iMeds.se

Botox

Produktresumé


läkemedlets namn


Botox 50 Allergan-enheter

Botox 100 Allergan-enheter

Botox 200 Allergan-enheter


Pulver till injektionsvätska, lösning.


kvalitativ och kvantitativ sammansättning


Botulinumtoxin * typ A, 50 Allergan-enheter/injektionsflaska.

Botulinumtoxin *typ A, 100 Allergan-enheter/injektionsflaska.

Botulinumtoxin * typ A, 200 Allergan-enheter/injektionsflaska.

*från Clostridium botulinum

Enheter av botulinumtoxin är inte utbytbara mellan olika produkter.


För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.


läkemedelsform


Pulver till injektionsvätska, lösning.

Vitt pulver.


kliniska uppgifter


4.1 Terapeutiska indikationer


Botox är indicerat för behandling av:


Neurologiska störningar:Blåsstörningar:Axillär hyperhidros:

Ständiga besvär av svår primär hyperhidros i axillerna, som försvårar dagliga aktiviteter, och som är resistent mot lokal behandling.


4.2 Dosering och administreringssätt


Dosering


Enheter av botulinumtoxin är inte utbytbara mellan olika produkter. Doser som rekommenderas i Allergan-enheter skiljer sig från andra botulinumtoxinberedningar.


Kronisk migrän bör diagnostiseras av, och Botox bör endast administreras under överinseende av neurologer som är experter på behandling av kronisk migrän.


Äldre patienter

Ingen särskild dosjustering krävs vid behandling av äldre. Initial dosering ska inledas med den lägsta rekommenderade dosen för den aktuella indikationen. Vid upprepade injektioner rekommenderas den lägsta effektiva dosen och längsta kliniskt lämpliga doseringsintervall mellan injektionerna. Äldre patienter med en komplicerad sjukdomsbild och annan samtidig medicinsk behandling skall behandlas med försiktighet. Se avsnitt 4.4, 4.8 och 5.1 för ytterligare information.


Pediatrisk population

Säkerhet och effekt av Botox vid behandling av enskilda indikationer har inte fastställts för barn och ungdomar under de åldrar som anges i tabellen nedan. Inga data finns tillgängliga.


Blefarospasm/hemifacial spasm

12 år

Cervikal dystoni

12 år

Fokal spasticitet i samband med juvenil cerebral pares

2 år

Spasticitet i övre och nedre extremiteten i samband med stroke

18 år

Kronisk migrän (CM)

18 år

Överaktiv blåsa (OAB) och neurogen överaktiv detrusor (NDO)

18 år

Primär hyperhidros i axillerna

12 år

(begränsad erfarenhet hos ungdomar mellan 12 och 17 år)


Följande information är mycket viktig:

Om olika flaskstorlekar av Botox används som del av en injektionsbehandling måste försiktighet iakttas så att korrekt mängd spädningsvätska används för att lösa ett specifikt antal enheter per 0,1 ml. Mängden spädningsvätska varierar mellan Botox 50 Allergan-enheter, Botox 100 Allergan-enheter och Botox 200 Allergan‑enheter. Varje spruta ska märkas i enlighet med detta.


Botox får enbart lösas i steril natriumkloridlösning för injektion 9 mg/ml (0,9 %). Lämplig mängd spädningsvätska (sespädningstabell nedan) ska dras upp i en injektionsspruta.


Denna produkt är enbart avsedd för engångsbruk och all oanvänd lösning ska kasseras.


För anvisningar om användning, hantering och destruktion av flaskor hänvisas till avsnitt 6.6.


Spädningstabell förBotox 50, 100 och 200Allergan-enhetersinjektionsflaskorför alla indikationer utom blåsstörningar:Injektionsflaska med 50 enheter

Injektionsflaska med 100 enheter

Injektionsflaska med 200 enheter

Resulterande dos
(enheter/ 0,1 ml)

Mängd tillsatt spädningsvätska (natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvätska, lösning) till en injektions­flaska med 50 enheter

Mängd tillsatt spädningsvätska (natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvätska, lösning) till en injektions­flaska med 100 enheter

Mängd tillsatt spädningsvätska (natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvätska, lösning) till en injektions­flaska med 200 enheter

20 enheter

0,25 ml

0,5 ml

1 ml

10 enheter

0,5 ml

1 ml

2 ml

5 enheter

1 ml

2 ml

4 ml

2,5 enheter

2 ml

4 ml

8 ml

1,25 enheter

4 ml

8 ml

N/A


Överaktiv blåsa:

Det rekommenderas att en injektionsflaska med 100 enheter eller två injektionsflaskor med 50 enheter används för att förenkla beredningen.


Spädningsinstruktioner för två injektionsflaskor med 50 enheter

Denna 10 ml-spruta innehåller nu totalt 100 enheter färdigberedd Botox. Använd sprutan omedelbart efter beredning. Kassera eventuell oanvänd saltlösning.


Spädningsinstruktioner för en injektionsflaska med 100 enheter

Denna10 ml-spruta innehåller nu totalt 100 enheter färdigberedd Botox. Använd sprutan omedelbart efter beredning. Kassera eventuell oanvänd saltlösning.


Spädningsinstruktioner för en injektionsflaska med 200 enheter

Denna 10 ml-spruta innehåller nu totalt 100 enheter färdigberedd Botox. Använd sprutan omedelbart efter beredning. Kassera eventuell oanvänd saltlösning.


Den här produkten är enbart för engångsbruk och all oanvänd beredd produkt ska kasseras.


Urininkontinens på grund av neurogen överaktiv detrusor:

För att underlätta beredningen rekommenderas att en injektionsflaska med 200 enheter eller två injektionsflaskor med 100 enheter används.


Spädningsinstruktioner för fyra injektionsflaskor med 50 enheter

De tre 10 ml-sprutorna innehåller nu totalt 200 enheter färdigberedd Botox. Använd sprutorna omedelbart efter beredning. Kassera eventuell oanvänd saltlösning.


Spädningsinstruktioner för två injektionsflaskor med 100 enheter

De tre 10 ml-sprutorna innehåller nu totalt 200 enheter färdigberedd Botox. Använd sprutorna omedelbart efter beredning. Kassera eventuell oanvänd saltlösning.


Spädningsinstruktioner för en injektionsflaska med 200 enheter

De tre 10 ml-sprutorna innehåller nu totalt 200 enheter färdigberedd Botox. Använd sprutorna omedelbart efter beredning. Kassera eventuell oanvänd saltlösning.


Administreringssätt


Se särskilda riktlinjer för varje indikation beskrivet nedan.

Botox skall endast ges av läkare med speciell kompetens och med kunskap om behandlingen samt om användningen av den nödvändiga utrustningen.


Allmänt giltiga, optimala dosnivåer och antal injektionsställen per muskel har inte fastställts för alla indikationer. I dessa fall ska individuella behandlingsrutiner därför läggas upp av läkaren. Optimala dosnivåer skall bestämmas med hjälp av titrering men den rekommenderade maximala dosen ska inte överskridas.


NEUROLOGISKA STÖRNINGAR:


Fokal spasticitet i samband med juvenil cerebral pares


Rekommenderad nål: Steril 23–26 gauge/0,60–0,45 mm nål


Administreringsvägledning: Administreras som delad dos genom singelinjektioner i mediala respektive laterala delen av den drabbade gastrocnemiusmuskeln.


Rekommenderad dos: Hemiplegi: Den rekommenderade initiala totaldosen är 4 enheter/kg kroppsvikt i den drabbade extremiteten.

Diplegi: Den rekommenderade initiala totaldosen är 6 enheter/kg kroppsvikt uppdelat mellan de drabbade extremiteterna.


Maximal total dos: 200 enheter


Ytterligare information: Klinisk förbättring uppträder i allmänhet inom de första två veckorna efter injektion.Ytterligare doser skall ges när den kliniska effekten av en föregående injektion avklingar, men inte oftare än var tredje månad. Det kan vara möjligt att anpassa doseringsregimen så att behandlingarna kan ges med åtminstone sex månaders mellanrum.


Fokal spasticitet i övre extremiteten i samband med stroke


Rekommenderad nål: Steril 25, 27 eller 30 gauge nål. Nålens längd bör bestämmas baserat på muskelns plats och djup.


Administreringsvägledning: Elektromyografisk vägledning eller nervstimuleringstekniker kan användas för att lokalisera de berörda musklerna. Injektion på flera ställen kan göra att Botox får en bättre kontakt med muskelns innervationsområden och är särskilt användbart för större muskler.


Rekommenderad dos: Exakt dosering och antal injektionsställen anpassas till individen med hänsyn till de berörda musklernas storlek, antal och lokalisation, spasticitetens svårighetsgrad, förekomst av lokal muskelsvaghet och patientens svar på tidigare behandling.


I kontrollerade kliniska studier tillfördes följande doser:Muskel

Total dosering;

antal injektionsställen

Flexor digitorum profundus

15–50 enheter; 1–2 ställen

Flexor digitorum sublimis

15–50 enheter; 1–2 ställen

Flexor carpi radialis

15–60 enheter; 1–2 ställen

Flexor carpi ulnaris

Adductor pollicis

Flexor pollicis longus

10–50 enheter; 1–2 ställen

20 enheter; 1–2 ställen

20 enheter; 1–2 ställen


Maximal total dos: I kontrollerade och öppna icke-kontrollerade kliniska studier har doser mellan 200 och 240 enheter uppdelade på utvalda muskler använts vid en given behandlingskur. Förnyad injektion bör inte göras före 12 veckor.


Ytterligare information: I kontrollerade kliniska prövningar följdes patienterna i 12 veckor efter en enstaka behandling.Förbättring av muskeltonus inträffade inom två veckor och maximal effekt sågs i allmänhet inom fyra till sex veckor. I en öppen, icke-kontrollerad fortsättningsstudie injicerades de flesta patienter igen efter ett intervall på 12 till 16 veckor, när effekten på muskeltonus hade avtagit. Dessa patienter erhöll upp till fyra injektioner med en maximal kumulativ dos på 960 enheter under 54 veckor.Om det bedöms lämpligt av den behandlande läkaren, kan ytterligare doser tillföras när effekten av en tidigare injektion har minskat. Muskelspasticitetens svårighetsgrad och mönster vid tiden för förnyad injektion kan göra att Botox-dosen och de muskler som skall injiceras behöver ändras. Lägsta effektiva dos skall användas.

Fokal spasticitet i nedre extremiteten i samband med stroke


Rekommenderad nål: Steril 25, 27 eller 30 gauge nål. Nålens längd bör bestämmas baserat på muskelns plats och djup.


Administreringsvägledning: Elektromyografisk vägledning eller nervstimuleringstekniker kan användas för att lokalisera de berörda musklerna. Injektion på flera ställen kan göra att Botox får en bättre kontakt med muskelns innervationsområden och är särskilt användbart för större muskler.


Följande diagram visar injektionsställena för spasticitet i nedre extremiteten för vuxna:
Rekommenderad dos: Den rekommenderade dosen för behandling av spasticitet i nedre extremiteten för vuxna, inbegripet fotleden, är 300 enheter fördelade på 3 muskler.


Dosering av Botox per muskel vid spasticitet i nedre extremiteten hos vuxna:


Muskel

Rekommenderad dos

Total dosering; antal injektionsställen

Gastrocnemius

Mediala delen

Laterala delen


75 enheter; 3 ställen

75 enheter; 3 ställen

Soleus

75 enheter; 3 ställen

Tibialis posterior

75 enheter; 3 ställen


Ytterligare information: Om det bedöms lämpligt av den behandlande läkaren kan patienten övervägas för återinjektion när den kliniska effekten av den tidigare injektionen har minskat, men i allmänhet inte tidigare än 12 veckor efter föregående injektion.


Blefarospasm/hemifacial spasm


Rekommenderad nål: Steril2730 gauge (0,400,30 mm) nål


Administreringsvägledning: Elektromyografisk vägledning är inte nödvändig.


Rekommenderad dos: Den initialt rekommenderade dosen är 1,252,5 enheter injicerat i mediala och laterala orbicularis oculi i det övre ögonlocket och i laterala orbicularis oculi i det nedre ögonlocket. Ytterligare områden runt ögonbrynen, i laterala orbicularis samt i övre ansiktshalvan kan också injiceras om muskelspasmer här påverkar synen.


Maximal total dos: Initialdosen bör inte överstiga 25 enheter per öga. Vid behandling av blefarospasm skall den totala dosen inte överstiga 100 enheter var 12:e vecka.


Ytterligare information: Genom att undvika injektioner nära levator palpebrae superior minskas risken för ptos. Genom att undvika mediala injektioner i nedre ögonlocket, och därmed reducera diffusion in i musculus obliquus inferior, minskas risken för dubbelseende. Följande diagram indikerar lämpliga injektionspunkter:I allmänhet uppträder den initiala effekten av injektionerna inom tre dagar, och är maximal en till två veckor efter behandling. Effekten av varje behandling varar cirka tre månader, varefter proceduren kan upprepas efter behov. Vid upprepade behandlingstillfällen kan dosen ökas upp till det dubbla, om svaret på den första behandlingen anses otillräckligt. Injektion av mer än 5,0 enheter per injektionsställe tycks dock endast ge marginellt förbättrad effekt. Normalt erhålls ingen ytterligare förbättring om man behandlar oftare än var tredje månad.


Patienter med hemifacial spasm eller rubbningar i facialisnervens funktion skall behandlas som vid unilateral blefarospasm. Andra samtidigt påverkade ansiktsmuskler (t ex zygomaticus major, orbicularis oris) injiceras efter behov.


Cervikal dystoni


Rekommenderadnål: Nålav lämplig storlek (vanligtvis 2530 gauge/0,500,30 mm)


Administreringsvägledning: Behandling av cervikal dystoni har i kliniska studier vanligtvis inkluderat injektioner av Botox i sternocleidomastoideus, levator scapulae, scalener, splenius capitis, semispinalis, longissumus och/eller trapezius. Listan är inte fullständig eftersom alla de muskler som svarar för kontrollen av huvudets ställning kan vara involverade och därför kräva behandling.


Mängden muskelmassa och graden av hypertrofi eller atrofi är faktorer som måste tas med i beräkningen när man väljer lämplig dos. Muskelaktivitetsmönstret kan förändras spontant vid cervikal dystoni utan att den kliniska bilden av dystonin ändras.


Om det är svårt att identifiera de individuella musklerna, skall injektionerna ges med vägledning av elektromyografi.


Rekommenderad dos: Inte mer än 200 enheter totalt bör injiceras vid första behandlingstillfället. Justeringar kan sedan göras vid senare behandlingstillfällen beroende på det initiala svaret.


I initiala kontrollerade kliniska studier gjorda för att fastställa säkerhet och effekt vid behandling av cervikal dystoni, varierade doserna för Botox-injektionslösning från 140 till 280 enheter. I senare studier har doserna varierat från 95 till 360 enheter (med i medeltal ungefär 240 enheter). Som vid all läkemedelsbehandling skall behandlingen till en obehandlad patient inledas med lägsta effektiva dos. Högst 50 enheter skall ges på varje injektionsställe. Högst 100 enheter skall ges i sternocleidomastoideus. För att minska risken för dysfagi, skall sternocleidomastoideus inte injiceras bilateralt.


Maximal total dos: En total dos på 300 enheter per behandlingstillfälle skall inte överskridas. Det optimala antalet injektionsställen är beroende av muskelns storlek.Kortare behandlingsintervall än 10 veckor rekommenderas inte.


Ytterligare information: Klinisk förbättring uppträder i allmänhet inom de första två veckorna efter injektion. Maximal klinisk förbättring ses i allmänhet cirka sex veckor efter injektion. Durationen av den gynnsamma effekt som rapporterats i kliniska prövningar visade avsevärd variation (från 2 till 33 veckor) med en typisk duration på ungefär 12 veckor.


Kronisk migrän


Rekommenderad nål: Steril 30 gauge, 0,5 tums nål


Administreringsvägledning: Injektionerna ska fördelas mellan 7 specifika områden av huvud-/nackmuskulaturen så som anges i tabellen nedan. För patienter med extremt kraftig nackmuskulatur kan det behövas en nål med en längd av 1 tum. Med undantag av procerus, som ska injiceras i ett injektionsställe (i mittlinjen), ska alla muskler injiceras bilateralt med hälften av injektionerna administrerade på vänster sida och hälften på höger sida av huvud och nacke. Om smärtan främst är lokaliserad till en eller flera platser, kan ytterligare injektioner göras på ena eller båda sidorna i upp till 3 specifika muskelgrupper (occipitalis, temporalis och trapezius) upp till den maxdos per muskel som anges i tabellen nedan.


Följande diagram visar injektionsställena: