iMeds.se

Bravelle

Bipacksedel: Information till användaren

Bravelle 75 IE pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

urofollitropin


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Bravelle är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Bravelle

3. Hur du använder Bravelle

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Bravelle ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar1. Vad Bravelle är och vad det används för


Bravelle tillhandahålls som ett pulver som ska lösas upp i vätska (spädningsvätska) före användning. Det är avsett för injektion precis under huden (subkutant).


Bravelle innehåller ett hormon som kallas follikelstimulerande hormon (FSH). FSH är ett naturligt hormon som produceras av både män och kvinnor. Det hjälper reproduktionsorganen att fungera normalt. FSH i detta läkemedel är utvunnet från urin från kvinnor i övergångsåldern (menopaus). Det är högrenat och kallas då urofollitropin.


Bravelle används för behandling av kvinnlig infertilitet (barnlöshet) i följande två situationer:


2. Vad du behöver veta innan du använder Bravelle


Innan behandlingen med detta läkemedel påbörjas skall din och din partners fruktsamhet utvärderas. Uppmärksamhet skall göras speciellt på följande tillstånd så att en eventuell annan passande behandling kan ges:Om du vet att du har något av de tillstånd listade ovan, tala om detta för din läkare innan du påbörjar behandling med detta läkemedel.


Använd inte Bravelle:


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller sjuksköterska innan du använder Bravelle.

Om du upplever:


Informera omedelbart din läkare om du upplever något av ovanstående även om symtomen kommer några dagar efter den sista injektionen har givits. Det kan vara tecken på förhöjd aktivitet i äggstockarna som kan leda till allvarliga konsekvenser.


Om något av dessa symtom blir allvarligt skall infertilitetsbehandlingen avbrytas och du bör få behandling på sjukhus.


Om den rekommenderade dosen följs och noggrann övervakning av din behandling sker, minskar risken för dessa symtom.


Om du slutar att använda detta läkemedel, kan du ändå få dessa symtom. Kontakta i dessa fall omedelbart din läkare.

Det är mycket viktigt med noggrann uppföljning av läkare då du behandlas med detta läkemedel. Vanligtvis görs det med jämna mellanrum ultraljudsundersökning av äggstockarna och ibland tas även blodprov för att övervaka svaret på behandlingen.


Behandling med hormoner som detta läkemedel kan öka risken för:


Enstaka kvinnor som har fått behandling mot barnlöshet har utvecklat tumörer i äggstockarna eller i andra könsorgan. Det är ännu okänt om behandling med hormoner som detta läkemedel är kan orsaka dessa problem.


Risken för blodproppsbildning i vener och artärer förekommer oftare hos gravida kvinnor. Behandling av infertilitet kan öka risken för att detta sker, speciellt om du har kraftig övervikt, eller om någon i din familj (föräldrar eller syskon) har blodproppssjukdom. Tala om för din läkare om detta stämmer in på dig.


Andra läkemedel och Bravelle:


Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Klomifencitrat är ett annat läkemedel som används för behandling av infertilitet. Om Bravelle används tillsammans med klomifencitrat kan detta leda till ökad follikelreaktion.


Bravelle kan tas samtidigt med Menopur (se avsnitt 3 ”Hur du använder Bravelle”).


Graviditet och amning

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel

Detta läkemedel får inte användas under graviditet och amning.


Körförmåga och användning av maskiner:

Det är osannolikt att detta läkemedel har effekter på förmågan att köra bil eller använda maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Viktig information om något innehållsämne i Bravelle

Bravelle innehåller mindre än 1 mmol natriumklorid (23 mg) per dos dvs är näst

intill ”natriumfritt”.


3. Hur du använder Bravelle


Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Behandling av kvinnor som inte har ägglossning:


Behandling bör påbörjas inom de 7 första dagarna av din menstruationscykel (dag 1 är den dag du får din menstruation). Behandling ska ges varje dag under minst 7 dagar.


En vanlig startdos är 75 IE (1 injektionsflaska med pulver) per dag men kan anpassas efter behandlingssvaret (kan justeras upp till maximalt 225 IE (3 injektionsflaskor per dag)). Samma dos skall ges under 7 dagar innan dosjustering göres. Normal dosökning är 37,5 IE (½ injektionsflaska) per gång och varje enskild dosändring bör inte vara större än 75 IE (1 injektionsflaska). Om behandlingen inte gett resultat efter 4 veckor skall behandlingscykeln avslutas.


När ett optimalt svar har uppnåtts, får du en injektion på 5000- 10 000 IE humant koriongonadotropin (hCG) en dag efter den sista Bravelledosen. Du rekommenderas att ha samlag denna dag och dagen därpå. Alternativt kan intrauterin insemination (införing av sperma direkt i livmodern) utföras. Du kommer att följas upp av din läkare under minst två veckor efter det att du fått hCG injektionen.


Din läkare kommer att följa effekten av behandlingen med Bravelle. Beroende på utvecklingen kan din läkare välja att avbryta din behandling med Bravelle och inte ge dig en hCG-injektion. Om detta inträffar kommer du att bli uppmanad att avhålla dig från samlag eller använda icke-hormonell preventivmetod (t ex kondom) till din nästa menstruation har startat.


Behandling av kvinnor i samband med assisterad reproduktonsteknologi (ART):


Om du också får behandling med med en GnRH-agonist (ett läkemedel som hjälper ett hormon kallat gonadotropin frisättande hormon att fungera), bör Bravelle behandlingen starta ungefär två veckor efter det att behandling med GnRH agonist startat.

För patienter som inte får behandling med GnRH agonist skall behandlingen med Bravelle starta på 2:a eller 3:e dagen av din menstruationscykel (1:a dag är första blödningsdag).


Behandling ska ges varje dag under minst 5 dagar. En vanlig startdos är 150-225 IE (2-3 injektionsflaskor med pulver). Denna dos avpassas till din respons på behandlingen och kan ökas upp till maximalt 450 IE (6 injektionsflaskor) per dag. Varje enskild dosändring bör inte vara större än 150 IE (2 injektionsflaskor). I de flesta fall bör behandlingen inte pågå mer än 12 dagar.


Om det finns tillräckligt med äggblåsor (folliklar), ges en injektion av upp till 10 000 IE humant koriongonadotropin (hCG) för att framkalla slutgiltig äggmognad.


Du kommer att följas upp av din läkare under minst två veckor efter det att du fått hCG injektionen.


Din läkare kommer att följa effekten av behandlingen med Bravelle. Beroende på utvecklingen kan din läkare välja att avbryta din behandling med Bravelle och inte ge dig en hCG-injektion. Om detta inträffar kommer du att bli uppmanad att avhålla dig från samlag eller använda icke-hormonell preventivmetod (t ex kondom) till din nästa menstruation har startat.


Bruksanvisning


Om kliniken bett dig att själv injicera detta läkemedel ska du följa deras instruktioner.


Den första injektionen av Bravelle bör ges under tillsyn av läkare.


BEREDNING AV BRAVELLE:

Bravelle tillhandahålls som ett pulver som ska blandas med vätska före det injiceras. Vätskan som du blandar detta läkemedel med tillhandahålls tillsammans med pulvret. Detta läkemedel ska beredas i samband med användning. För att göra detta:● Fäst den långa, tjocka nålen (blandningskanylen) på sprutan●Öppna ampullen med lösningsmedel genom att bryta av toppen.

● För ner nålen i ampullen med vätska

och dra upp all vätska från ampullen i sprutan.

●Stick nålen genom gummilocket på

injektionsflaskan med Bravelle och spruta långsamt ner vätskan i injektionsflaskan. Spruta lösningen längs glasets sidor för att undvika skumbildning.

● Pulvret skall snabbt lösas upp (inom 2 minuter) och ge en klar lösning. Detta inträffar normalt efter det att endast några droppar har överförts till injektionsflaskan.● Rotera flaskan försiktigt för att lättare lösa upp pulvret. Skaka inte, detta kan ge skumbildning. Lösningen skall ej användas om den innehåller partiklar eller om den är grumlig.

● Dra upp lösningen i sprutan.


Om din föreskrivna dos är fler än en injektionsflaska med Bravelle per injektion kan lösningen dras upp i sprutan igen och överföras till nästa injektionsflaska med pulver till dess att föreskriven dos har uppnåtts. Upp till 6 injektionsflaskor med pulver kan lösas i spädningsvätskan från en ampull.

Om du också förskrivits Menopur samtidigt som Bravelle, kan du blanda dessa läkemedel genom att lösa upp Bravelle som beskrivits ovan och spruta ner lösningen i injektionsflaskan med Menopur pulver. Låt pulvret lösa sig och dra sedan upp den kombinerade lösningen. Du kan således injicera de två läkemedlen tillsammans i en spruta istället för var och ett för sig.


INJEKTION AV BRAVELLE● När föreskriven dos har beretts, dras hela mängden färdigställd injektionsvätska upp i sprutan. Byt till den tunna kanylen (injektionskanylen).


●Din läkare eller sjuksköterska talar om för dig var du ska injicera. ( t.ex. på lårets framsida, magen osv.)

●Fatta tag med ena handen om huden och för in nålen i huden med 90° vinkel i förhållande till kroppen, injicera lösningen omedelbart genom att långsamt trycka in sprutans kolv. När sprutan är tom dras nålen ut.● Efter nålen har avlägsnats bör du trycka på injektionsstället för att stoppa eventuell blödning. Massera injektionsstället för att få lösningen att fördela sig under huden.


● Nålar och sprutor ska inte inte kastas bland det vanliga hushållsavfallet, dessa ska omhändertagas på ett lämpligt sätt.Om du har tagit för stor mängd av Bravelle

Berätta detta för din läkare eller sjuksköterska


Om du har glömt att ta Bravelle

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Berätta detta för din läkare eller sjuksköterska


Om du fått i dig för stor dos läkemedel eller om ett barn har fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen, tel 112, för bedömning av risken samt rådgivning.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Behandling med detta läkemedel kan förorsaka för hög aktivitet i äggstockarna, speciellt för kvinnor med polycystiskt ovariesyndrom. Detta kan yttra sig som kraftig smärta långt ner i buken. Symtomen omfattar magsmärtor, buksvullnad, illamående, kräkning, diarré, viktökning, andningsbesvär och minskad urinproduktion.


Som följd av förhöjd aktivitet i äggstockarna kan blodproppar och vridning av äggstockarna (ovarietorsion) förekomma. Om du upplever någon av dessa symtom skall du omedelbart kontakta din läkare även om symtomet kommer några dagar efter den sista injektionen har givits.


Allergiska (överkänslighet) reaktioner kan förekomma vid användning av detta läkemedel. symtomen på dessa reaktioner kan omfatta hudutslag, klåda, svullnad i halsen och andningsproblem. Om du upplever någon av dessa symtom skall du omedelbart kontakta din läkare.


Följande mycket vanliga biverkningar kan förekomma hos mer än 10 av 100 behandlade patienter


Följande vanliga biverkningar kan förekomma hos mellan 1 och 10 av 100 behandlade patienterRapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala, www.lakemedelsverket.se.


5. Hur Bravelle ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras vid högst 25°C.

Får ej frysas.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Bravelle innehåller:

Den aktiva substansen är urofollitropin.

Varje injektionsflaska med pulver innehåller 82.5 IE högupprenat folickelstimulerande hormon (FSH), Urofollitropin. När detta bereds tillsmmans med spädningsvätskan ger innehållet i varje vial 75 IE FSH.

Övriga innehållsämnen i pulvret är:

Innehållsämnen i spädningsvätskan är:


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Detta läkemedel är ett pulver och vätska till injektionsvätska, lösning.


Kartongen innehåller 5 eller 10 injektionsflaskor i ofärgat glas, som innehåller ett ljust pulver. Kartongen innehåller även motsvarande antal ampuller i ofärgat glas, som innehåller en färglös spädningsvätska.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


Innehavare av godkännande till försäljning

Ferring Läkemedel AB

Box 4041

SE-203 11 Malmö

Tel. 040-691 69 00


Tillverkare:

Ferring GmbH

Box 2145

D-24020 Kiel

Tyskland


Denna bipacksedel ändrades senast: 2016-07-27