iMeds.se

Bosentan Sandoz


Bipacksedel: Information till användaren


Bosentan Sandoz 62,5 mg filmdragerade tabletter

Bosentan Sandoz 125 mg filmdragerade tabletter


bosentan


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Bosentan Sandoz är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Bosentan Sandoz

Hur du tar Bosentan Sandoz

Eventuella biverkningar

Hur Bosentan Sandoz ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Bosentan Sandoz är och vad det används för


Bosentan Sandoz tabletter innehåller bosentan, som blockerar ett naturligt förekommande hormon som kallas endotelin-1 (ET-1) som gör att blodkärlen blir trånga. Bosentan Sandoz medför därför att blodkärlen vidgas och tillhör en grupp av mediciner som kallas ”endotelinreceptorantagonister”.


Bosentan Sandoz används för att behandla:

Pulmonell arteriell hypertension (PAH): PAH är en sjukdom som leder till allvarlig förträngning av blodkärlen i lungorna. Till följd av detta uppstår ett högt blodtryck i blodkärlen i lungorna (lungartärerna) som transporterar blodet från hjärtat till lungorna. Detta tryck minskar den mängd syre som kan komma in i blodet i lungorna, så att fysisk aktivitet blir svårare. Bosentan Sandoz utvidgar lungartärerna och gör det lättare för hjärtat att pumpa blod genom dem. Därmed sänks blodtrycket och symtomen lättar.


Bosentan Sandoz används för att behandla patienter med pulmonell arteriell hypertension (PAH) klass III för att förbättra arbetsförmåga (förmågan att utföra fysisk aktivitet) och symtom. Klassen visar sjukdomens svårighetsgrad där klass III innebär att den fysiska aktiviteten är markant begränsad. Vissa förbättringar har också visats hos patienter med klass II PAH. Klass II innebär att den fysiska aktiviteten är lätt begränsad. PAH som Bosentan Sandoz används för kan vara:


Digitala sår (sår på fingrar och tår) hos vuxna patienter med ett tillstånd som kallas sklerodermi. Bosentan Sandoz minskar antalet nya sår på fingrar och tår som uppkommer.


Bosentan som finns i Bosentan Sandoz kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomarsom inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Bosentan Sandoz


Ta inte Bosentan Sandoz:


Om något av detta gäller dig, tala med din läkare.


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Bosentan Sandoz.


Kontroller som din läkare kommer att göra innan behandlingen


En del patienter som använt bosentan har fått onormala leverfunktionsprover och anemi (lågt hemoglobin).


Kontroller som din läkare kommer att göra under behandlingen

Din läkare kommer att ordna regelbundna blodprover för att kontrollera förändringar i leverfunktionen och hemoglobinnivån under behandlingen med Bosentan Sandoz.


För alla dessa tester se också patientkortet (i förpackningen med Bosentan Sandoz tabletter). Det är viktigt att dessa regelbundna blodprover tas under hela den tid som du tar Bosentan Sandoz. Vi föreslår att du skriver upp datum för senaste prov och även nästa prov (fråga din läkare om datum) på patientkortet, som en hjälp att komma ihåg när nästa prov ska tas.


Blodprover för leverfunktion

Dessa kommer att tas en gång i månaden under hela behandlingen med Bosentan Sandoz. Efter en ökning av dosen kommer ett extra prov att tas efter 2 veckor.


Blodprov för anemi (blodbrist)

Detta kommer att göras en gång i månaden under de första 4 månadernas behandling och därefter en gång var 3:e månad, eftersom patienter som tar Bosentan Sandoz kan få anemi.


Om resultaten är onormala, kan din läkare besluta att minska dosen eller sluta med behandlingen med Bosentan Sandoz och göra ytterligare undersökningar för att undersöka orsaken.


Barn och ungdomar

Bosentan Sandoz rekommenderas inte till barn med systemisk skleros och pågående sjukdom med digitala sår. Bosentan Sandoz ska inte heller ges till barn med pulmonell arteriell hypertension och som väger mindre än 31 kg. Se även avsnitt 3, Hur du tar Bosentan Sandoz.


Andra läkemedel och Bosentan Sandoz

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Det är särskilt viktigt att du berättar för din läkare om du tar:


Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Kvinnor i fertil ålder

Ta INTE Bosentan Sandoz om du är gravid eller planerar att bli gravid.


Graviditetstest

Bosentan Sandoz kan skada ofödda barn som avlats före eller under behandlingen. Om du är kvinna och kan bli gravid kommer din läkare att be dig genomgå ett graviditetstest innan du börjar ta Bosentan Sandoz, och regelbundet under den tid som du tar Bosentan Sandoz.


Preventivmedel

Om det är möjligt att du kan bli gravid ska du använda en säker preventivmedelsmetod när du tar Bosentan Sandoz. Din läkare eller gynekolog kan ge dig råd om tillförlitliga preventivmetoder medan du använder Bosentan Sandoz. Eftersom Bosentan Sandoz kan göra hormonella preventivmedel (t.ex. orala, injicerbara, implanterbara eller p-plåster) ineffektiva är detta ensamt ingen säker metod. Därför måste du, om du använder hormonella preventivmedel, också använda en barriärmetod (t.ex. kondom för kvinnor, pessar, p-kudde eller så måste din partner också använda kondom). Inuti din Bosentan Sandoz förpackning finns ett patientkort. Du ska fylla i detta kort och ta med dig det till din läkare vid ditt nästa besök så att din läkare eller gynekolog kan utvärdera om du behöver ytterligare eller alternativa tillförlitliga preventivmetoder. Graviditetstest rekommenderas varje månad medan du tar Bosentan Sandoz om du är i fertil ålder.


Tala omedelbart om för din läkare om du blir gravid under behandlingen med Bosentan Sandoz eller om du planerar att bli gravid inom den närmaste tiden.


Amning

Tala omedelbart om för din läkare om du ammar. Du rekommenderas upphöra med amningen om du får Bosentan Sandoz förskrivet. Det är nämligen inte känt om denna medicin förs vidare till bröstmjölken.


Fertilitet

Om du är man och använder Bosentan Sandoz är det möjligt att läkemedlet kan minska antalet spermier. Det kan inte uteslutas att detta kan påverka din förmåga att få barn. Prata med din läkare om du har några frågor eller känner oro angående detta.


Körförmåga och användning av maskiner

Bosentan Sandoz har ingen eller försumbar inverkan på körförmågan eller förmågan att använda maskiner. Bosentan Sandoz kan framkalla hypotoni (lågt blodtryck) vilket kan få dig att känna dig yr och därför påverka din förmåga att köra bil och använda maskiner. Om du känner dig yr när du tar Bosentan Sandoz skall du därför inte köra bil eller hantera verktyg eller maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du tar Bosentan Sandoz


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Behandling med Bosentan Sandoz ska endast påbörjas och följas upp av en läkare som har erfarenhet av behandling av PAH eller systemisk skleros.


Bosentan Sandoz med mat och dryck

Bosentan Sandoz kan intas med eller utan mat.


Rekommenderad dos


Vuxna

Behandlingen påbörjas vanligen med 62,5 mg två gånger dagligen (morgon och kväll) under de första 4 veckorna. Därefter kommer din läkare vanligen att förskriva en 125 mg tablett två gånger dagligen, beroende på hur du reagerar på Bosentan Sandoz.


Barn och ungdomar

Dosen som rekommenderas för barn gäller endast för PAH. Hos barn som är 1 år och äldre påbörjas behandlingen vanligen med 2 mg/kg kroppsvikt två gånger dagligen (morgon och kväll). Vissa bosentandoser kan inte ges till barn som väger mindre än 31 kg. Dessa patienter behöver en bosentan-tablett med lägre styrka. Läkaren talar om för dig hur du ska dosera.

Uppmärksamma att bosentan också finns som dispergerbar 32 mg tablett vilket kan underlätta rätt dosering för barn och patienter med låg kroppsvikt eller patienter som har svårigheter att svälja filmdragerade tabletter.


Om du har intrycket att effekten av Bosentan Sandoz är för stark eller för svag, tala med din läkare eftersom din dos då kan behöva ändras.


Hur du tar Bosentan Sandoz

Tabletterna ska tas två gånger dagligen (morgon och kväll), ska sväljas med vatten och kan tas med eller utan mat.


Om du har tagit för stor mängd av Bosentan Sandoz

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att ta Bosentan Sandoz

Om du har glömt att ta Bosentan Sandoz tar du en dos så snart du kommer på det. Fortsätt sedan att ta dina tabletter vid de vanliga tiderna. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömda tabletter.


Om du slutar att ta Bosentan Sandoz

Om du plötsligt upphör med din Bosentan Sandoz -behandling kan symptomen förvärras. Sluta inte med Bosentan Sandoz om det inte sker på din läkares anvisning. Läkaren kan instruera dig att minska dosen under några dagar innan du slutar helt.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


De mest allvarliga biverkningarna med Bosentan Sandoz är

Dina lever- och blodvärden kommer att följas upp under din behandling med Bosentan Sandoz (se avsnitt 2). Det är viktigt att du tar dessa prover såsom din läkare ordinerat.


Symtom som tyder på att din lever inte fungerar normalt inbegriper:


Tala omedelbart om för din läkare om du upplever någon av dessa biverkningar.


Andra biverkningar:


Mycket vanliga (kan uppträda hos fler än 1 av 10 personer):


Vanliga (kan uppträda hos upp till 1 av 10 personer):


Mindre vanliga (kan uppträda hos upp till 1 av 100 personer):


Sällsynta (kan uppträda hos upp till 1 av 1 000 personer):


Biverkningar hos barn och ungdomar

Barn som behandlats med bosentan har samma inrapporterade biverkningar som vuxna.
Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedlets säkerhet.


Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Bosentan Sandoz ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistern efter ”EXP”.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är bosentan (som monohydrat).

Varje Bosentan Sandoz 62,5 mg tablett innehåller 62,5 mg bosentan (som motsvarar 64,541 mg bosentanmonohydrat).

Varje Bosentan Sandoz 125 mg tablett innehåller 125 mg bosentan (som motsvarar 129,082 mg bosentanmonohydrat).Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Bosentan Sandoz 62,5 mg är en ljusorange, rund, bikonvex, filmdragerad tablett, 6 mm i diameter.

Bosentan Sandoz 125 mg är en ljuorange, oval, bikonvex, filmdragerad tablett, 11 mm lång och 5 mm bred.


PVC/PVDC/aluminium-blisterkarta med 14 filmdragerade tabletter.

Förpackningen innehåller 14, 56 eller 112 tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark


Tillverkare

GE Pharmaceuticals Ltd., Industrial Zone, ‘Chekanitza-South’ area, Botevgrad 2140, Bulgarien


Denna bipacksedel ändrades senast


2016-04-21


13