iMeds.se

Bosentan Aurobindo

Bipacksedel: Information till användaren


Bosentan Aurobindo 62,5 mg filmdragerade tabletter

Bosentan Aurobindo 125 mg filmdragerade tabletter

Bosentan


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Bosentan Aurobindo är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Bosentan Aurobindo

Hur du tar Bosentan Aurobindo

Eventuella biverkningar

Hur Bosentan Aurobindo ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Bosentan Aurobindo är och vad det används för


Bosentan Aurobindo tabletter innehåller bosentan, som blockerar ett naturligt förekommande hormon som kallas endotelin-1 (ET-1) som gör att blodkärlen blir trånga. Bosentan Aurobindo medför därför att blodkärlen vidgas och tillhör en grupp av mediciner som kallas ”endotelinreceptorantagonister”.


Bosentan Aurobindo används för att behandla:

Pulmonell arteriell hypertension (PAH):PAH är en sjukdom som leder till allvarlig förträngning av blodkärlen i lungorna. Till följd av detta uppstår ett högt blodtryck i blodkärlen i lungorna (lungartärerna) som transporterar blodet från hjärtat till lungorna. Detta tryck minskar den mängd syre som kan komma in i blodet i lungorna, så att fysisk aktivitet blir svårare. Bosentan Aurobindo utvidgar lungartärerna och gör det lättare för hjärtat att pumpa blod genom dem. Därmed sänks blodtrycket och symtomen lättar.


Bosentan Aurobindo används för att behandla patienter med pulmonell arteriell hypertension (PAH) klass III för att förbättra arbetsförmåga (förmågan att utföra fysisk aktivitet) och symtom. Klassen visar sjukdomens svårighetsgrad där klass III innebär att den fysiska aktiviteten är markant begränsad. Klass II innebär att den fysiska aktiviteten är lätt begränsad. PAH som Bosentan Aurobindo används för kan vara:


primär (utan identifierad orsak eller ärftlig);

orsakad av kongenitala (medfödda) hjärtfel där shuntar (onormala förbindelser) ger ett onormalt blodflöde genom hjärta och lungor.


Bosentan som finns i Bosentan Aurobindo kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Bosentan Aurobindo


Ta inte Bosentan Aurobindo:


Om något av detta gäller dig, tala med din läkare.


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller ,apotekspersonal innan du använder Bosentan Aurobindo.

Kontroller som din läkare kommer att göra innan behandlingen


En del patienter som använt Bosentan Aurobindo har fått onormala leverfunktionsprover och anemi (lågt hemoglobin).


Kontroller som din läkare kommer att göra under behandlingen

Din läkare kommer att ordna regelbundna blodprover för att kontrollera förändringar i leverfunktionen och hemoglobinnivån under behandlingen med Bosentan Aurobindo.


För alla dessa tester se också patientkortet (i förpackningen med Bosentan Aurobindo tabletter). Det är viktigt att dessa regelbundna blodprover tas under hela den tid som du tar Bosentan Aurobindo. Vi föreslår att du skriver upp datum för senaste prov och även nästa prov (fråga din läkare om datum) på patientkortet, som en hjälp att komma ihåg när nästa prov ska tas.


Blodprover för leverfunktion

Dessa kommer att tas en gång i månaden under hela behandlingen med Bosentan Aurobindo. Efter en ökning av dosen kommer ett extra prov att tas efter 2 veckor.


Blodprov för anemi (blodbrist)

Detta kommer att göras en gång i månaden under de första 4 månadernas behandling och därefter en gång var 3:e månad, eftersom patienter som tar Bosentan Aurobindo kan få anemi.


Om resultaten är onormala, kan din läkare besluta att minska dosen eller sluta med behandlingen med Bosentan Aurobindo och göra ytterligare undersökningar för att undersöka orsaken.


Barn och ungdomar

Det finns endast begränsad klinisk erfarenhet när det gäller barn under 2 år med pulmonell arteriell hypertension. Se även avsnitt 3, Hur du tar Bosentan Aurobindo.


Andra läkemedel och Bosentan Aurobindo

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.Det är särskilt viktigt att du berättar för din läkare om du tar:


Bosentan Aurobindo med och , dryck och alkohol

Bosentan Aurobindo kan intas med eller utan mat.


Graviditet och , amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Kvinnor i fertil ålder

Ta INTE Bosentan Aurobindo om du är gravid eller planerar att bli gravid.


Graviditetstest

Bosentan Aurobindo kan skada ofödda barn som avlats före eller under behandlingen. Om du är kvinna och kan bli gravid kommer din läkare att be dig genomgå ett graviditetstest innan du börjar ta Bosentan Aurobindo, och regelbundet under den tid som du tar Bosentan Aurobindo.


Preventivmedel

Om det är möjligt att du kan bli gravid ska du använda en säker preventivmedelsmetod när du tar Bosentan Aurobindo. Din läkare eller gynekolog kan ge dig råd om tillförlitliga preventivmetoder medan du använder Bosentan Aurobindo. Eftersom Bosentan Aurobindo kan göra hormonella preventivmedel (t.ex. orala, injicerbara, implanterbara eller p-plåster) ineffektiva är detta ensamt ingen säker metod. Därför måste du, om du använder hormonella preventivmedel, också använda en barriärmetod (t.ex. kondom för kvinnor, pessar, p-kudde eller så måste din partner också använda kondom). Inuti din Bosentan Aurobindoförpackning finns ett patientkort. Du ska fylla i detta kort och ta med dig det till din läkare vid ditt nästa besök så att din läkare eller gynekolog kan utvärdera om du behöver ytterligare eller alternativa tillförlitliga preventivmetoder. Graviditetstest rekommenderas varje månad medan du tar Bosentan Aurobindo om du är i fertil ålder.


Amning

Tala omedelbart om för din läkare om du ammar. Du rekommenderas upphöra med amningen om du får Bosentan Aurobindo förskrivet. Det är nämligen inte känt om denna medicin förs vidare till bröstmjölken.


Fertilitet

Om du är man och använder Bosentan Aurobindo är det möjligt att läkemedlet kan minska antalet spermier. Det kan inte uteslutas att detta kan påverka din förmåga att få barn. Prata med din läkare om du har några frågor eller känner oro angående detta.


Körförmåga och användning av maskiner

Bosentan Aurobindo har ingen eller försumbar inverkan på körförmågan eller förmågan att använda maskiner. Bosentan Aurobindo kan framkalla hypotoni (lågt blodtryck) vilket kan få dig att känna dig yr och därför påverka din förmåga att köra bil och använda maskiner. Om du känner dig yr när du tar Bosentan Aurobindo skall du därför inte köra bil eller hantera verktyg eller maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du tar Bosentan Aurobindo Aurobindo


Behandling med Bosentan Aurobindo ska endast påbörjas och följas upp av en läkare som har erfarenhet av behandling av PAH. Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Rekommenderad dos


Vuxna

Behandlingen påbörjas vanligen med 62,5 mg två gånger dagligen (morgon och kväll) under de första 4 veckorna. Därefter kommer din läkare vanligen att förskriva en 125 mg tablett två gånger dagligen, beroende på hur du reagerar på bosentan.

Användning för barn och ungdomar

Dosen som rekommenderas för barn gäller endast för PAH. Hos barn som är 1 år och äldre påbörjas behandlingen vanligen med 2 mg/kg kroppsvikt två gånger dagligen (morgon och kväll). Läkaren talar om för dig hur du ska dosera.


Uppmärksamma att bosentan också finns som dispergerbar 32 mg tablett vilket kan underlätta rätt dosering för barn och patienter med låg kroppsvikt eller patienter som har svårigheter att svälja filmdragerade tabletter.


Om du har intrycket att effekten av Bosentan Aurobindo är för stark eller för svag, tala med din läkare eftersom din dos då kan behöva ändras.


Hur du tar Bosentan Aurobindo

Tabletterna ska tas två gånger dagligen (morgon och kväll), ska sväljas med vatten och kan tas med eller utan mat.


Om du har tagit för stor mängd av Bosentan AurobindoOm du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att ta Bosentan Aurobindo

Om du har glömt att ta Bosentan Aurobindo tar du en dos så snart du kommer på det. Fortsätt sedan att ta dina tabletter vid de vanliga tiderna. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömda tabletter.


Om du slutar att ta Bosentan Aurobindo

Om du plötsligt upphör med din Bosentan Aurobindo-behandling kan symptomen förvärras. Sluta inte med Bosentan Aurobindo om det inte sker på din läkares anvisning. Läkaren kan instruera dig att minska dosen under några dagar innan du slutar helt.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


De mest allvarliga biverkningarna med Bosentan Aurobindo är


Dina lever- och blodvärden kommer att följas upp under din behandling med Bosentan Aurobindo (se avsnitt 2). Det är viktigt att du tar dessa prover såsom din läkare ordinerat.


Symtom som tyder på att din lever inte fungerar normalt inbegriper:


Tala omedelbart om för din läkare om du upplever någon av dessa biverkningar.


Andra biverkningar:


Mycket vanliga (kan uppträda hos fler än 1 av 10 personer):


Vanliga (kan uppträda hos upp till 1 av 10 personer):


Mindre vanliga (kan uppträda hos upp till 1 av 100 personer):


Sällsynta (kan uppträda hos upp till 1 av 1 000 personer):


Biverkningar hos barn och ungdomar

Barn som behandlats med Bosentan Aurobindo har samma inrapporterade biverkningar som vuxna.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


5. Hur Bosentan Aurobindo Aurobindo ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Den aktiva substansen är Bosentan i form av monohydrat.

Varje filmdragerad tablett innehåller 62,5 mg bosentan (i form av monohydrat).

Varje filmdragerad tablett innehåller 125 mg bosentan (i form av monohydrat).


Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärna:Pregelatiniserad stärkelse, majsstärkelse, natriumstärkelseglykolat(Type-A),krospovidon (Type-B), povidon(k-90), glyceroldibehanat, magnesiumstearat.

Tablettdragering:Hypromellos (E464), etylcellulosa,triacetin,titandioxid (E171), gul järnoxid, röd järnoxid.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Filmdragerad tablett.


Bosentan Aurobindo 62,5 mg filmdragerade tabletter

Orange-vit färgad, rund [Diameter: 6.1mm], bikonvexa, filmdragerade tabletter präglade med "K" på ena sidan och "21" på andra sidan.


Bosentan Aurobindo 125 mg filmdragerade tabletter

Orange-vit färgad, ovala, bikonvexa, filmdragerade tabletter präglade med "K" på ena sidan och "22" på andra sidan, åtskilda av brytskåran. Tabletten kan delas i två lika stora doser. Storleken är: 11,2 mm x 5,2 mm.


Bosentan Aurobindo filmdragerade tabletter finns i trippellaminerade, vita, ogenomskinliga PVC/PE/ PVdC- Aluminium-blisterförpackning och HDPE-burk med polypropenlock.


Blisterförpackning:

62,5 mg: 14, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98 och 112 filmdragerade tabletter

125 mg: 10, 14, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100 och 112 film-coated tablets.


HDPE-burk: 30,100 och 1000 filmdragerade tabletter


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2, Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta


Tillverkare

Milpharm Limited

Ares Block, Odyssey Business Park

West End Road

Ruislip HA4 6QD

Storbritannien


eller


APL Swift Services (Malta) Limited

HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far

Birzebbugia, BBG 3000

Malta


eller


Orion Corporation

Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Finland


För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

Orion Pharma AB

Box 520

192 05 Sollentuna

Sverige

Tel: 08- 623 64 40

medinfo@orionpharma.com


Denna bipacksedel ändrades senast

2016-10-12