iMeds.se

Bovilis Ringvac Vet.

Läkemedelsverket 2015-03-16

BIPACKSEDEL

Bovilis Ringvac vet., pulver och vätska till injektionsvätska, suspension


1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:

Intervet International BV

P.O. Box 31

NL-5830 AA Boxmeer

Nederländerna


2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN


Bovilis Ringvac vet. pulver och vätska till injektionsvätska, suspension för nötkreatur


3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER


1 ml beredd vaccinlösning innehåller:


Aktiv substans:
7 x 106 och 21x106 levande försvagade mikrokonidier av Trichophyton verrucosum, stam 130.


Hjälpämnen:

Gelatin, sackaros, natriumklorid, dinatriumfosfatdihydrat, kaliumdivätefosfat, vatten för injektionsvätskor.


4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE


Vaccin mot ringorm hos nötkreatur orsakad av Trichophyton verrucosum både i friska och ringormsmittade besättningar.


5. KONTRAINDIKATIONER


Inga.


6. BIVERKNINGAR


I vissa fall kan en övergående krusta på injektionsstället förekomma. Vid vaccination av djur som uppvisar kliniska symtom kan vid enstaka tillfällen övergående förvärrade skador ses.

Mycket sällsynta fall av överkänslighetsreaktioner med dödsfall har rapporterats.


Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.


7. DJURSLAG


Nötkreatur.


8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)


Omskakas väl före användning. Injektionen ges intramuskulärt i halsmuskulaturen.


Dosering:

Kalvar upp till 4 månader: 2 ml

Äldre djur: 4 ml


En förpackning med 10 ml ger 5 kalvdoser eller 2,5 doser till äldre djur

En förpackning med 40 ml ger 20 kalvdoser eller 10 doser till äldre djur.


Hela besättningen vaccineras 2 gånger med 10-14 dagars mellanrum. Senare vaccineras endast nyfödda kalvar och djur som köps in. Det är inte nödvändigt att vaccinera djur som tidigare har haft ringorm.


9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING


Injicera vaccinet intramuskulärt, företrädesvis i halsmuskulaturen av hänsyn till hudkvaliteten.


Lös det frystorkade vaccinet i den medföljande spädningsvätskan.


Beredning av vaccin:

Sug upp ca hälften av spädningsvätskan och för över denna till glasflaskan med frystorkat vaccin. Efter att denna blandning har lösts upp förs den tillbaka till flaskan med resterande spädningsvätska.

Skaka vaccinet väl före användning.


Bästa möjliga effekt uppnås om man utöver vaccination grundligt rengör och desinficerar stall och inredning för att inaktivera ringormsporer i miljön.


10. KARENSTID


Kött och slaktbiprodukter: Noll dagar

Mjölk: Noll dagar


11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras i kylskåp (2 oC-8 oC).

Förvaras i ytterkartongen.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten.


Hållbarhet efter spädning eller beredning enligt anvisning: 6 timmar.


12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)


När man vaccinerar en ringormsinfekterad besättning, kan en del djur som vaccineras befinna sig i inkubationsstadiet av sjukdomen. Några av dessa kan, trots vaccinering, få tecken på ringorm på grund av den naturliga infektionen. Dessa djur kommer att utveckla immunitet antingen från vaccinet eller som följd av den naturliga infektionen.


Läkemedel med hämmande effekt på immunsystemet ska ej ges före eller efter vaccination.


Vaccination under de sista två dräktighetsmånaderna bör undvikas.


Använd gummihandskar vid administrering. Vid spill på hud skölj av med rikligt med vatten. Vid spill i ögon skölj med fysiologisk koksaltlösning.


Vid överdosering med 10 gånger normal dos har endast lokala reaktioner i form av skorpa på injektionsstället och en svag temperaturökning visat sig.


13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL


Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES


2015-03-16


15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


Förpackningsstorlekar:

Kartong innehållande:

Frystorkat pulver och spädningsvätska till:

1 x 10 ml (ger 5 kalvdoser eller 2,5 doser till äldre djur).

20 x 10 ml (ger 100 kalvdoser eller 50 doser till äldre djur).

1 x 40 ml (ger 20 kalvdoser eller 10 doser till äldre djur).

76 x 40 ml (ger 1520 kalvdoser eller 760 doser till äldre djur).


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Frystorkat pulver: Grå-vit pellet.

Utseende efter beredning: Grå-vit, homogen suspension.


Ombud:

Intervet AB

Box 6195

102 33 Stockholm

Tel: 08- 522 216 60