviditet och amning

Du ska endast använda Bortezomib Mylan under graviditet om det är absolut nödvändigt.


Både män och kvinnor ska använda effektiva preventivmetoder under behandling med Bortezomib Mylan och i tre månader efter avslutad behandling. Om graviditet trots detta konstateras, kontakta omedelbart läkare.


Du ska inte amma under behandling med Bortezomib Mylan. Rådfråga läkare om när det är säkert att börja amma igen efter avslutad behandling.


Talidomid orsakar fosterskador och fosterdöd. När Bortezomib Mylan tas tillsammans med talidomid måste du följa preventionsprogrammet för talidomid för att förebygga graviditet (se bipacksedeln för talidomid).


Körförmåga och användning av maskiner

Bortezomib Mylan kan orsaka trötthet, yrsel, svimningsanfall och dimsyn. Du ska inte köra bil eller använda verktyg eller maskiner om du drabbas av något av dessa symtom och även om du inte känner några symtom måste försiktighet iakttas.


Du är själv ansvarlig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är använding av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Disktuera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Bortezomib Mylan


Din läkare kommer att räkna ut lämplig dos av Bortezomib Mylanmed hjälp av din längd och vikt (kroppsyta). Den vanliga startdosen av Bortezomib Mylan är 1,3 mg/m2kroppsyta två gånger per vecka.

Läkaren kan ändra dosen och antalet behandlingsomgångar beroende på hur du svarar på behandlingen, om du får vissa biverkningar och enligt dina bakomliggande sjukdomar (t.ex. leverbesvär).


Progressivt multipelt myelom

När du får Bortezomib Mylan som enda läkemedel får du 4 doser av Bortezomib Mylan intravenöst eller subkutant på dag 1, 4, 8 och 11, följt av 10 dagars behandlingsuppehåll. Denna 21-dagarsperiod (3 veckor) motsvarar en behandlingsomgång. Du kan få upp till 8 behandlingsomgångar (24 veckor).


Du kan även få Bortezomib Mylan tillsammans med pegylerat liposomalt doxorubicin eller dexametason.


När Bortezomib Mylan ges tillsammans med pegylerat doxorubicin får du Bortezomib Mylan intravenöst eller subkutant i en behandlingsomgång på 21 dagar, och pegylerat liposomalt doxorubicin 30 mg/m2ges på dag 4 i behandlingsomgången på 21 dagar med Bortezomib Mylan i form av ett dropp i en ven efter injektionen med Bortezomib Mylan.

Du kan få upp till 8 behandlingsomgångar (24 veckor).


När Bortezomib Mylan ges tillsammans med dexametason får du Bortezomib Mylan intravenöst eller subkutant under en 21-dagars behandlingsomgång, och dexametason 20 mg får du via munnen på dag 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, och 12 av behandlingsomgången på 21 dagar med Bortezomib Mylan. Du kan få upp till 8 behandlingsomgångar (24 veckor).


Tidigare obehandlat multipelt myelom

Om du inte tidigare har blivit behandlad för multipeltmyelom, och du inteär lämplig för stamcellstransplantation, kommer du att få Bortezomib Mylan tillsammans med två andra läkemedel, melfalan och prednison.

I detta fall varar en behandlingsomgång i 42 dagar (6 veckor). Du kommer att få totalt 9 behandlingsomgångar (54 veckor).


Både melfalan (9 mg/m2) och prednison (60 mg/m2) tas via munnen på dag 1, 2, 3 och 4 under den första veckan av varje behandlingsomgång.


Om du inte tidigare har blivit behandlad för multipelt myelom, och om du ärlämplig för stamcellstransplantation kommer du att få Bortezomib Mylan som en injektion i en ven eller under huden tillsammans med läkemedlen dexametason, eller dexametason och talidomid som induktionsbehandling.


När Bortezomib Mylan ges tillsammans med dexametason kommer du att få Bortezomib Mylan intravenöst eller subkutant i en behandlingsomgång på 21 dagar och dexametason 40 mg ges via munnen på dag 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 och 11 av behandlingsomgången på 21 dagar med Bortezomib Mylan.

Du kommer att få 4 behandlingsomgångar (12 veckor).


När Bortezomib Mylan ges tillsammans med talidomid och dexametason är längden på en behandlingsomgång 28 dagar (4 veckor).

Dexametason 40 mg ges via munnen på dag 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 och 11 i behandlingsomgången på 28 dagar med Bortezomib Mylan, och talidomid ges via munnen dagligen med 50 mg fram till dag 14 av den första behandlingsomgången, och om du tål talidomiddosen ökas dosen till 100 mg på dag 15–28 och kan därefter ökas ytterligare till 200 mg dagligen fr.o.m. den andra behandlingsomgången.

Du kan få upp till 6 behandlingsomgångar (24 veckor).


Tidigare obehandlat mantelcellslymfom

Om du inte tidigare har behandlats för mantelcellslymfom kommer du att få Bortezomib Mylan intravenöst eller subkutant tillsammans med läkemedlen rituximab, cyklofosfamid, doxorubicin och prednison. Bortezomib Mylan ges intravenöst eller subkutant på dag 1, 4, 8 och 11, följt av en viloperiod utan behandling. Behandlingsomgången pågår i 21 dagar (3 veckor). Du kan få upp till 8 behandlingsomgångar (24 veckor).

Följande läkemedel ges som intravenösa infusioner på dag 1 i varje 21-dagars behandlingsomgång med Bortezomib Mylan:

Rituximab 375 mg/m2, cyklofosfamid 750 mg/m2och doxorubicin 50 mg/m2.

Prednison 100 mg/m2ges oralt (via munnen) på dag 1, 2, 3, 4 och 5 i behandlingsomgången medbortezomib.


Så här ges Bortezomib Mylan

Detta läkemedel ska ges intravenöst eller subkutant. Bortezomib Mylan kommer att ges av sjukvårdspersonal med erfarenhet av användning av cytotoxiska läkemedel.

Bortezomib Mylan-pulvret måste lösas upp före administrering, vilket görs av sjukvårdspersonalen. Den färdiga lösningen injiceras därefter antingen i en ven eller under huden. Injektion i en ven sker snabbt, på 3–5 sekunder. Injektion under huden ges antingen i låren eller i buken.


Om du har fått för stor mängd av Bortezomib Mylan

Eftersom du får det här läkemedlet av en läkare eller sjuksköterska, är det osannolikt att du skulle få för mycket. Om det osannolika skulle inträffa att du får en överdos, kommer din läkare att övervaka dig med avseende på biverkningar.


Om du är orolig att du fått för hög dos eller om du har frågor om den dos du fått ska du tala med läkaren eller sköterskan som ger dig läkemedlet.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Vissa biverkningar kan vara allvarliga.


Om du får Bortezomib Mylan för multipelt myelom eller mantelcellslymfom, tala genast om för din läkare om du märker något av följande symtom:

- muskelkramper, muskelsvaghet

- förvirring, synbortfall eller synstörningar, blindhet, krampanfall, huvudvärk

- andnöd, svullna fötter eller förändringar i dina hjärtslag, högt blodtryck, trötthet, svimning

- hosta och andningssvårigheter eller tryck över bröstet.


Det är mycket vanligt att behandling med Bortezomib Mylan orsakar en minskning av antalet röda och vita blodkroppar samt blodplättar. Därför måste det tas regelbundna blodprov före och under behandling med Bortezomib Mylan för att kontrollera antalet blodkroppar. Du kan få minskat antal:

- blodplättar, vilket kan göra dig mer benägen att få blåmärken, eller blödningar utan någon påtaglig orsak (t.ex. blödning från tarmarna, magen, munnen eller tandköttet eller blödning i hjärnan eller blödning från levern)

- röda blodkroppar, vilket kan orsaka blodbrist med symtom som trötthet och blekhet

- vita blodkroppar, vilket kan göra dig mer benägen att få infektioner eller influensaliknande symtom.


Om du får Bortezomib Mylan för multipelt myelom kan du få de biverkningar som anges nedan.


Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)


Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)


Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)


Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)


Om du får Bortezomib Mylan tillsammans med andra läkemedel för behandling av mantelcellslymfom kan du få de biverkningar som anges nedan:


Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

 • lunginflammation

 • nedsatt aptit

 • på grund av nervskador känslighet, domningar, stickningar eller sveda i huden, eller smärta i händer eller fötter

 • illamående och kräkningar

 • diarré

 • munsår

 • förstoppning

 • muskelsmärta, skelettsmärta

 • håravfall och onormal hårstruktur

 • trötthet, svaghetskänsla

 • feber


Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)


Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Bortezomib Mylan ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på injektionsflaskans etikett och på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvara injektionsflaskan i ytterförpackningen. Ljuskänsligt.

Inga särskilda temperaturanvisningar.


För information om förvaringsanvisningar för färdigberedd lösning se instruktioner för hälso- och sjukvårdspersonal i slutet av bipacksedeln.


Bortezomib Mylan är endast avsett för engångsbruk. Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är bortezomib. Varje injektionsflaska innehåller 3,5 mg bortezomib (som mannitol-borsyraester).

- Övrigt innehållsämne är mannitol (E421).


Intravenös beredning:

Efter beredning med 3,5 ml lösning innehåller 1 ml injektionsvätska, lösning för intravenös injektion, 1 mg bortezomib.


Subkutan beredning:

Efter beredning med 1,4 ml lösning innehåller 1 ml injektionsvätska, lösning för subkutan injektion, 2,5 mg bortezomib.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Bortezomib Mylan är ett vitt till benvitt pulver.

Varje förpackning med Bortezomib Mylan innehåller en 10 ml injektionsflaska av glas.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


Innehavare av godkännande för försäljning

Mylan Hospital AS

Sørkedalsveien 10B

NO-0369 Oslo

Norge


Tillverkare

AGILA SPECIALTIES POLSKA SP Z O O

10, Daniszewska Str

03-230 Warszawa

Polen


MYLAN S.A.S

117 Allée des Parcs

69800 Saint-Priest

Frankrike


WESSLING HUNGARY Kft.

Fóti út 56

1047 Budapest

Ungern


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:


BE: Bortezomib Mylan 3,5 mg, poudre pour solution injectable/ Bortezomib Mylan 3,5 mg, Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung/ Bortezomib Mylan 3,5 mg, poeder voor oplossing voor injectie

DE: Bortezomib Mylan 3,5 mg, Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung

DK: Bortezomib Mylan 3,5 mg, pulver til injektionsvæske, opløsning

ES: Bortezomib Mylan 3,5 mg polvo para solución inyectable

FI: Bortezomib Mylan 3,5 mg, injektiokuiva-aine, liuosta varten

FR: Bortezomib Mylan 3,5 mg, poudre pour solution injectable

HU: Bortezomib Mylan 3,5 mg, por oldatos injekcióhoz

IE: Bortezomib Mylan 3.5 mg, powder for solution for injection

IT: Bortezomib Mylan 3,5 mg, polvere per soluzione iniettabile

LU: Bortezomib Mylan 3,5 mg, poudre pour solution injectable

NO: Bortezomib Mylan 3,5 mg, pulver til injeksjonsvæske, oppløsning

PL: Bortezomib Mylan 3,5 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

SE: Bortezomib Mylan 3,5 mg, pulver till injektionsvätska, lösning

SK: Bortezomib Mylan 3,5 mg, prášok na injekčný roztok

UK: Bortezomib Mylan 3,5 mg, powder for solution for injection


Denna bipacksedel ändrades senast 2016-06-09


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:


1. REKONSTITUTION FÖR INTRAVENÖS INJEKTION


Observera!Bortezomib Mylan är ett cytotoxiskt läkemedel. Därför ska försiktighet iakttas under hantering och beredning. Användning av handskar och andra skyddskläder för att undvika hudkontakt rekommenderas.


ASEPTISK TEKNIK MÅSTE IAKTTAS STRIKT UNDER HANTERINGEN AV BORTEZOMIB

MYLAN EFTERSOM INGET KONSERVERINGSMEDEL ÄR NÄRVARANDE.


1.1 Beredning av injektionsflaska innehållande 3,5 mg: tillsätt 3,5 mlsteril 9 mg/ml (0,9 %) natriumkloridlösning för injektion till injektionsflaskan innehållande pulver av BortezomibMylan. Det frystorkade pulvret löser sig fullständigt på mindre än 2 minuter.


Koncentrationen hos den erhållna lösningen blir 1 mg/ml. Lösningen är klar och färglös, med ett slutligt pH av 4 till 6. Lösningens pH behöver inte kontrolleras.


1.2 Inspektera lösningen visuellt före administrering för förekomst av partiklar och missfärgning. Kassera den rekonstituerade lösningen om den är missfärgad eller innehåller partiklar. Se till atträtt dos ges för intravenösadministrering (1 mg/ml).


1.3 Den rekonstituerade lösningen är fri från konserveringsmedel och ska användas genast efter beredningen om inte metoden förrekonstituering utesluter risken för mikrobiologisk kontaminering. Den kemiska och fysikaliska stabiliteten vid användning har emellertid visats för 8 timmarvid 25 °C i originalförpackning. Den totala förvaringstiden för den färdigberedda lösningen före administrering ska inte överskrida 8 timmar. Om lösningeninte används omedelbart är lagringstid och förhållanden före användning på användarens ansvar.


Det är inte nödvändigt att skydda den rekonstituerade produkten från ljus.


2. ADMINISTRERINGBortezomib Mylan ÄR ENDAST AVSETT FÖR SUBKUTAN ELLER INTRAVENÖS ANVÄNDNING. Får inte ges via andra administreringsvägar. Intratekal administrering har resulterat i dödsfall.


3. DESTRUKTION


Injektionsflaskan är endast för engångsbruk och den kvarvarande lösningen måste kasseras.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar för cytotoxiska medel.1. REKONSTITUTION FÖR SUBKUTAN INJEKTION


Observera:Bortezomib Mylan är ett cytotoxiskt läkemedel. Därför ska försiktighet iakttas under hantering och beredning. Användning av handskar och andra skyddskläder för att undvika hudkontakt rekommenderas.


ASEPTISK TEKNIK MÅSTE IAKTTAS STRIKT UNDER HANTERINGEN AV BORTEZOMIB

MYLAN EFTERSOM INGET KONSERVERINGSMEDEL ÄR NÄRVARANDE.


1.1 Beredning av injektionsflaska innehållande 3,5 mg: tillsätt 1,4 mlsteril 9 mg/ml (0,9 %) natriumkloridlösning för injektion till injektionsflaskan innehållande pulver av Bortezomib Mylan. Det frystorkade pulvret löser sig fullständigt på mindre än 2 minuter.


Koncentrationen hos den erhållna lösningen blir 2,5 mg/ml. Lösningen är klar och färglös, med ett slutligt pH av 4 till 6. Lösningens pH behöver inte kontrolleras.


1.2 Inspektera lösningen visuellt före administrering för förekomst av partiklar och missfärgning. Kassera den rekonstituerade lösningen om den är missfärgad eller innehåller partiklar. Se till atträtt dos ges för subkutanadministrering (2,5 mg/ml).


1.3 Den rekonstituerade lösningen är fri från konserveringsmedel och ska användas genast efter beredningen om inte metoden förrekonstituering utesluter risken för mikrobiologisk kontaminering. Den kemiska och fysikaliska stabiliteten vid användning har emellertid visats för 8 timmarvid 25 °C i originalförpackning. Den totala förvaringstiden för den färdigberedda lösningen före administrering ska inte överskrida 8 timmar. Om lösningeninte används omedelbart är lagringstid och förhållanden före användning på användarens ansvar.


Det är inte nödvändigt att skydda den rekonstituerade produkten från ljus.


2. ADMINISTRERINGBortezomib Mylan ÄR ENDAST AVSETT FÖR SUBKUTAN ELLER INTRAVENÖS ANVÄNDNING. Får inte ges via andraadministreringsvägar. Intratekal administrering har resulterat i dödsfall.


3. DESTRUKTION


Injektionsflaskan är endast för engångsbruk och den kvarvarande lösningen måste kasseras.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar för cytotoxiska medel.

12